Προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος οικογενειακής επανένωσης.

18ΛΒ. Για  την άσκηση του δικαιώματος οικογενειακής επανένωσης ο συντηρών πρέπει:

(α)  να έχει παραμείνει νόμιμα στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές για περίοδο δύο τουλάχιστον ετών:

Νοείται ότι ο Διευθυντής έχει τη διακριτική ευχέρεια, σε περίπτωση που ο συντηρών απασχολείται σε εταιρεία κατά την έννοια του περί Εταιρειών Νόμου η οποία έχει έγκριση να απασχολεί αλλοδαπό προσωπικό, να μην απαιτεί προηγούμενη παραμονή δύο τουλάχιστον ετών∙

(β)  να διαθέτει κατάλυμα το οποίο να θεωρείται ικανοποιητικό για αντίστοιχη οικογένεια στην ίδια περιοχή, να πληρεί τις γενικές προδιαγραφές ασφάλειας και υγιεινής και γενικά να διασφαλίζει αξιοπρεπή διαβίωση∙

(γ) να διαθέτει ασφάλιση ασθένειας για τον ίδιο και τα μέλη της οικογένειάς του που να καλύπτει το σύνολο των κινδύνων οι οποίοι συνήθως καλύπτονται σε ασφαλιστικά συμβόλαια για τους πολίτες της Δημοκρατίας∙

(δ) να διαθέτει σταθερούς και τακτικούς πόρους, επαρκείς για τον ίδιο και τα μέλη της οικογένειάς του, ώστε να μην επιβαρύνει ο ίδιος ή/και τα μέλη της οικογένειάς του το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας της Δημοκρατίας, για την αξιολόγηση των οποίων εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις του άρθρου 18Θ του παρόντος Νόμου.