Διευθυντές

4.-(1)(α) Ο Υπουργός Εσωτερικών είναι ο Ανώτερος Λειτουργός Μετανάστευσης για τη Δημοκρατία αλλά δύναται να μεταβιβάζει γραπτώς την άσκηση οποιασδήποτε εξουσίας, καθώς και την εκτέλεση οποιουδήποτε καθήκοντος, που οι διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών του χορηγούν ή αναθέτουν, αντίστοιχα, σε οποιοδήποτε πρόσωπο υπηρετεί στο Υπουργείο Εσωτερικών ή σε Τμήμα του Υπουργείου Εσωτερικών· στην περίπτωση της μεταβίβασης αυτής, ο Υπουργός Εσωτερικών διατηρεί την εξουσία να ασκεί την ούτως μεταβιβαζομένη εξουσία και να εκτελεί το ούτως μεταβιβαζόμενο καθήκον από και κατά τη διάρκεια της εν λόγω μεταβίβασης.

(β) Πρόσωπο, στο οποίο μεταβιβάζεται η άσκηση εξουσίας ή η εκτέλεση καθήκοντος δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (α), έχει υποχρέωση να ασκεί τη μεταβιβαζόμενη εξουσία και να εκτελεί το μεταβιβαζόμενο καθήκον σύμφωνα με οδηγίες που ενδέχεται να δοθούν από τον Υπουργό Εσωτερικών.

(γ) Ο Υπουργός Εσωτερικών δύναται να τροποποιεί και να ανακαλεί μεταβίβαση άσκησης εξουσίας και εκτέλεσης καθήκοντος δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (α), με γραπτή ειδοποίηση προς το πρόσωπο στο οποίο η εξουσία έχει μεταβιβαστεί.

(δ) Σε περίπτωση κατά την οποία δύο ή περισσότερα πρόσωπα ασκούν ταυτόχρονα, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, την ίδια εξουσία ή εκτελούν το ίδιο καθήκον, ο ιεραρχικά υφιστάμενος των εν λόγω προσώπων δεν ασκεί εξουσία ούτε εκτελεί καθήκον επί των ίδιων πραγματικών γεγονότων με τον ιεραρχικά ανώτερό του, εκτός εάν ο τελευταίος το επιτρέπει, σύμφωνα με οδηγίες που ενδέχεται να δοθούν από αυτόν.

(ε) Σε περίπτωση κατά την οποία δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, πρόσωπο ασκεί εξουσία ή εκτελεί καθήκον που οι διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών χορηγούν ή αναθέτουν, αντίστοιχα, σε άλλο πρόσωπο, οι διατάξεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών εφαρμόζονται ως εάν να είχαν χορηγήσει ρητά την εν λόγω εξουσία στο πρόσωπο που την ασκεί ή είχαν αναθέσει ρητά το εν λόγω καθήκον στο πρόσωπο που το εκτελεί.

(2) Ο Διoικητής είvαι o Διευθυντής για τηv επαρχία αλλά δύvαται vα εκχωρεί τηv εκτέλεση όλωv ή oπoιωvδήπoτε τωv καθηκόvτωv τoυ και τηv άσκηση όλωv ή oπoιωvδήπoτε τωv εξoυσιώv πoυ χoρηγήθηκαv σε αυτόv βάσει τoυ Νόμoυ αυτoύ ή oπoιωvδήπoτε Καvovισμώv πoυ εκδόθηκαv δυvάμει αυτoύ σε oπoιoδήπoτε άλλo πρόσωπo ή πρόσωπα είτε ovoμαστικά είτε με τo όvoμα τoυ αξιώματoς τoυ ή αξιώματoς τoυς.