Κριτήρια εισδοχής

18ΩΖ.-(1) Αίτηση για άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή -

(α) Όταν ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας διαμένει εκτός της Δημοκρατίας στην οποία επιθυμεί να γίνει δεκτός∙ και

(β) όταν η Δημοκρατία είναι το κράτος μέλος στο οποίο προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί -

(i) η πρώτη διαμονή του ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας εντός της Ευρωπαïκής Ένωσης, ή

(ii) η διαμονή μακρύτερης συνολικής διάρκειας κατά τη διάρκεια της μετάθεσης του ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας, από ό,τι στα άλλα κράτη μέλη.

(2) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 18ΩΣΤ(2), η οντότητα υποδοχής η οποία υποβάλλει αίτηση για σκοπούς εισδοχής βάσει των όρων των άρθρων 18ΩΓ έως 18διςΙΕ –

(α) Προσκομίζει τα ακόλουθα, θεωρημένα από το Τμήμα Εργασίας:

(i) Αποδείξεις ότι η οντότητα υποδοχής και η επιχείρηση που είναι εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα ανήκουν στην ίδια επιχείρηση ή όμιλο επιχειρήσεων,

(ii) αποδείξεις απασχόλησης εντός της ιδίας επιχείρησης ή του ομίλου επιχειρήσεων, τουλάχιστον δώδεκα (12) συνεχείς μήνες αμέσως πριν από την ημερομηνία της ενδοεταιρικής μετάθεσης όσον αφορά τα διοικητικά στελέχη και τους ειδικευμένους εργαζομένους και τουλάχιστον  έξι (6) συνεχείς μήνες όσον αφορά τους ασκούμενους εργαζομένους,

(iii) σύμβαση εργασίας και, αν είναι απαραίτητο, επιστολή ανάθεσης αρμοδιοτήτων από τον εργοδότη, περιλαμβάνουσα τα ακόλουθα:

(Α) Λεπτομέρειες όσον αφορά τη διάρκεια της μετάθεσης και τον τόπο εγκατάστασης της οντότητας ή των οντοτήτων υποδοχής,

(Β) αποδείξεις ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας καταλαμβάνει θέση διοικητικού στελέχους, ειδικευμένου εργαζομένου ή ασκούμενου εργαζομένου στην οντότητα ή τις οντότητες υποδοχής στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές,

(Γ) την αμοιβή καθώς και τους λοιπούς όρους και συνθήκες απασχόλησης που ισχύουν κατά τη διάρκεια της ενδοεταιρικής μετάθεσης,

(Δ) αποδείξεις ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας, μετά την ολοκλήρωση της ενδοεταιρικής μετάθεσης, θα μπορέσει να μετατεθεί σε οντότητα που ανήκει στην ίδια επιχείρηση ή όμιλο επιχειρήσεων και είναι εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα,

(iv) αποδείξεις ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας είτε διαθέτει τα επαγγελματικά προσόντα και την εμπειρία που απαιτούνται στην οντότητα υποδοχής στην οποία πρόκειται να μετατεθεί σε θέση διοικητικού στελέχους ή ειδικευμένου εργαζομένου είτε, αναφορικά με ασκούμενο εργαζόμενο, ότι διαθέτει τους απαιτούμενους πανεπιστημιακούς τίτλους∙

(v) εφόσον ο υπήκοος τρίτης χώρας προτίθεται να ασκήσει νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα, αποδεικτικά στοιχεία ότι πληροί τις προϋποθέσεις τις οποίες προβλέπει το κυπριακό δίκαιο για την άσκηση, από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος στο οποίο αναφέρεται η αίτηση∙

(vi) για κάθε υπήκοο τρίτης χώρας για τον οποίο η οντότητα υποδοχής υποβάλλει αίτηση εισδοχής του ως ασκούμενου εργαζομένου, συμφωνία επαγγελματικής εκπαίδευσης σχετικά με την προετοιμασία του για τη μελλοντική θέση στην επιχείρηση ή στον όμιλο επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας και της περιγραφής του προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης, ώστε να αποδεικνύεται ότι σκοπός της διαμονής είναι να εκπαιδευθεί ο ασκούμενος εργαζόμενος προκειμένου να σταδιοδρομήσει ή να εκπαιδευθεί σε τεχνικές ή μεθόδους επιχειρήσεων, καθώς και των προϋποθέσεων βάσει των οποίων ασκείται η εποπτεία του ασκούμενου εργαζομένου κατά τη διάρκεια του προγράμματος·

(β) υποβάλλει έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο,  η περίοδος της ισχύος του οποίου καλύπτει τουλάχιστον την περίοδο της ισχύος της άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης·

(γ) χωρίς επηρεασμό υφιστάμενων διμερών συμφωνιών, προσκομίζει αποδεικτικά στοιχεία ότι ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας διαθέτει ασφάλιση ασθενείας ή, εάν αυτό προβλέπεται από το κυπριακό δίκαιο, ότι έχει υποβάλει αίτηση για ασφάλιση ασθενείας που καλύπτει όλους τους κινδύνους που συνήθως καλύπτονται για Κύπριους υπηκόους, για τις περιόδους κατά τις οποίες δεν του παρέχεται ανάλογη ασφαλιστική κάλυψη και αντίστοιχα δικαιώματα σε παροχές, λόγω της σύμβασης εργασίας του στη Δημοκρατία ή σε συνδυασμό με αυτήν.

(3) Η αιτήτρια οντότητα υποδοχής προσκομίζει τα έγγραφα που προβλέπονται στο εδάφιο (2)(α) (i), (iii), (iv), (v) και (γ) στην ελληνική γλώσσα ή σε άλλη γλώσσα, όπως ήθελε ορίσει η αρμόδια αρχή.

(4) Η αιτήτρια οντότητα υποδοχής προσκομίζει, το αργότερο κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης, τη διεύθυνση του ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές.

(5) Κατά τη θεώρηση της σύμβασης εργασίας και, εάν είναι απαραίτητο, της επιστολής ανάθεσης αρμοδιοτήτων από τον εργοδότη, ο Διευθυντής του Τμήματος Εργασίας διασφαλίζει ότι –

(α) Πληρούνται κατά τη διάρκεια της ενδοεταιρικής μετάθεσης όλες οι προϋποθέσεις των νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων ή/και συλλογικών συμβάσεων γενικής εφαρμογής που ισχύουν για τους αποσπασμένους εργαζομένους σε παρόμοια κατάσταση στους αντίστοιχους επαγγελματικούς κλάδους, όσον αφορά τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης πλην της αμοιβής· ελλείψει συστήματος που να καθορίζει τις συλλογικές συμβάσεις γενικής εφαρμογής, ο Διευθυντής του Τμήματος Εργασίας δύναται να λαμβάνει ως βάση τις συλλογικές συμβάσεις που ισχύουν γενικά για όλες τις παρόμοιες επιχειρήσεις που ανήκουν στο δεδομένο κλάδο ή επάγγελμα και υπάγονται στον γεωγραφικό χώρο εφαρμογής τους ή/και τις συλλογικές συμβάσεις που έχουν συναφθεί από τις πλέον αντιπροσωπευτικές σε εθνικό επίπεδο οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων και εφαρμόζονται στο σύνολο των ελεγχόμενων από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχών·

(β) η αμοιβή που παρέχεται στον υπήκοο τρίτης χώρας κατά τη διάρκεια ολόκληρης της ενδοεταιρικής μετάθεσής του δεν είναι λιγότερο ευνοϊκή από την αμοιβή που παρέχεται σε Κύπριους πολίτες οι οποίοι απασχολούνται σε ανάλογες θέσεις σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο ή τις συλλογικές συμφωνίες ή πρακτικές στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές.

(6) Με βάση τα έγγραφα που αναφέρονται στο εδάφιο (2), απαιτείται από τους ενδοεταιρικώς μετατιθεμένους να διαθέτουν επαρκείς πόρους για τη συντήρησή τους και τη συντήρηση των μελών της οικογένειάς τους κατά τη διάρκεια της διαμονής τους χωρίς να προσφεύγουν στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας της Δημοκρατίας.

(7) Η αιτήτρια οντότητα υποδοχής κοινοποιεί κάθε τροποποίηση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής της αίτησης που επηρεάζει τα κριτήρια εισδοχής που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

(8) Δεν γίνονται δεκτοί, για τους σκοπούς των άρθρων 18ΩΓ έως 18διςΙΕ, υπήκοοι τρίτων χωρών που θεωρούνται απειλή για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή, κατά την έννοια του κατ’ αναλογία εφαρμοστέου άρθρου 18ΚΒ(2), τη δημόσια υγεία.