Αιτήσεις και τέλη

18ΩΣΤ.-(1) Η αρμόδια αρχή μεριμνά για την παραλαβή της αίτησης και για την έκδοση είτε άδειας εισόδου για το σκοπό ενδοεταιρικής μετάθεσης και άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης, είτε άδειας μακράς κινητικότητας.

(2) Η αίτηση, για άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης ή για άδεια μακράς κινητικότητας, υποβάλλεται από την οντότητα υποδοχής, στη βάση ενιαίας διαδικασίας υποβολής αίτησης, στον τύπο που αποφασίζεται από τον Υπουργό Εσωτερικών και με την καταβολή του τέλους που καθορίζεται με διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών:

Νοείται ότι, τα ούτως καθοριζόμενα τέλη δεν πρέπει να είναι δυσανάλογα ή υπερβολικά.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από κοινή πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δύναται με απόφασή του να καθορίζει-

(α) Ότι σε οντότητες ή επιχειρήσεις ή ομίλους επιχειρήσεων εφαρμόζονται απλουστευμένες διαδικασίες σχετικά με την έκδοση αδειών ενδοεταιρικής μετάθεσης, αδειών μακράς κινητικότητας, αδειών για μέλη οικογένειας ενδοεταιρικά μετατιθέμενων και θεωρήσεων∙

(β) τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων οι δύο προαναφερόμενοι Υπουργοί με κοινή τους απόφαση αναγνωρίζουν τέτοιες οντότητες ή επιχειρήσεις ή ομίλους επιχειρήσεων·

(γ) τις απλουστευμένες διαδικασίες που αναφέρονται στην παράγραφο (α) και που περιλαμβάνουν τα μέτρα που αναφέρονται στο Άρθρο 11, παράγραφος 7, της Οδηγίας 2014/66/ΕΕ·

(δ) την περίοδο απαγόρευσης αναγνώρισης που αναφέρεται στο εδάφιο (6).

(4) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (3), ο Υπουργός Εσωτερικών και ο Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων-

(α) Αναγνωρίζουν με κοινή τους απόφαση οντότητες ή επιχειρήσεις ή ομίλους επιχειρήσεων που απολαύουν των απλουστευμένων διαδικασιών που αναφέρονται στο εδάφιο (3)∙ και

(β) επαναξιολογούν τακτικά κάθε τέτοια αναγνώριση.

(5) Οντότητες ή επιχειρήσεις ή όμιλοι επιχειρήσεων που έχουν αναγνωριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3) κοινοποιούν κάθε τροποποίηση που επηρεάζει τις προϋποθέσεις αναγνώρισης εγκαίρως και πάντως πριν από την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της τροποποίησης αυτής.

(6) Σε περίπτωση που οντότητες ή επιχειρήσεις ή όμιλοι επιχειρήσεων δεν προβαίνουν στην κοινοποίηση που αναφέρεται στο εδάφιο (5), ο Υπουργός Εσωτερικών και ο Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με κοινή τους απόφαση, ανακαλούν την αναγνώριση που προβλέπεται στο εδάφιο (4)(α) και επιβάλλουν απαγόρευση αναγνώρισης για την περίοδο που καθορίζεται σύμφωνα με το εδάφιο (3)(δ).