Γενική επιφύλαξη για την εφαρμογή των άρθρων 18ΝΘ μέχρι 18ΟΒ

18ΝΗ. [Διαγράφηκε]