Ειδικές διαδικασίες για τους απολαυόντες διεθνούς προστασίας

18Κδις.-(1)(α) Με την επιφύλαξη των παραγράφων (β) και (γ), όταν ο Διευθυντής χορηγεί άδεια μετανάστευσης ή άδεια προσωρινής παραμονής, που αναφέρονται στα άρθρα 18ΙΘ και 18Κ, αντίστοιχα, σε υπήκοο τρίτης χώρας ο οποίος έχει ήδη άδεια παραμονής επί μακρόν διαμένοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία άδεια του χορηγήθηκε από άλλο κράτος μέλος και η οποία περιλαμβάνει την παρατήρηση που αναφέρεται στο Άρθρο 8, παράγραφος 4, της Οδηγίας 2003/109/ΕΚ, ο Διευθυντής αναγράφει στην άδεια την οποία χορηγεί την παρατήρηση που προβλέπεται στο εδάφιο (5) του άρθρου 18ΙΒ, αναφέροντας το άλλο κράτος μέλος αντί την Κυπριακή Δημοκρατία.

(β) Πριν ο Διευθυντής ενεργήσει σύμφωνα με την παράγραφο (α), ζητεί από το κράτος μέλος, το οποίο αναφέρεται στις παρατηρήσεις της άδειας η οποία χορηγήθηκε από το εν λόγω κράτος μέλος και την οποία κατέχει ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας, να παράσχει στο Διευθυντή πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσο ο επί μακρόν διαμένων απολαύει ακόμη διεθνούς προστασίας.

(γ) Σε περίπτωση που το προαναφερόμενο κράτος μέλος αναιρέσει, με τελική απόφασή του, τη διεθνή προστασία την οποία απέλαυε ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας, ο Διευθυντής δεν αναγράφει, σε άδεια την οποία χορηγεί σύμφωνα με το άρθρο 18ΙΘ ή 18ΙΚ, την παρατήρηση την οποία απαιτεί η παράγραφος (α).

(δ) Σε περίπτωση που η Δημοκρατία λάβει αίτημα από άλλο κράτος μέλος για παροχή πληροφοριών σύμφωνα με το Άρθρο 8, παράγραφος 5, δεύτερο εδάφιο, της Οδηγίας 2003/109/ΕΚ, ο Διευθυντής απαντά στο άλλο κράτος μέλος το αργότερο εντός ενός μηνός μετά την εκ μέρους της Δημοκρατίας παραλαβή του αιτήματος παροχής πληροφοριών.

(2) Σε περίπτωση που η ευθύνη για τη διεθνή προστασία επί μακρόν διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας μεταφέρεται-

(α) σύμφωνα με τα διεθνή νομοθετήματα ή την κυπριακή νομοθεσία, στη Δημοκρατία ως δεύτερο κράτος μέλος, και

(β) μετά την έκδοση (αναφορικά με τον εν λόγω υπήκοο) άδειας μετανάστευσης ή άδειας προσωρινής παραμονής, που αναφέρονται στα άρθρα 18Θ και 18Κ, αντίστοιχα,

ο Διευθυντής τροποποιεί αναλόγως, εντός τριών μηνών από τη μεταφορά της ευθύνης, την παρατήρηση η οποία αναφέρεται στο εδάφιο (5) του άρθρου 18ΙΒ και η οποία είναι αναγραμμένη σε τέτοια άδεια.

(3) Σε περίπτωση που-

(α) πρόσωπο κατέχει άδεια παραμονής επί μακρόν διαμένοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία εκδόθηκε από κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία και η οποία περιλαμβάνει την παρατήρηση που αναφέρεται στο άρθρο 8, παράγραφος 4, της Οδηγίας 2003/109/ΕΚ, και

(β) σύμφωνα με το σχετικό διεθνές ή κυπριακό δίκαιο, η ευθύνη για τη διεθνή προστασία του εν λόγω προσώπου μεταφέρεται στη Δημοκρατία, πριν ο Διευθυντής χορηγήσει στο εν λόγω πρόσωπο άδεια μετανάστευσης ή άδεια προσωρινής παραμονής, που αναφέρονται στα άρθρα 18ΙΘ και 18Κ, αντίστοιχα,

ο Διευθυντής ζητεί από το προαναφερόμενο κράτος μέλος να τροποποιήσει ανάλογα την προαναφερόμενη παρατήρηση.

(4) Σε περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας χορηγούν διεθνή προστασία-

(α) σε πρόσωπο το οποίο κατέχει άδεια παραμονής επί μακρόν διαμένοντος στην Ευρωπαική Ένωση, η οποία εκδόθηκε από κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία, και

(β) πριν ο Διευθυντής χορηγήσει στο εν λόγω πρόσωπο άδεια μετανάστευσης ή άδεια προσωρινής παραμονής, που αναφέρονται στα άρθρα 18ΙΘ και 18Κ, αντίστοιχα,

ο Διευθυντής ζητεί από το προαναφερόμενο κράτος μέλος να τροποποιήσει την προαναφερόμενη άδεια την οποία το τελευταίο έκδωσε, ώστε να περιλάβει δεόντως συμπληρωμένη την παρατήρηση που αναφέρεται στο Άρθρο 8, παράγραφος 4, της Οδηγίας 2003/109/ΕΚ.