Μέλη oικoγέvειας.

18ΚΑ.-(1) Όταν επί μακρόν διαμένων πρώτου κράτους μέλους άλλου από τη Δημοκρατία ασκεί το δικαίωμα διαμονής του στη Δημοκρατία και η οικογένειά του είχε ήδη συσταθεί στο πρώτο κράτος μέλος, τα μέλη της οικογένειάς του επιτρέπεται να συνοδεύσουν ή να συνενωθούν με τον επί μακρόν διαμένοντα του πρώτου κράτους μέλους στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της  Δημοκρατίας περιοχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Όταν η οικογένεια του επί μακρόν διαμένοντος σε πρώτο κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία ο οποίος ασκεί το δικαίωμα διαμονής του στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές  δεν είχε ήδη συσταθεί στο πρώτο κράτος μέλος, ισχύουν κατ’ αναλογία οι διατάξεις των άρθρων 18ΚΘ μέχρι 18ΛΗ του παρόντος Νόμου.

(3) Στα μέλη της οικογένειας του επί μακρόν  διαμένοντος πρώτου κράτους μέλους άλλου από τη Δημοκρατία χορηγείται άδεια μετανάστευσης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 18ΚΒ και 18ΚΓ, και όσον αφορά την υποβολή αίτησης για την παραχώρηση της εν λόγω άδειας εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν οι διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 18Κ.

(4) Τα μέλη της οικογένειας του επί μακρόν διαμένοντος πρώτου κράτους μέλους άλλου από τη Δημοκρατία προσκομίζουν με την υποβολή της αίτησης τα ακόλουθα δικαιολογητικά, όπως αυτά απαιτούνται ανάλογα με την περίπτωση:

(α)  Την άδεια παραμονής του επί μακρόν διαμένοντος ΕΚ που διαθέτουν ή άλλου είδους άδεια διαμονής του πρώτου κράτους μέλους και διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο ισχύος τουλάχιστο δύο ετών, καθώς και επικυρωμένο αντίγραφό τους.

(β)  Πιστοποιημένη από επίσημη αρμόδια αρχή του πρώτου κράτους μέλους δήλωση διαμονής με την ιδιότητα του μέλους οικογένειας επί μακρόν διαμένοντος στο πρώτο κράτος μέλος.

(γ)  Τα προβλεπόμενα στις παραγράφους (γ), (η), (θ), (ι) και (ια) του εδαφίου (2) του άρθρου 18Ι  του παρόντος Νόμου, με σκοπό να αποδείξουν ότι διαθέτουν σταθερούς και τακτικούς πόρους, επαρκείς για τη συντήρησή τους, χωρίς να απαιτείται προσφυγή στο σύστημα κοινωνικής αρωγής της Δημοκρατίας, εκτός εάν ο επί μακρόν διαμένων έχει ήδη αποδείξει ότι διαθέτει τέτοιους πόρους και ασφάλιση γι’ αυτά.

(δ)  Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.

(5) Με την απόκτηση της άδειας μετανάστευσης, τα μέλη της οικογένειας του επί μακρόν διαμένοντος του πρώτου κράτους μέλους άλλου από τη Δημοκρατία απολαύουν των δικαιωμάτων του άρθρου 18ΛΔ του παρόντος Νόμου.