Δημόσια υγεία.

18ΚΒ. - (1) Η Επιτροπή Ελέγχου Μετανάστευσης  δύναται να απορρίπτει αίτηση του επί μακρόν  διαμένοντος πρώτου κράτους μέλους άλλου από τη Δημοκρατία ή μελών της οικογένειάς του, όταν ο ενδιαφερόμενος συνιστά απειλή για τη δημόσια υγεία κατά την έννοια του παρόντος άρθρου.

(2) Οι μόvες ασθέvειες πoυ δυνατόν vα δικαιoλoγήσoυv την άρvηση εισόδου ή του δικαιώματος διαμονής του επί μακρόν διαμένοντος πρώτου κράτους μέλους στη Δημοκρατία είναι oι ασθέvειες που ορίζονται από τις σχετικές ισχύουσες ρυθμίσεις της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, καθώς και άλλες λοιμώδεις ή μεταδοτικές παρασιτικές ασθένειες οι οποίες επιβάλλουν  τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας στη Δημοκρατία, δυνάμει της σχετικής νομοθεσίας.

(3)  Η  προσβολή από ασθένειες μετά τη χορήγηση της πρώτης άδειας μετανάστευσης στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές δεν μπορεί να δικαιολογήσει την άρνηση ανανέωσης της άδειας ή την απέλαση υπηκόου τρίτης χώρας από τη Δημοκρατία.

(4)  Ο Διευθυντής δύναται να ζητήσει εντός τριών μηνών από την ημερομηνία άφιξης υπηκόου τρίτης χώρας στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές την υποβολή του εν λόγω προσώπου σε ιατρική εξέταση, προκειμένου να πιστοποιηθεί ότι δεν πάσχει από καμία από τις αναφερόμενες στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου ασθένειες. Οι εν λόγω ιατρικές εξετάσεις δε δύναται να έχουν συστηματικό χαρακτήρα.

(5) Τα αποτελέσματα των εξετάσεων που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του παρόντος άρθρου κοινοποιούνται από τον ιατρό που προβαίνει στην εξέταση στο Διευθυντή, ο οποίος τα διαβιβάζει στην Επιτροπή Ελέγχου Μετανάστευσης.