Δημόσια τάξη και δημόσια ασφάλεια.

18ΚΓ.- (1) Η Επιτροπή Ελέγχου Μετανάστευσης δύναται να απορρίψει την αίτηση για άδεια μετανάστευσης του επί μακρόν διαμένοντος πρώτου κράτους μέλους άλλου από τη Δημοκρατία ή των μελών της οικογένειάς του, όταν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο συνιστά απειλή κατά της δημόσιας τάξης ή της δημόσιας ασφάλειας.

(2)  Κατά τη λήψη της σχετικής απόφασης, η Επιτροπή Ελέγχου Μετανάστευσης εξετάζει τη σοβαρότητα του αδικήματος που διέπραξε ο επί μακρόν διαμένων ή τα μέλη της οικογένειάς του κατά της δημόσιας τάξης ή της δημόσιας ασφάλειας ή τον κίνδυνο που προέρχεται από το πρόσωπο αυτό.

(3) Η  πιο πάνω απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου Μετανάστευσης δεν μπορεί να βασίζεται σε οικονομικούς λόγους.