Δικαιώματα του επί μακρόν διαμένοντος πρώτου κράτους μέλους στη Δημοκρατία.

18ΚΔ. - (1) Επί μακρόν διαμένων πρώτου κράτους μέλους άλλου από τη Δημοκρατία με άδεια μετανάστευσης στη Δημοκρατία τυγχάνει ίσης μεταχείρισης με τους πολίτες της Δημοκρατίας στους τομείς και υπό τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 18ΙΖ του παρόντος Νόμου.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), αναφορικά με την πρόσβαση στην αγορά εργασίας των ελεγχόμενων από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχών ισχύουν οι διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 18ΙΘ του παρόντος Νόμου.