Απόκτηση του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος στη Δημοκρατία από τον κάτοχο του ίδιου καθεστώτος σε πρώτο κράτος μέλος.

18ΚΕ. - (1) Η Επιτροπή Ελέγχου Μετανάστευσης χορηγεί  σε υπήκοο τρίτης χώρας με  καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος σε πρώτο κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος στη Δημοκρατία, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 18Ζ, 18Η, 18Θ και 18ΙΑ.

(2) Ο  Διευθυντής κοινοποιεί την πιο πάνω απόφαση στο σημείο επαφής για την εφαρμογή της Οδηγίας 2003/109/ΕΚ του πρώτου κράτους μέλους.

(3) Οι διατάξεις των άρθρων 18Ι, 18ΙΒ και 18ΙΕ του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται κατ’ αναλογία σε σχέση με τα θέματα που αυτά ρυθμίζουν και στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου.