Συμβουλευτική Επιτροπή.

7Β.-(1) Ιδρύεται Συμβουλευτική Επιτροπή η οποία συμβουλεύει το Διευθυντή κατά την εξέταση περιπτώσεων ύπαρξης εικονικού γάμου.

(2) Η Συμβουλευτική Επιτροπή συνίσταται από-

(α) Εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως·

(β) εκπρόσωπο του Τμήματος Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας·

(γ) εκπρόσωπο του Επάρχου της Επαρχίας όπου κατοικεί το ζεύγος·

(δ) εκπρόσωπο του Λειτουργού Εγγραφής.