Εικονικός γάμος.

7Α.-(1) Αν ο Διευθυντής διαπιστώσει με βάση τα στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (3) του παρόντος άρθρου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και αφού συμβουλευθεί τη Συμβουλευτική Επιτροπή που ιδρύεται με το άρθρο 7Β του παρόντος Νόμου, ότι αλλοδαπός συνήψε εικονικό γάμο, τότε—

(α) Απαγορεύει στον εν λόγω αλλοδαπό να παραμείνει στη Δημοκρατία·

(β) ακυρώνει ή δεν ανανεώνει την άδεια διαμονής που παραχωρήθηκε στον αλλοδαπό και διατάζει την απέλασή του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, και για σκοπούς του παρόντος Νόμου, ο εν λόγω εικονικός γάμος, κανένα έννομο αποτέλεσμα παράγει.

(2) Ο Διευθυντής ή εκπρόσωπος του δύναται να καλέσει σε συνέντευξη μαζί ή χωριστά τους δύο συζύγους ή οποιοδήποτε πρόσωπο είναι σε θέση να του δώσει πληροφορίες, για να διαπιστώσει αν ο γάμος είναι εικονικός.

(3) Στοιχεία που τείνουν να καταδείξουν ότι ένας γάμος είναι εικονικός είναι κυρίως τα ακόλουθα:

(α) Το ζεύγος δε συζεί κάτω από την ίδια στέγη·

(β) το  διάστημα  γνωριμίας των συζύγων και ο αριθμός και η συχνότητα των συναντήσεών τους πριν την τέλεση του γάμου ή της πολιτικής συμβίωσης·

(γ) η έλλειψη κατάλληλης συμβολής στην αντιμετώπιση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το γάμο·

(δ) οι δηλώσεις των συζύγων αναφορικά με στοιχεία της ταυτότητάς τους (όνομα, διεύθυνση διαμονής, ιθαγένεια και επάγγελμα), τις περιστάσεις της πρώτης τους γνωριμίας ή αναφορικά με άλλες σημαντικές πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν είναι αντιφατικές·

(ε) οι σύζυγοι δεν μιλούν κοινή γλώσσα ή κοινώς αντιληπτή γλώσσα προς ικανοποίηση του Διευθυντή∙

(στ) έχει καταβληθεί χρηματικό ποσό για τη σύναψη του γάμου (εκτός όπου τα χρήματα δίνονται υπό μορφή προίκας στις περιπτώσεις πολιτών χωρών όπου η καταβολή προίκας είναι συνήθης πρακτική)·

(ζ) υπάρχουν ενδείξεις ότι ο ένας ή και οι δύο σύζυγοι έχουν στο παρελθόν συνάψει εικονικό γάμο ή παρουσιάζουν προβλήματα όσον αφορά την άδεια διαμονής τους στη Δημοκρατία·

(η) η υποβολή πλαστών εγγράφων που απαιτούνται από τις αρχές∙

(θ) οποιαδήποτε άλλη πληροφορία η οποία εγείρει βάσιμες υποψίες ότι ο γάμος ή η πολιτική συμβίωση είναι  εικονικός/ή.

(4) Οι πιο πάνω πληροφορίες δυνατό να προέρχονται από:

(α) Δηλώσεις από οποιοδήποτε από τους συζύγους ή από τρίτα πρόσωπα·

(β) έρευνες και συνεντεύξεις που διεξάγει ο Διευθυντής·

(γ) έγγραφα που τέθηκαν υπόψη του Διευθυντή.