Ανάκληση ή άρνηση ανανέωσης της άδειας διαμονής.

18ΝΔ. [Διαγράφηκε]