Είσoδoς, διαμovή και υποχρέωση για συμμόρφωση με μέτρα ενσωμάτωσης των μελώv oικoγέvειας.

18ΛΓ. - (1) Μόλις εγκριθεί η αίτηση για oικoγεvειακή επαvέvωση, ο Διευθυντής επιτρέπει τηv είσoδo τoυ μέλoυς ή τωv μελώv της oικoγέvειας και ενημερώνει τις κατά τόπο αρμόδιες προξενικές αρχές της Δημοκρατίας για την παραχώρηση στα πρόσωπα αυτά κάθε διευκόλυvσης για την εξασφάλιση τωv τυχόν αvαγκαίωv θεωρήσεωv.

(2)  Ο Διευθυντής χορηγεί στα μέλη της οικογένειας μια πρώτη άδεια διαμονής διάρκειας ενός έτους, η οποία είναι ανανεώσιμη.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του πιο πάνω εδαφίου, η διάρκεια της άδειας παραμονής που χορηγείται σε μέλος της οικογένειας δεν υπερβαίνει κατά κανόνα την ημερομηνία λήξεως της ισχύος της άδειας παραμονής  του συντηρούντος.