Ευνοϊκότερες διατάξεις και ελάχιστες εγγυήσεις

18ΟΣΤ.-(1)  Τα άρθρα 18ΟΔ μέχρι 18ΠΘ δε θίγουν ευνοϊκότερες διατάξεις -

(α) διμερών ή πολυμερών συμφωνιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και μίας ή περισσότερων τρίτων χωρών,

(β) διμερών ή πολυμερών συμφωνιών μεταξύ της Δημοκρατίας, ή της Δημοκρατίας και άλλων κρατών μελών, και μίας ή περισσότερων τρίτων χωρών.

(2) Τα άρθρα  18ΟΔ μέχρι 18ΠΘ εφαρμόζονται με την επιφύλαξη ευνοϊκότερης διάταξης για τους υπηκόους τρίτων χωρών που περιέχεται στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί μετανάστευσης και ασύλου.

(3) Όσον αφορά τους υπηκόους τρίτων χωρών που σύμφωνα με την παράγραφο (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 18ΟΕ εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των άρθρων 18ΟΔ μέχρι 18ΠΘ, οι αρχές της Δημοκρατίας -

(α) μεριμνούν ώστε η μεταχείριση και το επίπεδο προστασίας τους να μην είναι λιγότερο ευνοϊκά από τα προβλεπόμενα στα εδάφια (4) και (5) του άρθρου 18Π (περιορισμοί της χρήσης αναγκαστικών μέτρων), στο εδάφιο (2) του άρθρου 18ΠΑ, πρώτη περίπτωση (αναβολή της απομάκρυνσης), στις παραγράφους (β) και (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 18ΠΕ (επείγουσα υγειονομική περίθαλψη και συνυπολογισμός των αναγκών των ευάλωτων ατόμων) και στα άρθρα 18ΠΖ και 18ΠΗ (όροι κράτησης), και

(β) τηρούν την αρχή της μη επαναπροώθησης.