Επιφύλαξη για την εφαρμογή των άρθρων 18ΟΔ μέχρι 18ΠΘ

18ΟΓ.-(1)Οι διατάξεις των άρθρων 18ΟΔ μέχρι 18ΠΘ εφαρμόζονται ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε αντίθετες διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων κανονισμών ή διαταγμάτων.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), τα άρθρα 12 ή/και 19 εφαρμόζονται σε υπήκοο τρίτης χώρας ο οποίος εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 18ΟΔ μέχρι 18ΠΘ, μόνο σε περίπτωση στην οποία –

(α) αφενός, έληξε η μέγιστη χρονική περίοδος κράτησης του εν λόγω υπηκόου τρίτης χώρας βάσει του άρθρου 18ΠΣΤ και, αφετέρου, δεν υπάρχει χώρα, από αυτές που αναφέρονται στον ορισμό του όρου "επιστροφή" στο άρθρο 18ΟΔ, που να αποδέχεται την είσοδό του στην επικράτεια της βάσει ταξιδιωτικού εγγράφου το οποίο εκδίδουν οι αρχές είτε της εν λόγω χώρας είτε της Δημοκρατίας· ή

(β) ο εν λόγω υπήκοος τρίτης χώρας αναχώρησε ή απομακρύνθηκε από τη Δημοκρατία σύμφωνα με τα άρθρα 18ΟΔ μέχρι 18ΠΘ, και μεταγενέστερα εισέρχεται παράνομα ή διαμένει παράνομα στη Δημοκρατία.