Διαδικασία για την παραχώρηση άδειας μετανάστευσης στη Δημοκρατία του επί μακρόν διαμένοντος σε πρώτο κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία.

18Κ.-(1) Ο επί μακρόν διαμένων σε πρώτο κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία υποχρεούται, εντός τριών μηνών από την άφιξή του στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της  Δημοκρατίας περιοχές ή πριν εγκαταλείψει το πρώτο κράτος μέλος, να υποβάλει αίτηση στο Διευθυντή για την παραχώρηση άδειας μετανάστευσης.

(2) Η αίτηση υποβάλλεται στον Τύπο που φαίνεται στο Παράρτημα IΙ του παρόντος Νόμου, με την καταβολή του αντίστοιχου τέλους που φαίνεται στον Πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ, και συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, όπως αυτά απαιτούνται ανάλογα με την περίπτωση:

(α) Τα αποδεικτικά που αναφέρονται στην παράγραφο (α), χωρίς τις επικυρωμένες σελίδες με τις αφίξεις και αναχωρήσεις από τη Δημοκρατία, και στις παραγράφους (γ), (δ), (η), (θ), (ι), (ια) και (ιβ) του εδαφίου (2) του άρθρου 18Ι.

(β) Την άδεια παραμονής του επί μακρόν διαμένοντος ΕΚ του πρώτου κράτους μέλους ή πιστοποιημένο αντίγραφό της.

(γ) Απόδειξη της εγγραφής σε εγκεκριμένο με βάση την ισχύουσα σχετική νομοθεσία εκπαιδευτικό ίδρυμα, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιδιώκει παραμονή στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές για παρακολούθηση σπουδών ή επαγγελματική κατάρτιση.

(3) Ο Διευθυντής διαβιβάζει τις αιτήσεις προς την Επιτροπή Ελέγχου Μετανάστευσης, η οποία είναι η αρμόδια αρχή εξέτασης των αιτήσεων που υποβάλλονται δυνάμει του παρόντος άρθρου.

(4) Η Επιτροπή Ελέγχου Μετανάστευσης κοινοποιεί εγγράφως την απόφασή της στον  ενδιαφερόμενο υπήκοο τρίτης χώρας, εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών από την υποβολή της αίτησης.

(5) Σε περίπτωση που η αίτηση δε συνοδεύεται από τα απαραίτητα, δυνάμει του παρόντος άρθρου, δικαιολογητικά ή σε εξαιρετικές περιστάσεις που σχετίζονται με το σύνθετο χαρακτήρα της εξέτασης της αίτησης,  η αναφερόμενη στο εδάφιο (4) του παρόντος άρθρου προθεσμία μπορεί να παρατείνεται για περίοδο η οποία δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες και η Επιτροπή Ελέγχου Μετανάστευσης ενημερώνει το ενδιαφερόμενο πρόσωπο ανάλογα.

(6) Σε περίπτωση που δεν έχει ληφθεί απόφαση εντός της πιο πάνω αναφερόμενης προθεσμίας και παράτασής της για λόγους που δεν ευθύνεται ο αιτητής, εκδίδεται άδεια προσωρινής παραμονής, επί της οποίας σημειώνεται ότι ο κάτοχός της έχει υποβάλει αίτηση για άδεια μετανάστευσης και ότι αυτός έχει όλα τα δικαιώματα του άρθρου 18ΚΔ.

(7) Ο Διευθυντής ενημερώνει το σημείο επαφής για την εφαρμογή της Οδηγίας 2003/109/ΕΚ του πρώτου κράτους μέλους για την απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου Μετανάστευσης.

(8) Για μεταφορά, σε άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο, άδειας μετανάστευσης του επί μακρόν διαμένοντος σε πρώτο κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο καταβάλλει στο Διευθυντή τέλος 50 ευρώ.