Διοικητικό πρόστιμο ή/και άλλες διοικητικές κυρώσεις

18ΝΖ.-(1) Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης οποιασδήποτε διάταξης  του παρόντος Νόμου σε σχέση με την απασχόληση υπηκόου τρίτης χώρας, ο Διευθυντής δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο ή/και άλλες διοικητικές κυρώσεις στον εργοδότη του αλλοδαπού ως ακολούθως:

(α) σε περίπτωση πρώτης παράβασης, διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις £500 και στέρηση του δικαιώματος απασχόλησης  υπηκόου τρίτης χώρας στον εργοδότη για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 6 μήνες·

(β) σε περίπτωση δεύτερης παράβασης, διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις £2000 και στέρηση του δικαιώματος απασχόλησης υπηκόου τρίτης χώρας στον εργοδότη για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες·

(γ) σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταγενέστερης παράβασης, διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις £2000 επί του αριθμού των παραβάσεων και μόνιμη στέρηση του δικαιώματος απασχόλησης  υπηκόου τρίτης χώρας στον εργοδότη.

(2) Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου σε σχέση με την απασχόληση υπηκόου τρίτης χώρας, ο Διευθυντής δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο  στον υπήκοο τρίτης χώρας ως ακολούθως:

(α) σε περίπτωση πρώτης παράβασης, διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις £200·

(β) σε περίπτωση δεύτερης παράβασης, διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις £500·

(γ) σε περίπτωση μεταγενέστερης παράβασης, διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις £500 επί του αριθμού των παραβάσεων.

(3)  Προτού επιβάλει διοικητικό πρόστιμο ή/και άλλες διοικητικές κυρώσεις δυνάμει του παρόντος άρθρου ο Διευθυντής ειδοποιεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο για την πρόθεσή του να επιβάλει το διοικητικό πρόστιμο ή/και τις άλλες διοικητικές κυρώσεις, ενημερώνοντάς το για τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει τοιουτοτρόπως και παρέχοντας σε αυτό το δικαίωμα υποβολής παραστάσεων εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησης.

(4)  Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης πληρωμής διοικητικού προστίμου το οποίο επιβλήθηκε δυνάμει του παρόντος άρθρου, ο Διευθυντής δύναται να λάβει δικαστικά μέτρα με σκοπό την είσπραξη του οφειλόμενου ποσού ως αστικού χρέους οφειλόμενου στη Δημοκρατία.