Ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης

18ΥΕ.-(1) Κάθε αίτηση για έκδοση, τροποποίηση ή ανανέωση ενιαίας άδειας υποβάλλεται στο Διευθυντή, σύμφωνα με ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης -

(α) από τον υπήκοο τρίτης χώρας, αν αυτός βρίσκεται ήδη νόμιμα στη Δημοκρατία, ή

(β) από τον εργοδότη, αν ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν βρίσκεται ήδη νόμιμα στη Δημοκρατία,

στον τύπο που καθορίζεται από το Διευθυντή και με την καταβολή του κατά περίπτωση εφαρμοστέου τέλους κατά τα διαλαμβανόμενα στο Παράρτημα XIII.

(2) Ο Διευθυντής εξετάζει την αίτηση, που έχει υποβληθεί σύμφωνα με το εδάφιο (1), και εκδίδει, τροποποιεί ή ανανεώνει ενιαία άδεια, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 18ΥΣΤ. Η απόφαση που αφορά την έκδοση, την τροποποίηση ή την ανανέωση της ενιαίας άδειας λαμβάνει τη μορφή ενιαίας διοικητικής πράξης που συνδυάζει άδεια διαμονής και άδεια εργασίας.

(3) Η ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης δεν θίγει τη διαδικασία χορήγησης θεώρησης, η οποία ενδέχεται να απαιτείται για την πρώτη είσοδο.