Όροι κράτησης

18ΠΖ.-(1) Η κράτηση λαμβάνει χώρα κατά κανόνα σε ειδικές εγκαταστάσεις κράτησης. Όταν δεν μπορεί να εξασφαλιστεί διαμονή σε ειδικές εγκαταστάσεις κράτησης και υποχρεωτικά χρησιμοποιείται σωφρονιστικό ίδρυμα, οι υπό κράτηση υπήκοοι τρίτων χωρών κρατούνται χωριστά από τους κρατουμένους του κοινού δικαίου.

(2) Επιτρέπεται στους υπό κράτηση υπηκόους τρίτων χωρών, κατόπιν αιτήματος, να έρχονται, εν ευθέτω χρόνω, σε επαφή με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους, τα μέλη της οικογένειάς τους, τις αρμόδιες προξενικές αρχές και τις οργανώσεις και τα όργανα που αναφέρονται στο εδάφιο (4).

(3) Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις περιπτώσεις ευάλωτων ατόμων, στα οποία πρέπει να παρέχεται επείγουσα υγειονομική περίθαλψη και η απαραίτητη θεραπευτική αγωγή.

(4) Οι σχετικές και αρμόδιες, εθνικές, διεθνείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις και όργανα δικαιούνται να επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις κράτησης που αναφέρονται στο εδάφιο (1), στο βαθμό που χρησιμοποιούνται για την κράτηση υπηκόων τρίτων χωρών σύμφωνα με τα άρθρα 18ΠΣΤ μέχρι 18ΠΘ. Οι επισκέψεις αυτές υπόκεινται σε αδειοδότηση της αρχής της Δημοκρατίας που διευθύνει τις εγκαταστάσεις κράτησης.

(5) Οι υπό κράτηση υπήκοοι τρίτων χωρών λαμβάνουν συστηματικά πληροφορίες στις οποίες επεξηγείται ο κανονισμός που εφαρμόζεται στην εγκατάσταση και ορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν στοιχεία περί του προβλεπόμενου στο εδάφιο (2) δικαιώματός τους να έρχονται σε επαφή με τις οργανώσεις και τα όργανα που αναφέρονται στο εδάφιο (4).