Αιτήσεις ανανέωσης μπλε κάρτας της ΕΕ

18ΤΑ.  Αίτηση για ανανέωση μπλε κάρτας της ΕΕ υποβάλλεται στο Διευθυντή από τον κάτοχο μπλε κάρτας της ΕΕ τουλάχιστον τριάντα ημέρες πριν τη λήξη της μπλε κάρτας της ΕΕ, κατά τον τύπο που καθορίζεται στο Παράρτημα ΧΙΙ.

Σε περίπτωση που η εν λόγω προθεσμία δεν τηρείται, η αίτηση απορρίπτεται.