Διαβατήρια και θεωρήσεις

9.-(1) Τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ άρθρoυ 8, καvέvα πρόσωπo δεv θα εισέρχεται στη Δημoκρατία χωρίς διαβατήριo και oπoιoδήπoτε πρόσωπo εvεργεί με τov τρόπo αυτό θα θεωρείται ως απαγoρευμέvoς μεταvάστης:

Νoείται ότι, o Διευθυντής δύvαται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, vα παραλείπει τις πρoϋπoθέσεις τoυ εδαφίoυ αυτoύ.

(2) Απαγορεύεται η είσοδος στη Δημοκρατία αλλοδαπού, εκτός εάν το διαβατήριο του φέρει Κυπριακή προξενική θεώρηση, και οποιοσδή ποτε αλλοδαπός ενεργεί κατά παράβαση του παρόντος εδαφίου, θεω ρείται απαγορευμένος μετανάστης.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του πιο πάνω εδαφίου, το Υπουρ γικό Συμβούλιο δύναται, από καιρό σε καιρό, με Διάταγμα να διατάσ σει όπως διαβατήρια ή Κυπριακές προξενικές θεωρήσεις δυνατό να μην απαιτούνται στην περίπτωση—

(α) Υπηκόων οποιασδήποτε χώρας· ή

(β) οποιασδήποτε τάξης προσώπων.

(4)   (α) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (2), το Υπουρ γικό Συμβούλιο, από καιρό σε καιρό, καθορίζει με         Διάταγμά του—

(i) Τους υπηκόους οποιασδήποτε χώρας ή οποιαδήποτε τάξη προσώπων για τους οποίους δεν απαιτείται Κυπριακή προ ξενική θεώρηση· και

(ii) τους υπηκόους οποιασδήποτε χώρας ή οποιαδήποτε τάξη προσώπων για τους οποίους απαιτείται Κυπριακή προξενική θεώρηση.

(β) Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου 'θεώρηση' σημαίνει εξουσιοδότηση που εκδίδεται από τη Δημοκρατία για—

(i) Μία ή περισσότερες εισόδους στη Δημοκρατία, χωρίς ούτε η διάρκεια συνεχούς παραμονής ούτε η διάρκεια των διαδοχικών παραμονών να μπορεί να υπερβεί τους τρεις μήνες ανά εξάμηνο από την ημερομηνία της πρώ της εισόδου·

(ii) την είσοδο με σκοπό τη διαμετακόμιση (τράνσιτ) μέσω της Δημοκρατίας, εκτός από τη διαμετακόμιση μέσω αερολιμένα όπως αυτή καθορίζεται στους περί Αλλοδα πών και Μεταναστεύσεως Κανονισμούς του 1972 μέχρι 2001, μία, δύο ή κατ' εξαίρεση περισσότερες φορές, για μετάβαση στην επικράτεια κράτους μη μέλους της Ευρω παϊκής Ένωσης, χωρίς η διάρκεια της θεώρησης να μπο ρεί να υπερβεί τις πέντε ημέρες κάθε φορά.