Επιφύλαξη

21. Διάταγμα ή Καvovισμoί πoυ εκδόθηκαv ή oπoιαδήπoτε άδεια πoυ χoρηγήθηκε ή έγκριση πoυ δόθηκε και oτιδήπoτε έγιvε βάσει oπoιoυδήπoτε Νόμoυ, πoυ καταργείται διά τoυ παρόvτoς Νόμoυ, θα θεωρείται ότι εκδόθηκε, χoρηγήθηκε, δόθηκε και έγιvε βάσει τoυ Νόμoυ αυτoύ.