Αδικήματα και ποινές.

7Δ. Αλλοδαπός ή πολίτης της Δημοκρατίας που τέλεσε εικονικό γάμο ή με οποιοδήποτε τρόπο συνέβαλε στην τέλεση τέτοιου γάμου διαπράττει αδίκημα τιμωρούμενο με ποινή φυλάκισης μέχρι πέντε (5) χρόνια ή με χρηματική ποινή μέχρι είκοσι χιλάδες ευρώ (€20.000) ή και με τις δύο αυτές ποινές.