Υποβολή της αίτησης για την άσκηση του δικαιώματος οικογενειακής επανένωσης.

18ΛΑ.- (1) Η αίτηση υπoβάλλεται από το συντηρούντα και εξετάζεται, όταv τα μέλη της oικoγέvειας διαμένουν εκτός της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι ο Διευθυντής έχει τη διακριτική ευχέρεια, σε περίπτωση που ο συντηρών απασχολείται σε εταιρεία κατά την έννοια του περί Εταιρειών Νόμου η οποία έχει έγκριση να απασχολεί αλλοδαπό προσωπικό, να δέχεται αίτηση για οικογενειακή επανένωση όταν τα μέλη της οικογένειας διαμένουν στη Δημοκρατία.

(2) Η αίτηση για είσοδο και διαμονή για σκοπούς οικογενειακής επανένωσης υποβάλλεται στο Διευθυντή στον Τύπο που φαίνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ, με την καταβολή του τέλους των ΛΚ100, και συνοδεύεται από τα ακόλουθα πιστοποιητικά  και έγγραφα, που αποδεικνύουν την οικογενειακή σχέση και την τήρηση των προϋποθέσεων που αναφέρονται στα άρθρα 18ΛΒ και 18ΛΖ, όπως αυτά απαιτούνται ανάλογα με την περίπτωση-

(α)  Έγκυρη άδεια διαμονής του συντηρούντος στη Δημοκρατία με διεύθυνση διαμονής στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές.

(β)  επικυρωμένο αντίγραφο έγκυρου διαβατηρίου, με περίοδο ισχύος τουλάχιστο δύο ετών, του συντηρούντος και του μέλους ή των μελών της οικογένειας.

(γ)  πιστοποιητικό γάμου.

(δ)  πιστοποιητικό γέννησης των μελών της οικογένειας.

(ε)  απόφαση δικαστηρίου για υιοθεσία.

(στ)  απόφαση δικαστηρίου για γονική μέριμνα.

(ζ)  πιστοποιητικό ποινικού μητρώου των μελών της οικογένειας.

(η)  αποτελέσματα ιατρικών εξετάσεων των μελών της οικογένειας για τις ασθένειες που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 18ΚΒ του παρόντος Νόμου.

(θ)  τίτλο ιδιοκτησίας ή ενοικιαστήριο συμβόλαιο οικίας του συντηρούντος.

(ι) συμβόλαιο ασφάλισης υγείας του συντηρούντος και των μελών της οικογένειάς του.

(ια)  συμβόλαιο απασχόλησης του συντηρούντος διάρκειας ισχύος τουλάχιστο δεκαοκτώ μηνών ή ανοικτής διάρκειας.

(ιβ)  φορολογικές δηλώσεις του συντηρούντος από την άφιξή του στη Δημοκρατία και πιστοποιητικό διευθέτησης τυχόν φορολογικών υποχρεώσεων.

(ιγ)  κατάσταση εισφορών του συντηρούντος στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τα έτη διαμονής του στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές στις περιπτώσεις που η καταβολή εισφορών στο εν λόγω Ταμείο είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου.

(ιδ)  δηλώσεις του συντηρούντος στο Φ.Π.Α. για τα έτη διαμονής του στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές και διευθέτηση τυχόν φορολογικών του υποχρεώσεων στις περιπτώσεις που ο αιτητής, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, υπόκειται στον εν λόγω φόρο.

(ιε)  αποδείξεις εισοδημάτων του συντηρούντος από άλλες πηγές εκτός της απασχόλησης.

(ιστ)  κατάσταση τραπεζικών καταθέσεων του συντηρούντος.

(ιζ)  λογαριασμοί τηλεφώνου, ηλεκτρικού ρεύματος ή νερού του συντηρούντος.

(3)  Τα πιο πάνω αναφερόμενα πιστοποιητικά που προσκομίζονται από τη χώρα του συντηρούντος πρέπει να έχουν εκδοθεί από αρμόδια αρχή και να είναι δεόντως επικυρωμένα μέσω της διπλωματικής οδού.

(4) Εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο, προκειμένου να αποδειχθεί η ύπαρξη της οικογενειακής σχέσης, ο Διευθυντής δύναται να πραγματοποιεί συνέντευξη με το συντηρούντα και τα μέλη της οικογένειάς του, εφόσον αυτά βρίσκονται ήδη στη Δημοκρατία, και να διενεργεί οποιαδήποτε άλλη έρευνα κρίνεται αναγκαία.

(5) Η απόφαση του Διευθυντή σχετικά με την αίτηση κοινοποιείται γραπτώς στο συντηρούντα, μόλις καταστεί δυνατό και, εν πάση περιπτώσει, το αργότερο εντός εννέα μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και, σε περίπτωση απόρριψης, πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένη.

(5Α) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (5), σε περίπτωση που η απόφαση του Διευθυντή αφορά την άσκηση της διακριτικής του ευχέρειας με βάση την επιφύλαξη του εδαφίου (1) του άρθρου 18ΛΑ ή την επιφύλαξη της παραγράφου (α) του άρθρου 18ΛΒ, η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται γραπτώς στο συντηρούντα μόλις καταστεί δυνατό και, εν πάσει περιπτώσει, το αργότερο εντός πέντε μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και, σε περίπτωση απόρριψης, πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένη.

(6) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που έχουν σχέση με το σύνθετο χαρακτήρα της εξέτασης της αίτησης, η προθεσμία που αναφέρεται στο εδάφιο (5) του παρόντος άρθρου δύναται να παρατείνεται για περίοδο τριών μηνών και σε τέτοια περίπτωση ο αιτητής ενημερώνεται αναλόγως.

(7) Κατά την εξέταση της αίτησης, ο Διευθυντής λαμβάνει δεόντως υπόψη το μείζον συμφέρον των ανήλικων τέκνων.