Ευνοϊκότερες διατάξεις

18ΣΔ. Τα άρθρα 18ΣΒ μέχρι 18ΥΒ δε θίγουν ευνοϊκότερες διατάξεις -

(α) της κοινοτικής νομοθεσίας, περιλαμβα-νομένων διμερών ή πολυμερών συμφωνιών που συνάπτονται μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και μιας η περισσοτέρων τρίτων χωρών, αφετέρου·

(β) διμερών ή  πολυμερών συμφωνιών που συνάπτονται μεταξύ της Δημοκρατίας ή μεταξύ της Δημοκρατίας και άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και μιας ή περισσοτέρων τρίτων χωρών, αφετέρου.