Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2001.

Ερμηνεία

2.—(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια—

«αμοιβαίο κεφάλαιο» σημαίνει οργανισμό συλλογικών επενδύσεων κατά την έννοια του άρθρου 13·

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«δημόσια χρεόγραφα» σημαίνει χρεόγραφα που εκδίδονται από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας, από δήμους, άλλες τοπικές αρχές και από νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, καθώς και χρεόγραφα εγγυημένα από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας, περιλαμβάνει δε και χρεόγραφα που εκδίδονται από την Κυβέρνηση άλλων κρατών ή από δημόσιους διεθνείς οργανισμούς, στους οποίους μετέχει η Δημοκρατία ή που τελούν υπό την εγγύηση άλλων κρατών ή των δημόσιων αυτών διεθνών οργανισμών

«διευθύνοντες», σε συνάρτηση με την Εταιρεία Διαχειρίσεως, το Θεματοφύλακα ή την Εταιρεία Επενδύσεων, σημαίνει τα πρόσωπα τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή τα καταστατικά έγγραφα της Εταιρείας Διαχειρίσεως, του Θεματοφύλακα ή της Εταιρείας Επενδύσεων εκπροσωπούν αυτή ή τα οποία χαράζουν τις κατευθύνσεις των δραστηριοτήτων της Εταιρείας Διαχειρίσεως, του Θεματοφύλακα ή της Εταιρείας Επενδύσεων

«Επιτροπή» σημαίνει την κατά το άρθρο 5 του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Σύσταση και Αρμοδιότητες) Νόμου·

«εταιρεία» σημαίνει εταιρεία που έχει συσταθεί κατά τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου·

«Εταιρεία Διαχειρίσεως» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 41·

«Εταιρεία Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου» ή συνοπτικά «Εταιρεία Επενδύσεων» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το Κεφάλαιο I του Μέρους V του παρόντος Νόμου·

«Θεματοφύλακας» σημαίνει νομικό πρόσωπο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 51(2) του παρόντος Νόμου, στο οποίο κατατίθενται προς φύλαξη τα στοιχεία ενεργητικού ενός οργανισμού επενδύσεων·

«Κανονισμός» σημαίνει τον κανονισμό αμοιβαίου κεφαλαίου κατά την έννοια του άρθρου 33 του παρόντος Νόμου·

«καταστατικά έγγραφα», σε συνάρτηση με εταιρεία, σημαίνει το ιδρυτικό έγγραφο και το καταστατικό της εταιρείας αυτής·

«κινητές αξίες» σημαίνει δημόσια χρεόγραφα, μετοχές, χρεόγραφα, ομολογίες, ιδρυτικούς και άλλους τίτλους εταιρειών ή άλλων νομικών προσώπων που έχουν κατά νόμο συσταθεί στη Δημοκρατία ή την αλλοδαπή, μερίδια σε σχέδια συλλογικών επενδύσεων και δικαιώματα επ' αυτών, συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων ή και των δικαιωμάτων προεγγραφής ή υπό προθεσμία ή προτιμήσεως για απόκτηση ή διάθεσή τους και συμβάσεων με ρήτρα για τους τίτλους αυτούς καθώς και πιστοποιητικά καταθέσεων

«Κοινοτική Οδηγία 85/611/ΕΟΚ» σημαίνει την Οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 20ής Δεκεμβρίου 1985 για το Συντονισμό των Νομοθετικών, Κανονιστικών και Διοικητικών Διατάξεων σχετικά με Ορισμένους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 88/220/ΕΟΚ και με την οδηγία 95/26/ΕΚ·

«μερίδιο», σε συνάρτηση με οργανισμό επενδύσεων, σημαίνει μερίδιο σε αμοιβαίο κεφάλαιο ή μετοχή σε Εταιρεία Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου·

«μεριδιούχος», σε συνάρτηση με οργανισμό επενδύσεων σημαίνει το δικαιούχο σε μερίδιο αμοιβαίου κεφαλαίου ή σε μετοχή Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου·

«οργανισμός συλλογικών επενδύσεων» ή συνοπτικά, «οργανισμός επενδύσεων» σημαίνει οργανισμό επενδύσεων ανοικτού τύπου κατά την έννοια του άρθρου 8·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Οικονομικών.

Έκταση εφαρμογής

3.—(1) Στις διατάξεις του παρόντος Νόμου υπάγονται οι οργανισμοί επενδύσεων που έχουν την έδρα και την κεντρική τους διοίκηση στη Δημοκρατία.

(2) Ως έδρα νοείται, προκειμένου περί αμοιβαίου κεφαλαίου, το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας Διαχειρίσεως του αμοιβαίου κεφαλαίου και προκειμένου περί Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου το εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας.

(3) Εξαιρούνται της εφαρμογής του παρόντος Νόμου τα διεθνή συλλογικά επενδυτικά σχέδια, κατά την έννοια του άρθρου 2 του περί Διεθνών Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων Νόμου.

ΜΕΡΟΣ II ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Εποπτική αρμοδιότητα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

4.—(1) Η διοικητική εποπτεία της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου ανατίθεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

(2) Η Επιτροπή εφορεύει τη λειτουργία των οργανισμών επενδύσεων, μεριμνά για την εξασφάλιση της τήρησης των υποχρεώσεών τους και γενικά φέρει την ευθύνη της παρακολούθησης της νομιμότητας των δραστηριοτήτων των οργανισμών αυτών προς το συμφέρον των μεριδιούχων και του επενδυτικού κοινού εν γένει.

(3) Η Επιτροπή έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για τη χορήγηση και την ανάκληση άδειας σύστασης και λειτουργίας των οργανισμών επενδύσεων και για τη λήψη των προβλεπόμενων από τον παρόντα Νόμο μέτρων έναντι των οργανισμών αυτών σε περίπτωση παράβασης της ισχύουσας νομοθεσίας και των διατάξεων του Κανονισμού των αμοιβαίων κεφαλαίων ή των καταστατικών εγγράφων των Εταιρειών Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου και για την άσκηση άλλων εξουσιών, προληπτικού ή κατασταλτικού ελέγχου κατά τα ειδικότερα σε επί μέρους διατάξεις του παρόντος Νόμου οριζόμενα.

(4) Στα πλαίσια άσκησης της εποπτικής της αρμοδιότητας κατά τα διαλαμβανόμενα στα εδάφια (2) και (3) του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή έχει εξουσία να εκδίδει και να εφορεύει την τήρηση Κώδικα Δεοντολογίας, ο οποίος θέτει τις βασικές αρχές συμπεριφοράς που διέπουν τον τρόπο λειτουργίας των Εταιρειών Διαχειρίσεως των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και των Εταιρειών Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, εφόσον αυτές τελούν υπό διαχείριση, κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους:

Νοείται ότι στους βασικούς στόχους του Κώδικα Δεοντολογίας περιλαμβάνονται η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, η αυτονομία της διαχείρισης ενός ΟΣΕΚΑ και του εμπιστευτικού χαρακτήρα των επενδυτικών αποφάσεων του, η οργάνωση και λειτουργία του δικτύου διάθεσης μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου κατά τρόπο που να προστατεύονται τα συμφέροντα των μεριδιούχων και η οργάνωση των εταιρειών διαχειρίσεως κατά τρόπο που να ενισχύεται η αποτελεσματικότητά τους και να υποβοηθείται η διενέργεια εσωτερικού ελέγχου.

Συνεργασία με αρμόδια εποπτικά όργανα της αλλαδαπής και ανακοίνωση πληροφοριών εμπιστευτικής φύσεως

5.—(1) Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, η Επιτροπή δύναται να συνεργάζεται με άλλες αρμόδιες εποπτικές αρχές επιφορτισμένες με την άσκηση ανάλογων αρμοδιοτήτων στην αλλοδαπή και να ανταλλάσσει με αυτές τις αναγκαίες προς άσκηση των αρμοδιοτήτων τους πληροφορίες.

(2) Η Επιτροπή δύναται να συνάπτει με άλλες αρμόδιες εποπτικές αρχές της αλλοδαπής συμφωνίες συνεργασίας που να προβλέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών, μόνον εφόσον οι κοινοποιούμενες πληροφορίες καλύπτονται στο κράτος που εδρεύουν οι αρχές αυτές από εγγυήσεις τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου τουλάχιστον ισοδύναμες με τις προβλεπόμενες στον παρόντα Νόμο.

(3) Οι ανταλλασσόμενες κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού πληροφορίες είναι εμπιστευτικής φύσεως και δεν επιτρέπεται να κοινοποιούνται χωρίς τη ρητή συγκατάθεση της αρμόδιας εποπτικής αρχής που τις ανακοίνωσε και στην περίπτωση αυτή μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους οι αρχές αυτές έδωσαν τη συγκατάθεσή τους.

(4) Η ανακοίνωση από την Επιτροπή πληροφοριών εμπιστευτικής φύσεως σε αρμόδιες εποπτικές αρχές της αλλοδαπής δυνάμει των διατάξεων του άρθρου αυτού δε συνιστά παραβίαση του επαγγελματικού απορρήτου που προβλέπεται στο άρθρο 6.

Επαγγελματικό απόρρητο

6.—(1) Τα πρόσωπα, τα οποία ασκούν ή έχουν ασκήσει δραστηριότητα στην Επιτροπή σχετικά με την εποπτεία των οργανισμών επενδύσεων κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, δεσμεύονται από το επαγγελματικό απόρρητο, το οποίο συνεπάγεται ότι οι εμπιστευτικές πληροφορίες που λαμβάνουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, δύνανται να ανακοινώνονται μόνο σε άλλες αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες της Δημοκρατίας και στην Κεντρική Τράπεζα, εφόσον αναφέρονται σε θέματα που εμπίπτουν στις κατά νόμο αρμοδιότητές τους.

(2) Οι αρχές προς τις οποίες ανακοινώνονται εμπιστευτικής φύσεως πληροφορίες κατά τις διατάξεις του εδαφίου (1) δεσμεύονται από το επαγγελματικό απόρρητο.

(3) Μέλος της Επιτροπής ή πρόσωπο που διατέλεσε μέλος της Επιτροπής και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο λαμβάνει γνώση, ένεκα της θέσης του ή κατά την άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων, πληροφοριών εμπιστευτικής φύσεως κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, έχει υποχρέωση προς εχεμύθεια και οφείλει να τις χρησιμοποιεί αποκλειστικά για την άσκηση των καθηκόντων του και να μην τις κοινοποιεί παρά στην έκταση που η κοινοποίηση επιβάλλεται δυνάμει νόμου ή δικαστικού διατάγματος ή στην έκταση που οι κοινοποιούμενες πληροφορίες είναι αναγκαίες στα πλαίσια διοικητικών προσφυγών που αφορούν στην άσκηση των καθηκόντων τους ή συνιστούν στοιχεία αποδεικτικά της τέλεσης ποινικού ή πειθαρχικού αδικήματος.

(4) Επιτρέπεται εν τούτοις η ανακοίνωση εμπιστευτικών πληροφοριών από τα αναφερόμενα στο εδάφιο (1) πρόσωπα—

(α) Εφόσον η ανακοίνωση γίνεται υπό συνοπτική ή συγκεντρωτική μορφή, κατά τρόπο που να μην μπορεί να διακριβωθεί ο σχετικός οργανισμός επενδύσεων, Θεματοφύλακας ή Εταιρεία Διαχειρίσεων, εκτός εάν συντρέχει περίπτωση ποινικής ευθύνης·

(β) στα πλαίσια αστικής διαδικασίας σε περίπτωση πτώχευσης ή αναγκαστικής εκκαθάρισης οργανισμού επενδύσεων, Θεματοφύλακα ή Εταιρείας Διαχειρίσεων, νοουμένου ότι οι πληροφορίες αυτές δεν αφορούν τρίτους που λαμβάνουν μέτρα διάσωσής τους.

Ποινικό και πειθαρχικό αδίκημα παραβίασης επαγγελματικού απορρήτου

7. Όποιος εν γνώσει του παραβιάζει την υποχρέωση προς τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου που προβλέπεται στο άρθρο 6, διαπράττει ποινικό αδίκημα τιμωρούμενο με φυλάκιση μέχρι δύο έτη ή με χρηματική ποινή μέχρι πέντε χιλιάδες λίρες ή και με τις δύο αυτές ποινές, προκειμένου δε περί δημόσιου υπαλλήλου, συνιστά πειθαρχικό αδίκημα που τιμωρείται μέχρι και με την ποινή της απόλυσής του από τη δημόσια υπηρεσία.

ΜΕΡΟΣ III ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ — ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΗ
Έννοια οργανισμού επενδύσεων ανοικτού τύπου

8.—(1) Κατά την έννοια του παρόντος Νόμου ως οργανισμός επενδύσεων ανοικτού τύπου λογίζεται κάθε οργανισμός που αποκλειστικό σκοπό έχει να επενδύει συλλογικά σε κινητές αξίες, τραπεζικές καταθέσεις ή άλλα περιουσιακά στοιχεία, κεφάλαια που συγκεντρώνει από το κοινό και του οποίου η λειτουργία βασίζεται στην αρχή της κατανομής των κινδύνων και του οποίου τα μερίδια μετά από αίτηση των μεριδιούχων, εξαγοράζονται ή εξοφλούνται άμεσα ή έμμεσα με στοιχεία του ενεργητικού του οργανισμού αυτού.

(2) Προς εξαγορά ή εξόφληση εξομοιώνεται κάθε ενέργεια του οργανισμού που στοχεύει στην αποφυγή αισθητών αποκκλίσεων της χρηματιστηριακής τιμής των μεριδίων από εκείνη που αντιστοιχεί στην καθαρή αξία του ενεργητικού του.

Διάκριση οργανισμών επενδύσεων ανοικτού τύπου και επέκταση εφαρμογής

9.—(1) Οι οργανισμοί επενδύσεων ανοικτού τύπου, κατά την έννοια του άρθρου 8, διακρίνονται—

(α) Σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, που στο εξής θα αναφέρονται ως «ΟΣΕΚΑ»:

Νοείται ότι δε λογίζεται ως ΟΣΕΚΑ εταιρεία επενδύσεων που επενδύει τα στοιχεία του ενεργητικού της μέσω θυγατρικών επιχειρήσεων σε περιουσιακά στοιχεία άλλα από κινητές αξίες:

Νοείται περαιτέρω ότι οι ΟΣΕΚΑ δύνανται να διαχωρίζονται σε υποκατηγορίες βάσει κριτηρίων που αφορούν στη διάρθρωση του ενεργητικού τους, στα διάφορα είδη κινητών αξιών και τα κριτήρια αυτά καθορίζονται από την Επιτροπή με απόφασή της, που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος Νόμου·

(β) Σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε τραπεζικές καταθέσεις.

(2) Με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου δύναται να επεκταθεί η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου σε άλλους οργανισμούς επενδύσεων ανοικτού τύπου, εκτός από τους προβλεπόμενους στο προηγούμενο εδάφιο, με τους οποίους καθορίζονται οι προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας των οργανισμών αυτών, η επενδυτική και δανειοληπτική πολιτική τους και το φορολογικό καθεστώς που τους διέπει.

Νομική μορφή οργανισμών επενδύσεων. Μέρος IV, Μέρος V, Κεφάλαιο I

10. Οι οργανισμοί επενδύσεων ανοικτού τύπου δύνανται να προσλαμβάνουν τη συμβατική μορφή αμοιβαίου κεφαλαίου, κατά τα οριζόμενα στο Μέρος IV του παρόντος Νόμου ή την καταστατική μορφή Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου, κατά τα οριζόμενα στο Μέρος V, Κεφάλαιο I, του παρόντος Νόμου.

Άδεια σύστασης και λειτουργίας οργανισμού επενδύσεων

11. Για τη σύσταση και λειτουργία οργανισμού επενδύσεων ανοικτού τύπου απαιτείται άδεια σύστασης και λειτουργίας του οργανισμού, η οποία χορηγείται με απόφαση της Επιτροπής κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του Μέρους IV Κεφάλαιο I και του Μέρους V, Κεφάλαιο II του παρόντος Νόμου.

Απαγόρευση μετατροπής ή συγχώνευσης οργανισμού επενδύσεων ανοικτού τύπου

12. Απαγορεύεται η μετατροπή ενός οργανισμού επενδύσεων ανοικτού τύπου κατά την έννοια του άρθρου 8, σε οργανισμό που δεν εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου αυτού ή η συγχώνευσή του με τέτοιο οργανισμό.

ΜΕΡΟΣ IV ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ορισμός και νομική μορφή αμοιβαίου κεφαλαίου

13.—(1) Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι ομάδα περιουσίας, αποτελούμενη από κινητές αξίες και μετρητά, της οποίας τα επί μέρους στοιχεία ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσότερα πρόσωπα και η λειτουργία του οποίου διέπεται από Κανονισμό. Το αμοιβαίο κεφάλαιο καθίσταται ύστερα από άδεια συστάσεως χορηγούμενη με απόφαση της Επιτροπής, αντικείμενο συλλογικής διαχειρίσεως από Εταιρεία Διαχειρίσεως αμοιβαίου κεφαλαίου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 41. Τα στοιχεία του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου κατατίθενται υποχρεωτικά προς φύλαξη σε Θεματοφύλακα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 51.

(2) Το αμοιβαίο κεφάλαιο στερείται νομικής προσωπικότητας. Οι μεριδιούχοι εκπροσωπούνται δικαστικώς και εξωδίκως από την Εταιρεία Διαχειρίσεως του αμοιβαίου κεφαλαίου, ως προς τις έννομες σχέσεις από τη διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου και τα δικαιώματα τους επί του ενεργητικού του.

(3) Οι μεριδιούχοι δεν ευθύνονται για πράξεις ή παραλείψεις της Εταιρείας Διαχειρίσεως και του Θεματοφύλακα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Άδεια σύστασης και λειτουργίας αμοιβαίου κεφαλαίου

14.—(1) Για τη σύσταση και λειτουργία αμοιβαίου κεφαλαίου απαιτείται άδεια που χορηγείται από την Επιτροπή κατόπιν σχετικής αιτήσεως της Εταιρείας Διαχειρίσεως, εφόσον ικανοποιούνται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 15 προϋποθέσεις.

(2) Η απόφαση της Επιτροπής προς χορήγηση της άδειας δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και ισχύει από την καθορισμένη στην άδεια, ημερομηνία.

Προϋποθέσεις προς χορήγηση της άδειας

15.—(1) Η άδεια προς σύσταση και λειτουργία του αμοιβαίου κεφαλαίου χορηγείται από την Επιτροπή μόνο εφόσον προηγουμένως εγκριθούν από την Επιτροπή ή Εταιρεία Διαχειρίσεως, ο Κανονισμός του αμοιβαίου κεφαλαίου και η εκλογή του Θεματοφύλακα.

(2) Για τη χορήγηση της άδειας ελέγχεται η νομιμότητα του Κανονισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου και αν με αυτόν λαμβάνεται επαρκής μέριμνα για τη διαφύλαξη των συμφερόντων των μεριδιούχων καθώς και η νόμιμη σύνθεση του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου.

(3) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως δεν εγκρίνεται εκτός εάν ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου VII του παρόντος Μέρους.

(4) Η επιλογή του Θεματοφύλακα δεν εγκρίνεται από την Επιτροπή παρά μόνο αν αυτή ικανοποιείται ότι η χρηματοοικονομική και η τεχνική οργάνωσή του καθιστά αυτόν ικανό για την άσκηση των καθηκόντων του, κατά τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο VIII του παρόντος Μέρους.

(5) Δε χορηγείται η άδεια σύστασης και λειτουργίας του αμοιβαίου κεφαλαίου όταν οι διευθύνοντες την Εταιρεία Διαχειρίσεως ή το Θεματοφύλακα δεν παρέχουν τα εχέγγυα ήθους ή δεν έχουν την πείρα που απαιτείται για την άσκηση των καθηκόντων τους. Για το σκοπό αυτό ανακοινώνονται στην Επιτροπή τόσο η ταυτότητα των διευθυνόντων την Εταιρεία Διαχειρίσεως και το Θεματοφύλακα, όσο και κάθε μεταβολή των προσώπων αυτών.

(6) Δε χορηγείται άδεια σύστασης και λειτουργίας του αμοιβαίου κεφαλαίου, αν η ονομασία του κρίνεται ανεπιθύμητη ή παραπλανητική ή αν οι στόχοι του κριθούν ως μη ευλόγως εφικτοί.

(7) Η Επιτροπή λαμβάνει την απόφασή της επί της αιτήσεως με αποκλειστικό γνώμονα τη διασφάλιση της προστασίας των επενδυτών και τη διατήρηση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη.

(8) Η Επιτροπή δύναται να αρνηθεί τη χορήγηση άδειας σύστασης και λειτουργίας αμοιβαίου κεφαλαίου, αν από τον Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου προκύπτει ότι το κόστος διαχείρισής του αντιβαίνει τις διατάξεις των Κανονισμών που εκδίδονται από την Επιτροπή δυνάμει του παρόντος Νόμου και οι οποίοι καθορίζουν τα επιτρεπόμενα όρια για το μέγεθος του κόστους διαχείρισης και τον τρόπο υπολογισμού του.

Αίτηση για χορήγηση άδειας σύστασης και λειτουργίας αμοιβαίου κεφαλαίου

16.—(1) Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας σύστασης και λειτουργίας αμοιβαίου κεφαλαίου υποβάλλεται κατά τον καθορισμένο από την Επιτροπή τύπο και περιέχει στοιχεία που αφορούν—

(α) Την ταυτότητα των προσώπων που κατονομάζονται στην αίτηση ως διευθύνοντες την Εταιρεία Διαχειρίσεως·

(β) την επωνυμία, το εγγεγραμμένο γραφείο και την ταυτότητα των προσώπων που κατονομάζονται στην αίτηση ως διευθύνοντες του Θεματοφύλακα του αμοιβαίου κεφαλαίου·

(γ) κάθε άλλο στοιχείο που εύλογα απαιτεί κατά περίπτωση η Επιτροπή.

(2) Η Επιτροπή δύναται οποτεδήποτε μετά την υποβολή της αιτήσεως να απαιτεί την προσκόμιση πρόσθετων στοιχείων.

Έγγραφα που συνυποβάλλονται με την αίτηση

17. Με την αίτηση για τη χορήγηση άδειας σύστασης και λειτουργίας αμοιβαίου κεφαλαίου η Εταιρεία Διαχειρίσεως υποβάλλει τα ακόλουθα:

(α) Αναλυτικό κατάλογο των στοιχείων ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου, το οποίο πρέπει να είναι συνολικής αξίας ενός εκατομμυρίου λιρών τουλάχιστο. Η αποτίμηση της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 112·

(β) δήλωση προσώπου που νομιμοποιείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 51(2) να είναι Θεματοφύλακας ότι δέχεται να κατατίθενται εις αυτόν τα περιουσιακά στοιχεία του αμοιβαίου κεφαλαίου και να ασκεί καθήκοντα Θεματοφύλακα του αμοιβαίου κεφαλαίου, κατά τα οριζόμενα στον παρόντα Νόμο·

(γ) Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου, που έχει υπογραφεί από την Εταιρεία Διαχειρίσεως και το Θεματοφύλακα· και

(δ) ενημερωτικό δελτίο του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Βεβαίωση Θεματοφύλακα

18.—(1) Μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από τη χορήγηση της άδειας σύστασης και λειτουργίας του αμοιβαίου κεφαλαίου, η οποία δε δύναται να παραταθεί η Εταιρεία Διαχειρίσεως οφείλει να προσκομίσει στην Επιτροπή βεβαίωση του Θεματοφύλακα για την κατάθεση των στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου.

(2) Αν η Εταιρεία Διαχειρίσεως παραλείψει να το πράξει μέσα στην τακτή προθεσμία, η Επιτροπή ανακαλεί υποχρεωτικά την άδεια λειτουργίας του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Απαγόρευση διάθεσης μεριδίων

19. Απαγορεύεται η διάθεση μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου πριν από τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της άδειας σύστασης και λειτουργίας του αμοιβαίου κεφαλαίου και πριν από την υποβολή στην Επιτροπή της βεβαίωσης του Θεματοφύλακα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 18.

Διαφήμιση αμοιβαίου κεφαλαίου

20. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να διαφημίζεται προς το κοινό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 110 μόνο μετά τη δημοσίευση της άδειας λειτουργίας του:

Νοείται ότι εκτός από την ονομασία του αμοιβαίου κεφαλαίου, πρέπει να αναγράφεται και ο αριθμός της αποφάσεως της Επιτροπής με την οποία χορηγήθηκε η άδεια.

Περιουσία αμοιβαίου κεφαλαίου

21. Η περιουσία του αμοιβαίου κεφαλαίου διαιρείται σε ισάξια μερίδια ή κλάσματα μεριδίων.

Τίτλοι μεριδίων

22.—(1) Η συμμετοχή στο αμοιβαίο κεφάλαιο αποδεικνύεται με ονομαστικό τίτλο, ο οποίος εκδίδεται από την Εταιρεία Διαχειρίσεως του αμοιβαίου κεφαλαίου και προσυπογράφεται από το Θεματοφύλακα.

(2) Οι τίτλοι μπορούν να εκδίδονται για ένα ή περισσότερα μερίδια ή κλάσματα μεριδίου και πρέπει να περιέχουν τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) Την ονομασία του αμοιβαίου κεφαλαίου·

(β) τον αριθμό της άδειας συστάσεως και λειτουργίας του αμοιβαίου κεφαλαίου·

(γ) την επωνυμία της Εταιρείας Διαχειρίσεως και την επωνυμία του Θεματοφύλακα-

(δ) τον αριθμό μεριδίων που αντιστοιχούν στον τίτλο·

(ε) το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση της κατοικίας του μεριδιούχου ή των μεριδιούχων και

(στ) βεβαίωση ότι καταβλήθηκε ολοσχερώς η αξία του μεριδίου.

(3) Τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων δεν έχουν ονομαστική αξία.

Συνδικαιούχοι μεριδίων

23.—(1) Σε περίπτωση που δικαιούχοι μεριδίων είναι περισσότερα πρόσωπα, εφαρμόζονται αναλόγως τα ισχύοντα προκειμένου περί καταθέσεως σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό.

(2) Καθένας από τους συνδικαιούχους έχει έναντι της Εταιρείας Διαχειρίσεως αξίωση επί του συνόλου των δικαιωμάτων που παρέχουν τα μερίδια, χωρίς να απαιτείται η σύμπραξη των λοιπών.

(3) Σε περίπτωση θανάτου οποιουδήποτε των συνδικαιούχων, οι λοιποί καθίστανται δικαιούχοι της ιδανικής μερίδας του θανόντος, χωρίς να επιβάλλεται η καταβολή φόρου κληρονομιάς ή άλλου φόρου.

Μεταβίβαση μεριδίων

24.—(1) Επιτρέπεται η συμβατική, κατόπιν κληρονομικής διαδοχής ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μεταβίβαση των μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου.

(2) Ο αποκτών υφιστάμενα μερίδια αμοιβαίου κεφαλαίου, οφείλει να ανακοινώσει το γεγονός στην Εταιρεία Διαχειρίσεως, η οποία εφόσον ικανοποιείται από τα προσκομισθέντα αποδεικτικά στοιχεία, εκδίδει νέο τίτλο σε αντικατάστασή του, τον οποίο ακυρώνει και καταχωρεί τη μεταβίβαση στο τηρούμενο, κατά τις διατάξεις του άρθρου 27, Μητρώο Μεριδιούχων.

(3) Έναντι της Εταιρείας Διαχειρίσεως, η μεταβίβαση μεριδίου ισχύει και παράγει αποτελέσματα από την ανακοίνωσή της προς αυτή.

Ενεχυρίαση τίτλων μεριδίων

25.—(1) Οι τίτλοι μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου δύνανται να ενεχυριάζονται προς εξασφάλιση απαιτήσεως.

(2) Έναντι της Εταιρείας Διαχειρίσεως η ενεχυρίαση ισχύει και παράγει αποτελέσματα από τη στιγμή που ανακοινώνεται σε αυτή από τον ενεχυρούχο δανειστή.

(3) Η ικανοποίηση του ενεχυριούχου δανειστή συντελείται με αίτηση του προς την Εταιρεία Διαχειρίσεως για εξαγορά των μεριδίων που έχουν ενεχυριαστεί και προς απόδοση της αξίας τους προς αυτόν:

Νοείται ότι ο ενεχυριούχο δανειστής παραδίδει στην Εταιρεία Διαχειρίσεως τον τίτλο μεριδίων που κατέχει προς ακύρωση.

(4) Σε περίπτωση μερικής ικανοποίησης της εξασφαλιζόμενης με το ενέχυρο απαίτησης, ο ενεχυριούχο δανειστής διατηρεί το δικαίωμά του από το ενέχυρο ως προς την υπόλοιπη, μη ικανοποιηθείσα απαίτηση, χωρίς να απαιτείται η σύναψη και ανακοίνωση νέας σύμβασης ενεχυρίασης.

Απώλεια τίτλων μεριδίων

26. Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής τίτλου μεριδίων, εφόσον η Εταιρεία Διαχειρίσεως βεβαιωθεί για το γεγονός, με την κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης του δικαιούχου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκδίδει νέο τίτλο σε αντικατάσταση αυτού που απωλέσθηκε ή καταστράφηκε και σημειώνει το γεγονός στα σχετικά αρχεία.

Μητρώο Μεριδιούχων

27.—(1) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως τηρεί Μητρώο Μεριδιούχων, στο οποίο αναγράφονται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση κάθε μεριδιούχου και ο αριθμός των μεριδίων που κατέχει, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που αποτελεί το ελάχιστο περιεχόμενο του τίτλου μεριδίου. Σε περίπτωση που δικαιούχοι μεριδίων είναι περισσότερα πρόσωπα, στο Μητρώο αναγράφονται τα ονόματα όλων των συνδικαιούχων.

(2) Με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου δύνανται να ρυθμισθούν θέματα που αφορούν στην ορθή τήρηση του Μητρώου, τα καταχωρισμένα σε αυτό στοιχεία, την επιθεώρησή του και την εξουσία προς διόρθωσή του.

(3) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως δύναται να αναθέτει την τήρηση του Μητρώου στο Θεματοφύλακα ή σε τρίτο πρόσωπο, διατηρεί όμως την υποχρέωση προς παροχή στο πρόσωπο αυτό κάθε δυνατής διευκόλυνσης για την καταχώριση των στοιχείων και για τη διενέργεια ελέγχου της ορθής τήρησης του Μητρώου.

Προϋποθέσεις για τη διάθεση μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου

28.—(1) Για την απόκτηση μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου απαιτείται—

(α) Γραπτή αίτηση προς την Εταιρεία Διαχειρίσεως·

(β) γραπτή αποδοχή του Κανονισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου· και

(γ) ολοσχερής καταβολή της τιμής διαθέσεως των μεριδίων σε μετρητά ή κινητές αξίες, εφόσον η Εταιρεία Διαχειρίσεως δεχθεί τις τελευταίες:

Νοείται ότι για τον υπολογισμό της αξίας των κινητών αξιών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 112.

(2) Η καταβολή της τιμής των μεριδίων σε κινητές αξίες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 23 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου.

(3) Επιτρέπεται η δωρεάν διανομή μεριδίων ύστερα από άδεια της Επιτροπής.

Τιμή διάθεσης μεριδίων

29.—(1) Η τιμή διάθεσης των μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου είναι αυτή της ημέρας υποβολής της αιτήσεως προς απόκτηση των μεριδίων ή, εναλλακτικά, της επόμενης ημέρας της υποβολής της αιτήσεως, εφόσον αυτό προβλέπεται στον Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου. Η τιμή αυτή προσδιορίζεται κατά τα οριζόμενα στο επόμενο εδάφιο του άρθρου αυτού, με βάση την αξία του μεριδίου της ημέρας αυτής.

(2) Για τον προσδιορισμό της αξίας κάθε μεριδίου διαιρείται το σύνολο της καθαρής αξίας του αμοιβαίου κεφαλαίου με τον αριθμό των μεριδίων. Ο προσδιορισμός της καθαρής αξίας του αμοιβαίου κεφαλαίου γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 112.

(3) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως ή ο οριζόμενος κατά το επόμενο άρθρο αντιπρόσωπος της, παραδίδει δωρεάν σ' αυτόν που υποβάλλει την αίτηση για απόκτηση μεριδίου, πριν από τη σύναψη της σύμβασης για την απόκτηση του μεριδίου, το τελευταίο ενημερωτικό δελτίο του αμοιβαίου κεφαλαίου, όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 37.

Διάθεση μεριδίων μέσω αντιπροσώπου

30.—(1) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως δύναται να διαθέτει τα μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου μέσω αντιπροσώπων της.

(2) Δύνανται να ενεργούν ως αντιπρόσωποι της Εταιρείας Διαχειρίσεως, μόνο τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, συνεργατικά ιδρύματα και μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Με απόφαση της Επιτροπής, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της διατάξεως αυτής.

(3) Η δυνατότητα διάθεσης μεριδίων μέσω αντιπροσώπου περιλαμβάνει και τη δυνατότητα εξαγοράς των μεριδίων μέσω αντιπροσώπου.

(4) Ο αντιπρόσωπος της Εταιρείας Διαχειρίσεως για τη διάθεση μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου ευθύνεται έναντι της και έναντι των μεριδιούχων για κάθε παράβαση των υποχρεώσεών του.

Καταβολή τιμής μεριδίων

31.—(1) Η καταβολή της τιμής διαθέσεως του μεριδίου διενεργείται κατά κανόνα στο Θεματοφύλακα, δεν αποκλείεται όμως να γίνει και στην Εταιρεία Διαχειρίσεως του αμοιβαίου κεφαλαίου ή σε αντιπρόσωπο της κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30.

(2) Σε περίπτωση που η τιμή διάθεσης του μεριδίου καταβάλλεται στην Εταιρεία Διαχειρίσεως, αυτή οφείλει να καταθέσει το χρηματικό ποσό ή τις κινητές αξίες, το βραδύτερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας στο Θεματοφύλακα. Αν η Εταιρεία Διαχειρίσεως καθυστερήσει την κατάθεση και ο μεριδιούχος υποστεί ζημιά, η Εταιρεία Διαχειρίσεως υποχρεούται να τον αποζημιώσει· την ίδια ευθύνη φέρει η Εταιρεία Διαχειρίσεως αν ο αντιπρόσωπος της παραλείψει ή καθυστερήσει την καταβολή.

Αποδοχή αιτήσεων για την απόκτηση μεριδίων σε αμοιβαίο κεφάλαιο

32. Η αποδοχή αιτήσεων για την απόκτηση μεριδίων σε αμοιβαίο κεφάλαιο αποφασίζεται από την Εταιρεία Διαχειρίσεως σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Κατάρτιση Κανονισμού

33.—(1) Ο Κανονισμός του αμοιβαίου κεφαλαίου καταρτίζεται από την Εταιρεία Διαχειρίσεως και το Θεματοφύλακα του αμοιβαίου κεφαλαίου από κοινού και εγκρίνεται από την Επιτροπή.

(2) Ο Κανονισμός του αμοιβαίου κεφαλαίου διαλαμβάνει τους όρους λειτουργίας του αμοιβαίου κεφαλαίου, τους οποίους η Εταιρεία Διαχειρίσεως οφείλει σε κάθε περίπτωση να τηρεί.

Ελάχιστο περιεχόμενο Κανονισμού

34.—(1) Ο Κανονισμός του αμοιβαίου κεφαλαίου περιέχει τουλάχιστο—

(α) Την ονομασία του αμοιβαίου κεφαλαίου και την επωνυμία της Εταιρείας Διαχειρίσεως και του Θεματοφύλακα·

(β) το σκοπό του αμοιβαίου κεφαλαίου από τον οποίο πρέπει να προκύπτουν οι επενδυτικοί και οικονομικοί στόχοι του αμοιβαίου κεφαλαίου, η επενδυτική πολιτική του, στα πλαίσια των διατάξεων του Κεφαλαίου I του Μέρους VI του παρόντος Νόμου και η πολιτική και μέθοδοι δανειοδότησής του, στα πλαίσια του άρθρου 111·

(γ) το είδος των κινητών αξιών, τραπεζικών καταθέσεων ή άλλου είδους επενδύσεων, στις οποίες μπορεί να επενδύεται η περιουσία του αμοιβαίου κεφαλαίου·

(δ) την τιμή των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου κατά το χρόνο της συστάσεώς του·

(ε) την προμήθεια που καταβάλλει ο μεριδιούχος στην Εταιρεία Διαχειρίσεως κατά τη διάθεση και εξαγορά μεριδίων-

(στ) την αμοιβή που καταβάλλει το αμοιβαίο κεφάλαιο στην Εταιρεία Διαχειρίσεως και το Θεματοφύλακά του και τον τρόπο υπολογισμού αυτών

(ζ) τις δαπάνες, τις οποίες δικαιούται να αφαιρεί η Εταιρεία Διαχειρίσεως από το κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου και τη φύση των δαπανών·

(η) το χρόνο και τη διαδικασία διανομής στους μεριδιούχους των κερδών του αμοιβαίου κεφαλαίου και την πολιτική που θα ακολουθεί για τη διανομή των προσόδων όπως αναφέρεται στο άρθρο 113·

(θ) τους όρους διαθέσεως και εξαγοράς των μεριδίων

(ι) μνεία της διάρκειας του αμοιβαίου κεφαλαίου και κατά πόσο αυτό είναι ορισμένης ή αόριστης χρονικής διάρκειας-

(κ) αναφορά σύμφωνα με το περιεχόμενο των παραγράφων (1) και (2) του άρθρου 13·

(λ) τα προβλεπόμενα στα άρθρα 21 έως 25, 29, 59, 61 και 112, στοιχεία.

(2) Ο Κανονισμός δύναται να περιέχει και άλλες διατάξεις, είναι όμως άκυρη κάθε διάταξη που περιέχεται στον Κανονισμό και αντιβαίνει στις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Τροποποίηση του Κανονισμού

35.—(1) Ο Κανονισμός του αμοιβαίου κεφαλαίου τροποποιείται από την Εταιρεία Διαχειρίσεως και το Θεματοφύλακα από κοινού.

(2) Για την τροποποίηση του Κανονισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου απαιτείται άδεια της Επιτροπής, η οποία χορηγείται αφού προηγουμένως ελεγχθεί η νομιμότητα των τροποποιήσεων και κατά πόσο λαμβάνεται επαρκής μέριμνα για την προστασία των μεριδιούχων.

Γνωστοποίηση τροποποιήσεων Κανονισμού

36.—(1) Οι τροποποιήσεις του Κανονισμού γνωστοποιούνται αμέσως στους μεριδιούχους, τους οποίους και δεσμεύουν.

(2) Εκτός αν ο Κανονισμός του αμοιβαίου κεφαλαίου προβλέπει ατομική πληροφόρηση των μεριδιούχων, η γνωστοποίηση γίνεται με τη δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης σε δύο ημερήσιες εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας:

Νοείται ότι η δημοσίευση αυτή πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να καθίσταται φανερό ότι αφορά σε τροποποίηση Κανονισμού αμοιβαίου κεφαλαίου, να είναι ευδιάκριτη, ώστε οι μεριδιούχοι να είναι σε θέση να την επισημάνουν και να εξειδικεύει όλες τις διατάξεις του Κανονισμού, που τροποποιήθηκαν.

(3) Οι μεριδιούχοι έχουν το δικαίωμα εντός τριών μηνών από τη γνωστοποίηση της τροποποίησης του Κανονισμού κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, να ζητήσουν εξαγορά του μεριδίου τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού προτού τροποποιηθεί.

Ενημερωτικό δελτίο αμοιβαίου κεφαλαίου

37.—(1) Το ενημερωτικό δελτίο συντάσσεται από την Εταιρεία Διαχειρίσεως και περιέχει κάθε στοιχείο που επιτρέπει στον επενδυτή να μορφώσει τεκμηριωμένη γνώμη για την επένδυση σε μερίδιά του, περιέχει όμως οπωσδήποτε τα στοιχεία που προβλέπονται στον Τύπο I του συνημμένου στον παρόντα Νόμο Πρώτου Παραρτήματος και άλλα στοιχεία που τυχόν καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής.

(2) Ο Κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ενημερωτικού δελτίου, στο οποίο και πρέπει να προσαρτάται.

(3) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως ευθύνεται για κάθε ζημία που προσγίνεται στους επενδυτές από ψευδή πληροφορία ή από παράλειψη μνείας πληροφορίας στο ενημερωτικό δελτίο.

(4) Το ενημερωτικό δελτίο, όπως ισχύει κάθε φορά, υποβάλλεται στην Επιτροπή.

(5) Η Επιτροπή εξετάζει την τήρηση των υποχρεώσεων, που θέτει ο παρών Νόμος και εκτιμά αν το ενημερωτικό δελτίο είναι σε θέση να εκπληρώσει την αποστολή του ως μέσο πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού. Η Επιτροπή δύναται, εφόσον κρίνει τούτο αναγκαίο, να ζητήσει με αιτιολογημένη απόφασή της, τη διόρθωση Οποιουδήποτε στοιχείου που περιέχεται στο δελτίο ή την προσθήκη σε αυτό οποιασδήποτε πληροφορίας κρίνεται χρήσιμη για τους επενδυτές. Παράλειψη της Εταιρείας Διαχειρίσεως να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της Επιτροπής δύναται να επισύρει τις προβλεπόμενες στο άρθρο 133 κυρώσεις.

(6) Αν επέλθει σημαντική μεταβολή σε ένα ή περισσότερα από τα στοιχεία που περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο, η Εταιρεία Διαχειρίσεως οφείλει να προβεί άμεσα στη διόρθωσή του άλλως πως υπέχει ευθύνη για κάθε ζημιά που προσγίνεται στους επενδυτές.

(7) Ο Θεματοφύλακας οφείλει να αρνηθεί την παραλαβή ενημερωτικού δελτίου που περιέχει εσφαλμένες ή ανακριβείς πληροφορίες, να υποδεικνύει στην Εταιρεία Διαχειρίσεως σημαντικές μεταβολές στα περιεχόμενα στο ενημερωτικό δελτίο, στοιχεία και να απαιτεί διόρθωσή του:

Νοείται ότι αν παραλείψει να το πράξει, ο Θεματοφύλακας ευθύνεται για κάθε ζημιά που προσγίνεται στους επενδυτές.

(8) Κάθε διαφήμιση του αμοιβαίου κεφαλαίου που περιέχει, αμέσως ή εμμέσως, πρόσκληση προς διάθεση μεριδίων, πρέπει να μνημονεύει τον τόπο στον οποίο διατίθεται στο κοινό το ενημερωτικό δελτίο του αμοιβαίου κεφαλαίου, καθώς και την ένδειξη ότι η επένδυση σε αμοιβαία κεφάλαια δεν έχει εγγυημένη απόδοση.

(9) Το ενημερωτικό δελτίο παρέχεται δωρεάν σε κάθε πρόσωπο που επιθυμεί να καταστεί μεριδιούχος.

Εξαγορά μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου

38.—(1) Η εξαγορά των μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου είναι υποχρεωτική όταν το ζητήσει ο μεριδιούχος.

(2) Για το σκοπό αυτό, ο μεριδιούχος υποβάλλει γραπτή αίτηση και παραδίδει στην Εταιρεία Διαχειρίσεως προς ακύρωση τους τίτλους που εξαγοράζονται: Νοείται ότι δεν επιτρέπεται η υποβολή αίτησης εξαγοράς υπό αίρεση.

(3) Δικαίωμα να ζητήσει εξαγορά των μεριδίων έχει ο μεριδιούχος και πριν ακόμη εκδοθεί ή του παραδοθεί ο τίτλος ή όταν απωλέσει τον τίτλο. Στην περίπτωση αυτή δεν προσάγει τίτλο προς ακύρωση αλλά υπογράφει σχετική υπεύθυνη δήλωση με την οποία βεβαιώνει το γεγονός, αναγνωρίζει ότι τα μερίδια που αντιπροσωπεύει αυτός ο τίτλος εξαγοράστηκαν από την Εταιρεία Διαχειρίσεως κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία και ότι τυχόν υφιστάμενος τίτλος στερείται οποιασδήποτε αποδεικτικής ισχύος.

(4) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως υποχρεούται να μην προβεί σε εξαγορά των μεριδίων όταν ο τίτλος που τα αντιπροσωπεύει προσκομίζεται από τρίτο πρόσωπο πλην του δικαιούχου ή του δεόντως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του.

(5) Η αξία των μεριδίων που εξαγοράζονται καταβάλλεται σε μετρητά μέσα σε πέντε ημέρες από την ημέρα υποβολής της αιτήσεως για την εξαγορά των μεριδίων.

(6) Τα μερίδια εξαγοράζονται στην τιμή εξαγοράς μεριδίων της ημέρας υποβολής της αιτήσεως του μεριδιούχου για την εξαγορά ή εναλλακτικά, της επόμενης ημέρας της υποβολής της αιτήσεως, εφόσον αυτό προβλέπεται στον Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου και η τιμή αυτή προσδιορίζεται κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 29, με βάση την αξία του μεριδίου της ίδιας ημέρας.

Αναστολή εξαγοράς μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου με απόφαση της Εταιρείας Διαχειρίσεως

39.—(1) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν το επιβάλλουν οι περιστάσεις καθώς και όταν το επιβάλλει το συμφέρον των μεριδιούχων ή στις προβλεπόμενες στον Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου περιπτώσεις, επιτρέπεται με απόφαση της Εταιρείας Διαχειρίσεως και προηγούμενη άδεια της Επιτροπής, η αναστολή της εξαγοράς μεριδίων για χρονικό διάστημα μέχρι τριών μηνών, η οποία δύναται να παραταθεί για άλλους τρεις μήνες κατ' ανώτατο όριο. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία Διαχειρίσεως οφείλει να λαμβάνει υπόψη τυχόν ειδικούς όρους που περιέχονται στον Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου αναφορικά με την αναστολή.

(2) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως γνωστοποιεί αμέσως την απόφασή της περί αναστολής εξαγοράς των μεριδίων στην Επιτροπή, και, αν διατίθενται μερίδια σε άλλα Κράτη, στις αρμόδιες εποπτικές αρχές των Κρατών αυτών.

(3) Αν παύσουν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις που δικαιολογούν την αναστολή εξαγοράς των μεριδίων, πριν την πάροδο της περιόδου για την οποία έχει αποφασιστεί η αναστολή, η Εταιρεία Διαχειρίσεως υποχρεούται να ανακαλέσει την αναστολή.

(4) Η αναστολή της εξαγοράς και η λήξη ή η ανάκλησή της δημοσιεύονται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας. Στην ανακοίνωση της αναστολής καθορίζεται και το χρονικό σημείο της λήξης της.

(5) Κατά τη διάρκεια της αναστολής εξαγοράς των μεριδίων, δεν επιτρέπεται η υποβολή από μεριδιούχους αιτήσεων εξαγοράς, ούτε επιτρέπεται η έκδοση νέων τίτλων ή η ακύρωση υφιστάμενων τίτλων.

Αναστολή εξαγοράς μεριδίων με απόφαση της Επιτροπής

40.—(1) Η Επιτροπή σε εξαιρετικές περιπτώσεις και προς το συμφέρον των μεριδιούχων, με επαρκώς αιτιολογημένη απόφασή της δύναται να αναστείλει την εξαγορά μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου και η απόφασή της γνωστοποιείται στις αρμόδιες εποπτικές αρχές των Κρατών, στα οποία τυχόν διατίθενται μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου.

(2) Οι διατάξεις του άρθρου 39 αναφορικά με τη χρονική διάρκεια της αναστολής, την παράτασή της, τη δημοσίευση ανακοινώσεων της έναρξης, λήξης η ανάκλησής της, της απαγόρευσης υποβολής αιτήσεων εξαγοράς ή της έκδοσης νέων τίτλων ή ακύρωσης υφιστάμενων τίτλων, ισχύουν και στην περίπτωση αναστολής της εξαγοράς μεριδίων με απόφαση της Επιτροπής.

Αρχή αποκλειστικής δραστηριότητας Εταιρείας Διαχειρίσεως

41.—(1) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως αμοιβαίου κεφαλαίου είναι εταιρεία που έχει συσταθεί κατά τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου και έχει ως αποκλειστικό σκοπό να διαχειρίζεται έναν ή περισσότερους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, κατά την έννοια του άρθρου 8. Η Εταιρεία Διαχειρίσεως δύναται εν τούτοις να προβαίνει στη διενέργεια δευτερεύουσων πράξεων που συνδέονται άμεσα με την κύρια δραστηριότητά της και να διαχειρίζεται τα ίδια περιουσιακά στοιχεία.

(2) Τα γενικά, ειδικά καθήκοντα και οι λειτουργίες που οφείλει να διεκπεραιώνει η Εταιρεία Διαχειρίσεως στα πλαίσια της αποκλειστικής της δραστηριότητας καθορίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται από την Επιτροπή.

(3) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως διέπεται από τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, εκτός κατά την έκταση που προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο.

Ελάχιστο ύφος μετοχικού κεφαλαίου Εταιρείας Διαχειρίσεως

42.—(1) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας Διαχειρίσεως καταβάλλεται σε μετρητά και έχει ελάχιστο ύψος τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων λιρών, το οποίο καταβάλλεται ολοσχερώς κατά τη σύσταση της εταιρείας. Το παραπάνω ποσό δύναται να αυξάνεται με απόφαση της Επιτροπής που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Σε περίπτωση αυξήσεως του κατώτατου ορίου του μετοχικού κεφαλαίου των Εταιρειών Διαχειρίσεως για τον υπολογισμό του ελάχιστου ύψους του μετοχικού κεφαλαίου των Εταιρειών Διαχειρίσεως που υφίστανται και λειτουργούν, λαμβάνονται υπόψη τα ίδια κεφάλαια των εταιρειών αυτών.

(3) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως οφείλει να διατηρεί καθ' όλο το χρόνο της λειτουργίας της, καθαρά κεφάλαια ύψους τουλάχιστο τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων λιρών και ο τρόπος υπολογισμού των κεφαλαίων αυτών καθορίζεται με απόφαση της Επιτροπής, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(4) Με αιτιολογημένη απόφασή της, η Επιτροπή δύναται να επιβάλει σε μία Εταιρεία Διαχειρίσεως αύξηση του καθοριζόμενου στο προηγούμενο εδάφιο ποσού, αν κρίνει ότι η αύξηση αυτή δικαιολογείται από την οικονομική κατάσταση, τον κύκλο εργασιών και τους κινδύνους που αναλαμβάνει αυτή η Εταιρεία Διαχειρίσεως.

Άδεια λειτουργίας εταιρείας διαχειρίσεως

43.—(1) Για τη λειτουργία Εταιρείας Διαχειρίσεως απαιτείται άδεια της Επιτροπής, ενώ άδεια της Επιτροπής απαιτείται και για τη μετατροπή υφιστάμενης εταιρείας σε Εταιρεία Διαχειρίσεως.

(2) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (5) του άρθρου 15, για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας Εταιρείας Διαχειρίσεως η Επιτροπή οφείλει να προβεί σε εκτίμηση της οργάνωσης και των τεχνικών και οικονομικών μέσων της εταιρείας και της ικανότητας και καταλληλότητας των μετόχων της Εταιρείας που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα, μαζί με τα συνδεδεμένα με αυτά πρόσωπα, ποσοστό πέραν του δέκα επί τοις εκατόν του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ή των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

(3) Με απόφαση της Επιτροπής που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας καθορίζονται ειδικότερα τα κριτήρια που ισχύουν κατά την εκτίμηση αυτή.

Τροποποίηση καταστατικού και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

44. Για κάθε τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Διαχειρίσεως όπως και για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, απαιτείται προηγούμενη άδεια της Επιτροπής.

Μεταβολή μετοχικής σύνθεσης διοικητικού συμβουλίου

45.—(1) Κάθε μεταβολή της μετοχικής σύνθεσης Εταιρείας Διαχειρίσεως, της σύνθεσης του διοικητικού της συμβουλίου και των προσώπων που χαράσσουν την επιχειρηματική της πολιτική ή δικαιούνται να εκπροσωπούν την εταιρεία, ανακοινώνεται αμέσως και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στην Επιτροπή:

Νοείται ότι σε περίπτωση παράλειψης της ανακοινώσεως αυτής, η Επιτροπή δύναται να επιβάλλει κυρώσεις κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 133.

(2) Αν η Επιτροπή κρίνει, ότι τα πρόσωπα που διοικούν την εταιρεία δε διαθέτουν την απαραίτητη αξιοπιστία και πείρα, καλεί την Εταιρεία να προβεί σε αντικατάστασή τους και αν η Εταιρεία δε συμμορφωθεί μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα με την υπόδειξη αυτή, η Επιτροπή δύναται να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Διαχειρίσεως, αφού προηγουμένως λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για την ομαλή λειτουργία του αμοιβαίου κεφαλαίου, με τον ορισμό νέας Εταιρείας Διαχειρίσεως του αμοιβαίου κεφαλαίου ή εφόσον τούτο δεν είναι δυνατό, να αποφασίσει λύση του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Συμβατική μεταβίβαση μετοχών Εταιρείας Διαχειρίσεως

46.—(1) Η συμβατική μεταβίβαση μετοχών Εταιρείας Διαχειρίσεως χωρίς την προηγούμενη άδεια της Επιτροπής είναι άκυρη, αν ο αποκτών διά της μεταβιβάσεως συγκεντρώνει άμεσα ή έμμεσα, μαζί με τα συνδεδεμένα με αυτόν πρόσωπα, μετοχές που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστο το δέκα επί τοις εκατόν (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ή των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

(2) Για τη χορήγηση της άδειας εκτιμάται η καταλληλότητα του αποκτώντος για τη διασφάλιση της χρηστής διαχείρισης της Εταιρείας και του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Ευθύνη Εταιρείας Διαχειρίσεως

47.—(1) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως ευθύνεται για κάθε ζημιά που προσγίνεται στους μεριδιούχους από αμέλειά της ως προς τη διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου.

(2) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως ευθύνεται εις ολόκληρον με τον κατά το άρθρο 30 οριζόμενο αντιπρόσωπο της για κάθε ζημιά που προσγίνεται στους μεριδιούχους από αμέλεια του αντιπροσώπου της.

(3) Η ευθύνη της Εταιρείας Διαχειρίσεως έναντι των μεριδιούχων είναι συμβατική.

(4) Οι μεριδιούχοι έχουν δικαίωμα άσκησης ατομικής αγωγής κατά της Εταιρείας Διαχειρίσεως για την αποκατάσταση της ζημιάς που τους προξένησε κατά την άσκηση των καθηκόντων της.

(5) Δεν επιτρέπεται περιορισμός της ευθύνης της Εταιρείας Διαχειρίσεως με τον Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου. Όρος περί περιορισμού της ευθύνης που τυχόν περιλαμβάνεται στον Κανονισμό είναι άκυρος.

Παραίτηση Εταιρείας Διαχειρίσεως

48.—(1) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως δεν επιτρέπεται να παραιτηθεί από τη διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου, παρά μόνο αν εγκριθεί από την Επιτροπή η ανάληψη της διαχείρισης του αμοιβαίου κεφαλαίου από άλλη Εταιρεία Διαχειρίσεως.

(2) Για τη χορήγηση της άδειας η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα των μεριδιούχων.

(3) Η νέα Εταιρεία Διαχειρίσεως υποκαθίσταται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτής που παραιτείται και η απερχόμενη και η νέα Εταιρεία Διαχειρίσεως ευθύνονται εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις της απερχόμενης απέναντι στο αμοιβαίο κεφάλαιο μέχρι το χρόνο αναλήψεως των καθηκόντων από τη νέα Εταιρεία Διαχειρίσεως.

Αντικατάσταση Εταιρείας Διαχειρίσεως

49.—(1) Σε περίπτωση σοβαρής παράβασης των υποχρεώσεων της Εταιρείας Διαχειρίσεως ή προς προστασία των συμφερόντων των μεριδιούχων σε περίπτωση που η Εταιρεία Διαχειρίσεως δεν ασκεί τα καθήκοντά της προς το συμφέρον των μεριδιούχων, με επαρκώς αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής, η Εταιρεία Διαχειρίσεως του αμοιβαίου κεφαλαίου δύναται να αντικατασταθεί από άλλη Εταιρεία Διαχειρίσεως που εγκρίνει η Επιτροπή.

(2) Την αντικατάσταση της Εταιρείας Διαχειρίσεως δύναται να αποφασίσει η Επιτροπή αυτεπαγγέλτως ή εφόσον αυτό προταθεί από το Θεματοφύλακα του αμοιβαίου κεφαλαίου:

Νοείται ότι οι μεριδιούχοι δε δικαιούνται να ζητήσουν αντικατάσταση της Εταιρείας Διαχειρίσεως.

(3) Για την περίπτωση της αντικαταστάσεως της Εταιρείας Διαχειρίσεως ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 48.

(4) Η αντικατάσταση της Εταιρείας Διαχειρίσεως από άλλη Εταιρεία Διαχειρίσεως επάγεται τροποποίηση του Κανονισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου.

(5) Με την απόφασή της προς αντικατάσταση της Εταιρείας Διαχειρίσεως, η Επιτροπή δύναται να επιβάλει οποιοδήποτε όρο εξασφαλιστικό των συμφερόντων των μεριδιούχων.

Υποκατάσταση Εταιρείας Διαχειρίσεως

50. Η υποκατάσταση της Εταιρείας Διαχειρίσεως στην άσκηση των καθηκόντων της και η ανάθεση σε άλλη Εταιρεία Διαχειρίσεως ορισμένων από τις εξουσίες της επιτρέπεται για λόγους αποδοτικότερης άσκησης των δραστηριοτήτων της, αλλά μόνο κατόπιν εξασφάλισης της σχετικής άδειας από την Επιτροπή:

Νοείται ότι η Επιτροπή, δύναται με Κανονισμούς να εξειδικεύει τα καθήκοντα σε σχέση με τα οποία μια Εταιρεία Διαχειρίσεως δύναται να υποκαθίσταται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, καθώς επίσης τους όρους και τις προϋποθέσεις με βάση τους οποίους δύναται να υποκαθίσταται.

Θεματοφύλακας αμοιβαίου κεφαλαίου

51.—(1) Το ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου κατατίθεται προς φύλαξη σε ένα Θεματοφύλακα, κατά τα οριζόμενα με απόφαση της Επιτροπής, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Καθήκοντα Θεματοφύλακα δύναται να αναλάβει τραπεζικός οργανισμός που έχει την έδρα του στη Δημοκρατία ή είναι εγκατεστημένος σε αυτή με μορφή υποκαταστήματος ή κατόπιν εγκρίσεως της Επιτροπής οποιοδήποτε άλλο υποκείμενο σε δημόσιο έλεγχο νομικό πρόσωπο με έδρα στη Δημοκρατία, το οποίο παρέχει επαρκείς χρηματοοικονομικές και επαγγελματικές εγγυήσεις ότι είναι σε θέση να εκτελεί τα καθήκοντά του αποτελεσματικά.

Υποκατάσταση Θεματοφύλακα

52.—(1) Ο Θεματοφύλακας επιτρέπεται να αναθέτει τη φύλαξη στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου σε άλλο πρόσωπο, νομιμοποιούμενο να ασκεί καθήκοντα Θεματοφύλακα, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου που το επιτρέπει.

(2) Ο Θεματοφύλακας επιτρέπεται να αναθέτει τη φύλαξη αλλοδαπών κινητών αξιών ή κυπριακών κινητών αξιών εισηγμένων σε αλλοδαπό χρηματιστήριο, σε αρμοδίως εξουσιοδοτημένο θεματοφύλακα της αλλοδαπής.

(3) Η κατά τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) ανάθεση σε τρίτο της φύλαξης των στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου, γνωστοποιείται στην Εταιρεία Διαχειρίσεως του αμοιβαίου κεφαλαίου.

(4) Ο Θεματοφύλακας δικαιούται οποτεδήποτε να ανακαλεί τον υποκατάστατο του. Ανάκληση ή παραίτηση του Θεματοφύλακα επάγεται συγχρόνως και την ανάκληση ή παραίτηση του υποκατάστατού του.

(5) Ο Θεματοφύλακας δεν επιτρέπεται να αναθέτει σε τρίτο τη διενέργεια ελέγχου της δραστηριότητας της Εταιρείας Διαχειρίσεως και της λειτουργίας του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Γενικά καθήκοντα Θεματοφύλακα

53.—(1) Ο Θεματοφύλακας φέρει την ευθύνη για τη φύλαξη του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου και εκτελεί καθήκοντα ταμία του, σύμφωνα με τις εντολές της Εταιρείας Διαχειρίσεως.

(2) Ο Θεματοφύλακας υποχρεούται να εκτελεί τις εντολές της Εταιρείας Διαχειρίσεως, εκτός αν αυτές είναι αντίθετες προς το νόμο ή τον Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου και η Εταιρεία Διαχειρίσεως υποχρεούται να παρακολουθεί την ορθή εκτέλεση από το Θεματοφύλακα των εντολών της.

(3) Ο Θεματοφύλακας οφείλει να μεριμνά ώστε η Εταιρεία Διαχειρίσεως να του παρέχει κάθε πληροφορία αναγκαία για την άσκηση των κατά τον παρόντα Νόμο καθηκόντων και υποχρεώσεών του, η δε Εταιρεία Διαχειρίσεως οφείλει να παρέχει στο Θεματοφύλακα πλήρη πρόσβαση στα έγγραφα που αφορούν το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ειδικότερες υποχρεώσεις ελέγχου του Θεματοφύλακα

54.—(1) Ο Θεματοφύλακας συνυπογράφει τις προβλεπόμενες στα άρθρα 106(2), 107 και 108(2) εκθέσεις και καταστάσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου.

(2) Ο Θεματοφύλακας λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζει ότι διενεργούνται κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και του Κανονισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου—

(α) Η πώληση, η έκδοση, η εξαγορά, η εξόφληση και η ακύρωση των μεριδίων·

(β) ο υπολογισμός της αξίας τους·

(γ) η διανομή των κερδών του αμοιβαίου κεφαλαίου·

(δ) η καταβολή του αντιτίμου για τις συναλλαγές που διενεργούνται για λογαριασμό του αμοιβαίου κεφαλαίου, στις συνήθεις προθεσμίες.

Ευθύνη του Θεματοφύλακα

55.—(1) Ο Θεματοφύλακας ευθύνεται έναντι της Εταιρείας Διαχειρίσεως και των μεριδιούχων για κάθε ζημιά που τους προσγίνεται από αμέλεια προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

(2) Οι μεριδιούχοι έχουν ατομικό δικαίωμα έγερσης αγωγής κατά του Θεματοφύλακα για τη ζημιά που υπέστησαν από αμέλειά του προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

(3) Ο Θεματοφύλακας ευθύνεται εις ολόκληρον με τον υποκατάστατο του, στον οποίο ανέθεσε κατά τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 52 τη φύλαξη στοιχείων ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Ανεξαρτησία Θεματοφύλακα και Εταιρείας Διαχειρίσεως

56.—(1) Δε δύναται να ασκεί τα καθήκοντα Εταιρείας Διαχειρίσεως και τα καθήκοντα Θεματοφύλακα η ίδια εταιρεία.

(2) Ο Θεματοφύλακας και η Εταιρεία Διαχειρίσεως οφείλουν να ενεργούν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, κατά τρόπο ανεξάρτητο μεταξύ τους και αποκλειστικά προς το συμφέρον του συνόλου των μεριδιούχων.

(3) Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για τη διασφάλιση της πιο πάνω διάταξης δύνανται να καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Παραίτηση Θεματοφύλακα

57.—(1) Θεματοφύλακας αμοιβαίου κεφαλαίου που προτίθεται να παραιτηθεί των καθηκόντων του, οφείλει να γνωστοποιεί εγγράφως την πρόθεσή του στην Εταιρεία Διαχειρίσεως τρεις τουλάχιστο μήνες πριν από την παραίτησή του.

(2) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως γνωστοποιεί το γεγονός στην Επιτροπή και προτείνει νέο Θεματοφύλακα σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος.

(3) Αν η Εταιρεία Διαχειρίσεως καθυστερεί αδικαιολόγητα να προτείνει νέο Θεματοφύλακα, αυτός διορίζεται από την Επιτροπή ύστερα από αίτηση του υπό παραίτηση Θεματοφύλακα.

(4) Η Επιτροπή δεν υποχρεούται να διορίσει ως Θεματοφύλακα τον προτεινόμενο από την Εταιρεία Διαχειρίσεως, αλλά ενεργεί όπως το συμφέρον των μεριδιούχων κατά περίπτωση το επιβάλλει.

(5) Μετά το διορισμό του νέου Θεματοφύλακα, ο παραιτηθείς του παραδίδει βάσει πρωτοκόλλου, τα υπό τη φύλαξή του στοιχεία ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου και κάθε σχετικό έγγραφο αναγκαίο για την άσκηση των καθηκόντων του νέου Θεματοφύλακα.

(6) Ο Θεματοφύλακας που υπέβαλε την παραίτησή του συνεχίζει την άσκηση των καθηκόντων του μέχρι την πλήρη ανάληψη των καθηκόντων του νέου Θεματοφύλακα.

(7) Η παραίτηση και αντικατάσταση του Θεματοφύλακα επάγεται τροποποίηση του Κανονισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Αντικατάσταση Θεματοφύλακα με απόφαση της Επιτροπής

58.—(1) Σε περίπτωση σοβαρής παράβασης των υποχρεώσεων του Θεματοφύλακα ή προς προστασία των συμφερόντων των μεριδιούχων σε περίπτωση που ο Θεματοφύλακας δεν ασκεί τα καθήκοντά του προς το συμφέρον του συνόλου των μεριδιούχων, με επαρκώς αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής, ο Θεματοφύλακας του αμοιβαίου κεφαλαίου δύναται να αντικατασταθεί από νέο Θεματοφύλακα.

(2) Η Επιτροπή ενεργεί προς αντικατάσταση του Θεματοφύλακα αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση της Εταιρείας Διαχειρίσεως ως εκπροσώπου των μεριδιούχων.

(3) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως, εφόσον ζητήσει αντικατάσταση του Θεματοφύλακα οφείλει να προτείνει νέο Θεματοφύλακα σε αντικατάσταση του παλαιού και να ενημερώνει σχετικά το Θεματοφύλακά του.

(4) Για την περίπτωση της αντικατάστασης του Θεματοφύλακα ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις των εδαφίων (4) και (7) του άρθρου 57.

Σύγκληση συνελεύσεως μεριδιούχων με απόφαση της Εταιρείας Διαχειρίσεως.

59.—(1) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως δύναται οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο να συγκαλεί συνέλευση των Μεριδιούχων προς λήψη αποφάσεως επί συγκεκριμένου ζητήματος.

(2) Η συνέλευση συγκαλείται με ατομική έγγραφη πρόσκληση που απευθύνεται από την Εταιρεία Διαχειρίσεως σε καθένα μεριδιούχο και κοινοποιείται προς αυτούς μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν από τη σύνοδο της συνελεύσεως, στην οποία καθορίζονται τα προς συζήτηση θέματα και ο χρόνος και ο τόπος της συνόδου.

(3) Ο Πρόεδρος και ο γραμματέας εκλέγονται από τη Συνέλευση αλλά μέχρι την εκλογή προέδρου της συνελεύσεως προεδρεύει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας Διαχειρίσεως ή άλλο πρόσωπο οριζόμενο προς τούτο από το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας Διαχειρίσεως.

(4) Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στον Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου, οι αποφάσεις της Συνελεύσεως λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρισταμένων και ψηφιζόντων μεριδιούχων.

(5) Δεν επιτρέπεται ο διαχωρισμός των μεριδιούχων σε κατηγορίες και κάθε μερίδιο παρέχει ένα μόνο δικαίωμα ψήφου.

(6) Οι αποφάσεις της συνελεύσεως είναι συμβουλευτικής φύσεως και δε δεσμεύουν την Εταιρεία Διαχειρίσεως που είναι η μόνη αρμόδια για τη διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Σύγκληση συνελεύσεως Μεριδιούχων κατ' αίτηση Μεριδιούχων

60.—(1) Εκτός αν ο Κανονισμός του αμοιβαίου κεφαλαίου προβλέπει μικρότερο ποσοστό από το οριζόμενο στην παρούσα διάταξη, μεριδιούχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα δέκατο των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από την Εταιρεία Διαχειρίσεως τη σύγκληση συνελεύσεως των Μεριδιούχων.

(2) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως οφείλει να συγκαλεί τη συνέλευση των Μεριδιούχων κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, το βραδύτερο μέσα σε τριάντα ημέρες από την επίδοσή της, κατά το προηγούμενο εδάφιο, αιτήσεως.

(3) Η αίτηση προς σύγκληση της συνελεύσεως των Μεριδιούχων υποβάλλεται εγγράφως και καθορίζει το προς συζήτηση θέμα και τις αιτούμενες πληροφορίες για οποιοδήποτε ζήτημα που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τη διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Σύγκληση συνελεύσεως των Μεριδιούχων με απόφαση της Επιτροπής

61.—(1) Αν μέσα σε ένα διαχειριστικό έτος η συνολική καθαρή αξία του αμοιβαίου κεφαλαίου μειωθεί κατά τα έξι δέκατα, η Επιτροπή δύναται με απόφασή της, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας να συγκαλεί συνέλευση των μεριδιούχων με σκοπό τη λύση του αμοιβαίου κεφαλαίου.

(2) Η Επιτροπή συγκαλεί τη συνέλευση των μεριδιούχων αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελίας που εισάγεται προς αυτή.

(3) Από την ημερομηνία της δημοσιεύσεως της απόφασης της Επιτροπής προς σύγκληση της συνελεύσεως των μεριδιούχων κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού, η εξαγορά των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου αναστέλλεται. Αν η συνέλευση αποφασίσει τη λύση του αμοιβαίου κεφαλαίου, η αναστολή συνεχίζεται μέχρι το πέρας της διανομής της περιουσίας του αμοιβαίου κεφαλαίου και σε αντίθετη περίπτωση η αναστολή διακόπτεται.

Λόγοι λύσεως του αμοιβαίου κεφαλαίου

62.—(1) Η λύση του αμοιβαίου κεφαλαίου επέρχεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Κατόπιν ανακλήσεως της άδειας λειτουργίας του από την Επιτροπή, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 120·

(β) κατόπιν αποφάσεως της Συνελεύσεως των Μεριδιούχων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 61·

(γ) κατόπιν αποφάσεως της Εταιρείας Διαχειρίσεως, εφόσον κρίνει ότι η συνέχιση της λειτουργίας του αμοιβαίου κεφαλαίου παραβλάπτει τα συμφέροντα των μεριδιούχων

(δ) με την πάροδο του χρόνου διάρκειας του αμοιβαίου κεφαλαίου, εφόσον ο Κανονισμός του προβλέπει καθορισμένη διάρκεια του αμοιβαίου κεφαλαίου·

(ε) με την επέλευση άλλου περιστατικού που αποτελεί λόγο λύσεως του αμοιβαίου κεφαλαίου, προβλεπόμενου στον Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου·

(στ) με τη διάλυση, την πτώχευση ή την παραίτηση της Εταιρείας Διαχειρίσεως ή του Θεματοφύλακα του αμοιβαίου κεφαλαίου αν δεν καταστεί δυνατή ή αντικατάσταση τους-

(ζ) με την εξαγορά του συνόλου των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου· και

(η) με τη συγχώνευσή του με άλλο αμοιβαίο κεφάλαιο.

(2) Σε κάθε περίπτωση λύσεως του αμοιβαίου κεφαλαίου, εκτός των προβλεπομένων στις παραγράφους (ζ) και (η) του εδαφίου (1), το αμοιβαίο κεφάλαιο τίθεται σε θέση εκκαθάρισης, κατά τα οριζόμενα στις επόμενες διατάξεις του κεφαλαίου αυτού και σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(3) Από της λύσεως του αμοιβαίου κεφαλαίου, δεν επιτρέπονται οι εκδόσεις νέων μεριδίων και η εξαγορά των παλαιών.

Διαδικασία λύσεως αμοιβαίου κεφαλαίου

63.—(1) Η λύση του αμοιβαίου κεφαλαίου επέρχεται με τη διανομή της περιουσίας του αμοιβαίου κεφαλαίου.

(2) Αν δε συμφωνούν για τη διανομή όλοι οι μεριδιούχοι, ο καθένας από αυτούς δύναται να υποβάλει αίτηση για δικαστική διανομή της περιουσίας του αμοιβαίου κεφαλαίου κατά τα οριζόμενα σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου. Αρμόδιο Δικαστήριο καθίσταται το επαρχιακό δικαστήριο της επαρχίας όπου βρίσκεται το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας Διαχειρίσεως του αμοιβαίου κεφαλαίου.

(3) Η διανομή γίνεται αυτουσίως αν η διανεμητέα περιουσία, χωρίς να μειωθεί η αξία της δύναται να διακριθεί σε ομοειδή μέρη, ανάλογα προς τα μερίδια των μεριδιούχων, διαφορετικά διατάσσεται από το Δικαστήριο η πώλησή της με δημόσιο πλειστηριασμό και η διανομή γίνεται από το εκπλειστηρίασμα.

(4) Εμπράγματα δικαιώματα τρίτων επί της περιουσίας του αμοιβαίου κεφαλαίου δεν παραβλάπτονται από τη διανομή.

(5) Η αξίωση των μεριδιούχων προς λύση του αμοιβαίου κεφαλαίου και προς διανομή δεν υπόκειται σε παραγραφή.

Γνωστοποίηση και δημοσίευση λύσεως αμοιβαίου κεφαλαίου

64.—(1) Η λύση του αμοιβαίου κεφαλαίου γνωστοποιείται στην Επιτροπή και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Η λύση του αμοιβαίου κεφαλαίου παράγει έννομα αποτελέσματα από της δημοσιεύσεώς της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Εκκαθάριση

65.—(1) Χρέη εκκαθαριστή του αμοιβαίου κεφαλαίου εκτελεί η Εταιρεία Διαχειρίσεως.

(2) Η Επιτροπή, είτε αυτεπάγγελτα, είτε ύστερα από εισήγηση του Θεματοφύλακα δύναται να ορίσει ως εκκαθαριστή άλλο πρόσωπο, αν κρίνει ότι η Εταιρεία Διαχειρίσεως δεν είναι ικανή να εκτελέσει τα καθήκοντα του εκκαθαριστή ή γενικότερα σε κάθε περίπτωση λύσεως του αμοιβαίου κεφαλαίου για λόγο που ανάγεται στο πρόσωπο της Εταιρείας Διαχειρίσεως.

(3) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως δε δύναται να αναθέτει τη διενέργεια της εκκαθάρισης σε άλλο πρόσωπο.

(4) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως υποβάλλει το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης στην Επιτροπή, η οποία ελέγχει αν η λύση και η εκκαθάριση του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι σύννομη και προς το συμφέρον των μεριδιούχων. Σε περίπτωση που η Επιτροπή διαπιστώνει παράβαση δύναται να επιβάλλει κυρώσεις στην Εταιρεία Διαχειρίσεως κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 133, η οποία συγχρόνως υπέχει ευθύνη και έναντι των μεριδιούχων.

(5) Ο Θεματοφύλακας ασκεί τα καθήκοντά του μέχρις ότου περατωθεί η διαδικασία της λύσεως και της εκκαθάρισης του αμοιβαίου κεφαλαίου.

(6) Οι δανειστές του αμοιβαίου κεφαλαίου προηγούνται στην ικανοποίηση των απαιτήσεών τους έναντι των μεριδιούχων.

(7) Οι μεριδιούχοι δυνατό να λάβουν την αξία της συμμετοχής τους σε μετρητά, έστω και αν για την απόκτηση των μεριδίων τους είχαν καταβάλει την αξία τους σε κινητές αξίες.

Συγχώνευση

66.—(1) Επιτρέπεται η συγχώνευση δύο αμοιβαίων κεφαλαίων του ίδιου τύπου που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος Νόμου με τη λύση τους και τη δημιουργία νέου αμοιβαίου κεφαλαίου που εμπίπτει στις διατάξεις του Νόμου αυτού καθώς και η απορρόφηση αμοιβαίου κεφαλαίου που εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Νόμου από άλλο αμοιβαίο κεφάλαιο του ίδιου τύπου, το οποίο επίσης εμπίπτει στις διατάξεις του Νόμου αυτού.

(2) Η συγχώνευση του αμοιβαίου κεφαλαίου διενεργείται με απόφαση της Εταιρείας Διαχειρίσεως, η οποία λαμβάνεται με τη σύμφωνη γνώμη του Θεματοφύλακα και γνωστοποιείται αμέσως στην Επιτροπή και τους μεριδιούχους.

(3) Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η άδεια της Επιτροπής. Στην περίπτωση συγχώνευσης με τη λύση δύο αμοιβαίων κεφαλαίων και τη σύσταση νέου απαιτείται άδεια σύστασης και λειτουργίας του νέου αμοιβαίου κεφαλαίου. Στην περίπτωση απορρόφησης ενός αμοιβαίου κεφαλαίου από άλλο αμοιβαίο κεφάλαιο απαιτείται έγκριση της σχετικής τροποποίησης του Κανονισμού του απορροφώντος του άλλου αμοιβαίου κεφαλαίου.

Εκτίμηση περιουσίας συγχωνευόμενου αμοιβαίου κεφαλαίου και μεταβίβαση της περιουσίας του.

67.—(1) Η εκτίμηση της περιουσίας του συγχωνευόμενου αμοιβαίου κεφαλαίου ενεργείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 112. Η αξία των εισηγμένων σε Χρηματιστήριο κινητών αξιών υπολογίζεται με βάση την τιμή κλεισίματος αγοράς της προηγούμενης ημέρας της συγχώνευσης.

(2) Οι μεριδιούχοι του συγχωνευόμενου αμοιβαίου κεφαλαίου δικαιούνται να λάβουν μερίδια του συγχωνεύοντος αμοιβαίου κεφαλαίου κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο πρώτο.

(3) Το ενεργητικό του συγχωνευόμενου αμοιβαίου κεφαλαίου μεταβιβάζεται εκ του νόμου στο σύνολο του στους μεριδιούχους του συγχωνεύοντος αμοιβαίου κεφαλαίου, οι οποίοι καθίστανται εξ αδιαιρέτου συγκύριοι των κατ' ιδίαν στοιχείων του.

Δικαίωμα διαφωνούντων μεριδιούχων συγχωνευόμενου αμοιβαίου κεφαλαίου

68. Οι μεριδιούχοι του συγχωνευόμενου αμοιβαίου κεφαλαίου, που ενίστανται στη συγχώνευση, έχουν το δικαίωμα εντός τριών μηνών από τη γνωστοποίηση σε αυτούς της συγχώνευσης, να ζητήσουν την εξαγορά των μεριδίων τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού του συγχωνευόμενου αμοιβαίου κεφαλαίου.

ΜΕΡΟΣ V ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Νομικό καθεστώς εταιρειών επενδύσεως μεταβλητού κεφαλαίου

69.—(1) Οι εταιρείες επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου είναι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, οι οποίες έχουν συσταθεί κατά τις διατάξεις του παρόντος και του περί Εταιρειών Νόμου από τους οποίους και διέπονται. Νοείται ότι οι διατάξεις του παρόντος Νόμου που αφορούν σε Εταιρείες Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου θα διαβάζονται σε συνάρτηση με τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, σαν να επρόκειτο για ενιαίο νομοθέτημα, εφόσον όμως προσκρούουν σε αυτές, και κατά την έκταση που προσκρούουν με αυτές, υπερισχύουν.

(2) Οι εταιρείες επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου έχουν σύμφωνα με τα καταστατικά τους έγγραφα ως αποκλειστικό σκοπό τη συλλογική επένδυση σε κινητές αξίες, τραπεζικές καταθέσεις ή άλλα περιουσιακά στοιχεία, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 8 και 9.

(3) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 93 και 94, η φύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού των Εταιρειών Επενδύσεων ανατίθεται σε ένα Θεματοφύλακα, κατά τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο IV του παρόντος Μέρους.

(4) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 96, η διαχείριση των υποθέσεων των Εταιρειών Επενδύσεων ανατίθεται σε Εταιρεία Διαχειρίσεως, κατά τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο V του παρόντος Μέρους.

Μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου

70.—(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, τα καταστατικά έγγραφα της εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου αναφέρουν αντί των ζητημάτων που εκτίθενται στην παράγραφο (α) του άρθρου 4(4) του περί Εταιρειών Νόμου, τα ακόλουθα:

(α) Ότι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι ίσο προς την εκάστοτε αξία του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας· και

(β) ότι το εκάστοτε μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας υποδιαιρείται σε καθορισμένο αριθμό μετοχών χωρίς να αποδίδεται ονομαστική αξία εις αυτές.

(2) Ο τύπος που εκτίθεται στον Πίνακα Β του συνημμένου στον περί Εταιρειών Νόμο Πρώτου Παραρτήματος, εφαρμόζεται επί εταιρειών επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου υπό τις αναγκαίες ως εκ των διατάξεων του εδαφίου (1), τροποποιήσεις.

(3) Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται σε εταιρείες επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου, τα καταστατικά έγγραφα των οποίων προβλέπουν—

(α) Ως αποκλειστικό τους σκοπό τη συλλογική επένδυση σε κινητές αξίες, τραπεζικές καταθέσεις ή άλλα περιουσιακά στοιχεία κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 8 και 9·

(β) ότι η πραγματική αξία του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας είναι κατά πάντα χρόνο ίση προς την αξία των πάσης φύσεως στοιχείων του ενεργητικού της εταιρείας μετά την αφαίρεση των υποχρεώσεών της· και

(γ) ότι οι μετοχές της εταιρείας εξαγοράζονται, κατ' αίτηση των δικαιούχων από την εταιρεία, αμέσως ή εμμέσως, από στοιχεία του ενεργητικού της κατά τα οριζόμενα στα καταστατικά της έγγραφα.

(4) Για τους σκοπούς της υποπαραγράφου (γ) του εδαφίου (3), προς εξαγορά εξομοιώνεται κάθε ενέργεια της εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου που στοχεύει να διασφαλίσει ότι η χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της δε θα αποκλίνει σε ποσοστό που υπερβαίνει το πέντε επί τοις εκατόν (5%) από την καθαρή αξία που αντιστοιχεί στο ενεργητικό της.

(5) Τα καταστατικά έγγραφα της εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου δύνανται να περιλαμβάνουν εκτός των ανωτέρω και άλλες συμπληρωματικές ή συναφείς διατάξεις, κάθε όμως διάταξη που αντιβαίνει στις διατάξεις του παρόντος Νόμου είναι άκυρη.

(6) Στον περί Εταιρειών Νόμο—

(α) Κάθε μνεία που γίνεται σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, ερμηνεύεται ως περιλαμβάνουσα και την εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου κατά την έννοια του Μέρους αυτού και κάθε μνεία που γίνεται σε μετοχή ή μετοχικό κεφάλαιο ερμηνεύεται αναλόγως·

(β) κάθε μνεία που γίνεται στην ονομαστική αξία παραχωρηθείσας μετοχής ή παραχωρημένο μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ερμηνεύεται, προκειμένου περί εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου ως μνεία στην αξία, στην οποία η μετοχή ή το μετοχικό κεφάλαιο παραχωρήθηκε.

Υποχρέωση προς εξαγορά μετοχών

71.—(1) Η εξαγορά των μετοχών της Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου είναι υποχρεωτική όταν το ζητήσει ο μέτοχος.

(2) Η εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου δύναται να εξαγοράζει ίδιες μετοχές υπό τους προβλεπόμενους στα καταστατικά της έγγραφα, όρους.

(3) Δεν επιτρέπεται στην εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου να εξαγοράζει ίδιες μετοχές εκτός αν αυτές είναι πλήρως αποπληρωμένες.

(4) Η αξία των μετοχών που εξαγοράζονται καταβάλλεται σε μετρητά μέσα σε πέντε ημέρες από την ημέρα υποβολής της αιτήσεως για εξαγορά των μετοχών.

(5) Οι μετοχές εξαγοράζονται στην τιμή εξαγοράς των μετοχών της ημέρας υποβολής της αιτήσεως του μετόχου για την εξαγορά ή εναλλακτικά, της επόμενης ημέρας της υποβολής της αιτήσεως, εφόσον αυτό προβλέπεται στα καταστατικά έγγραφα της εταιρείας. Η τιμή αυτή προσδιορίζεται κατά τα οριζόμενα στα καταστατικά έγγραφα της εταιρείας με βάση την αξία της μετοχής της ημέρας αυτής.

(6) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, η εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου δεν υπέχει υποχρέωση προς δημιουργία αποθεματικών, σχετικά με την εξαγορά ίδιων μετοχών.

Ακύρωση μετοχών

72. Οι μετοχές της εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου που εξαγοράζονται από την ίδια την εταιρεία κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 71 ακυρώνονται και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώνεται κατά το ποσό που καταβλήθηκε από την εταιρεία για την εξαγορά των μετοχών.

Αναστολή εξαγοράς μετοχών με απόφαση της εταιρείας

73.—(1) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν το επιβάλλουν οι περιστάσεις και όταν το επιβάλλει το συμφέρον των μετόχων ή στις προβλεπόμενες στα καταστατικά έγγραφα της Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου περιπτώσεις, επιτρέπεται με απόφαση της Εταιρείας Διαχειρίσεως ή της ίδιας της Εταιρείας Επενδύσεων, αν αυτή δεν τελεί υπό τη διαχείριση Εταιρείας Διαχειρίσεως, η αναστολή της εξαγοράς των μετοχών.

(2) Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 39.

Αναστολή εξαγοράς με απόφαση της Επιτροπής

74.—(1) Η Επιτροπή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και προς το συμφέρον των μετόχων, με επαρκώς αιτιολογημένη απόφασή της δύναται να αναστέλλει την εξαγορά μετοχών της εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου.

(2) Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 40.

Εταιρεία Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου καθορισμένης χρονικής διάρκειας

75.—(1) Εταιρεία Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου δύναται να προβλέπει στα καταστατικά της έγγραφα την εκκαθάριση και διάλυσή της μετά το πέρας καθορισμένου χρόνου ή αφότου επισυμβεί καθορισμένο στα καταστατικά της έγγραφα, περιστατικό.

(2) Στην περίπτωση αυτή οι ακόλουθες διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου εφαρμόζονται με τις ακόλουθες τροποποιήσεις:

(α) Στο άρθρο 261(1)(α) διαγράφονται οι λέξεις «και η εταιρεία σε γενική συνέλευση εγκρίνει ψήφισμα περί εκούσιας εκκαθάρισης της εταιρείας»·

(β) η διάταξη του εδαφίου (1) του άρθρου 262 αντικαθίσταται με την ακόλουθη νέα διάταξη:

«Σε περίπτωση που η εταιρεία εκκαθαρίζεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 261(1), η εταιρεία εντός δεκατεσσάρων ημερών από την παρέλευση του καθορισμένου χρόνου ή την επέλευση του καθορισμένου περιστατικού που επάγεται την εκκαθάριση της εταιρείας ή από την έγκριση ψηφίσματος περί εκούσιας εκκαθάρισής της, δημοσιεύει γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας»·

(γ) η διάταξη του άρθρου 263 αντικαθίσταται από την ακόλουθη νέα διάταξη:

«Η εκούσια εκκαθάριση λογίζεται ότι αρχίζει κατά την ημέρα έγκρισης του ψηφίσματος περί εκούσιας εκκαθάρισης της εταιρείας ή παρέλευσης του καθορισμένου χρόνου διάρκειας της εταιρείας ή κατά την ημέρα επέλευσης του προβλεπόμενου στα καταστατικά έγγραφα της εταιρείας περιστατικού»·

(δ) προστίθεται στο άρθρο 268 η ακόλουθη νέα διάταξη, ως εδάφιο (3):

«Μέσα σε προθεσμία είκοσι μιας ημερών αφότου λογίζεται ότι άρχισε η εκούσια εκκαθάριση της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 263, η εταιρεία σε γενική συνέλευση διορίζει εκκαθαριστή».

Ελάχιστο ύψος μετοχικού κεφαλαίου Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου

76.—(1) Η Εταιρεία Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου έχει πλήρως αποπληρωμένο μετοχικό κεφάλαιο του οποίου το ελάχιστο ύψος ορίζεται στο ένα εκατομμύριο λίρες και το οποίο δύναται να αυξηθεί με απόφαση της Επιτροπής, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Σε περίπτωση αυξήσεως του κατώτατου ορίου του μετοχικού κεφαλαίου των Εταιρειών Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου, για τον υπολογισμό του ελάχιστου ύψους του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών αυτών που υφίστανται και λειτουργούν λαμβάνονται υπόψη τα ίδια κεφάλαια των εταιρειών αυτών.

Εξαίρεση από την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου

77. Επί των εταιρειών επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου δεν εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου:

Άρθρα 31, 38 και 39, 41 και 42, 45 έως 51, η επιφύλαξη στο άρθρο 57(1), τα άρθρα 60 έως 62, τα άρθρα 64 έως 69, τα άρθρα 84, 108, 118, 124, 141 έως 147, 149 έως 152, 158 έως 169, 355 έως 359 και 361.

Άδεια σύστασης και λειτουργίας εταιρείας επενδύσεων

78.—(1) Για τη σύσταση και εγγραφή εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου, κατά τις οικείες διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, απαιτείται άδεια λειτουργίας της εταιρείας, που χορηγείται από την Επιτροπή κατόπιν σχετικής αιτήσεως, εφόσον ικανοποιηθούν οι προβλεπόμενες στο άρθρο 81 προϋποθέσεις. Άδεια της Επιτροπής απαιτείται και για τη μετατροπή υφιστάμενης εταιρείας σταθερού κεφαλαίου σε εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου υπαγόμενη στις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Η απόφαση της Επιτροπής προς χορήγηση της άδειας δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και κοινοποιείται συγχρόνως στον Έφορο Εταιρειών. Η άδεια λειτουργίας ισχύει από της καθορισμένης στην άδεια ημερομηνίας.

(3) Απαγορεύεται η διαφήμιση της Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου ή η διάθεση μετοχών ή η άσκηση οποιασδήποτε άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας από την Εταιρεία αυτή πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της άδειας λειτουργίας της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο.

Αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας εταιρείας επενδύσεων

79.—(1) Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας σύστασης και λειτουργίας εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου υποβάλλεται κατά τον καθορισμένο από την Επιτροπή τύπο και περιέχει στοιχεία που αφορούν—

(α) Στην ταυτότητα των προσώπων που κατονομάζονται στην αίτηση ως διευθύνοντες την εταιρεία·

(β) στην επωνυμία, το εγγεγραμμένο γραφείο και την ταυτότητα των προσώπων που κατονομάζονται στην αίτηση ως διευθύνοντες το Θεματοφύλακα της εταιρείας-

(γ) στην επωνυμία, το εγγεγραμμένο γραφείο και την ταυτότητα των προσώπων που κατονομάζονται στην αίτηση ως διευθύνοντες την Εταιρεία Διαχειρίσεως της εταιρείας-

(δ) κάθε άλλο στοιχείο που εύλογα απαιτεί κατά περίπτωση η Επιτροπή.

(2) Η Επιτροπή δύναται οποτεδήποτε μετά την υποβολή της αιτήσεως να απαιτεί την προσκόμιση πρόσθετων στοιχείων.

Έγγραφα που συνυποβάλλονται με την αίτηση

80.—(1) Με την αίτηση για τη χορήγηση άδειας σύστασης και λειτουργίας της Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου συνυποβάλλονται τα ακόλουθα:

(α) Τα καταστατικά έγγραφα της εταιρείας επενδύσεων·

(β) δήλωση του προσώπου που στην αίτηση ορίζεται ως Θεματοφύλακας ότι αποδέχεται να κατατίθενται σε αυτόν τα στοιχεία ενεργητικού της εταιρείας επενδύσεων προς φύλαξη-

(γ) δήλωση του προσώπου που κατονομάζεται στην αίτηση ως Εταιρεία Διαχειρίσεως, ότι αποδέχεται τη διαχείριση της εταιρείας-

(δ) το ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας Επενδύσεων.

Προϋποθέσεις για χορήγηση της άδειας λειτουργίας

81.—(1) Η άδεια σύστασης ή μετατροπής και λειτουργίας Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου χορηγείται από την Επιτροπή μόνο εφόσον προηγουμένως εγκριθούν από αυτή η Εταιρεία Επενδύσεων, τα καταστατικά της έγγραφα, η επιλογή του Θεματοφύλακα και η επιλογή της Εταιρείας Διαχειρίσεως.

(2) Για τη χορήγηση της άδειας ελέγχεται η νομιμότητα της Εταιρείας Επενδύσεων και των καταστατικών της εγγράφων και αν με τα καταστατικά έγγραφα λαμβάνεται επαρκής μέριμνα για τη διαφύλαξη των συμφερόντων των μετόχων.

(3) Η επιλογή της Εταιρείας Διαχειρίσεως δεν εγκρίνεται εκτός αν αυτή ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου V του παρόντος Μέρους.

(4) Η επιλογή του Θεματοφύλακα δεν εγκρίνεται από την Επιτροπή παρά μόνο αν ικανοποιηθεί ότι η χρηματοοικονομική και η τεχνική οργάνωσή του καθιστά αυτόν ικανό για την άσκηση των καθηκόντων του, κατά τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο IV του παρόντος Μέρους.

(5) Δε χορηγείται άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Επενδύσεων όταν οι διευθύνοντες αυτή, το Θεματοφύλακα ή την Εταιρεία Διαχειρίσεως δεν παρέχουν τα εχέγγυα ήθους ή δεν έχουν την πείρα που απαιτείται για την άσκηση των καθηκόντων τους.

(6) Δε χορηγείται άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Επενδύσεων αν η επωνυμία της κριθεί ανεπιθύμητη ή παραπλανητική ή αν οι στόχοι της εταιρείας κριθούν ως μη ευλόγως εφικτοί.

(7) Η Επιτροπή λαμβάνει την απόφαση της επί της αιτήσεως με αποκλειστικό γνώμονα τη διασφάλιση της προστασίας των επενδυτών και τη διατήρηση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς. Η απόφαση της επί της αιτήσεως πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη.

Ελάχιστο περιεχόμενο καταστατικών εγγράφων

82.—(1) Τα καταστατικά έγγραφα της Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου περιέχουν τουλάχιστο—

(α) Αναφορά σύμφωνα με το περιεχόμενο του άρθρου 69 του παρόντος Νόμου·

(β) την επωνυμία της Εταιρείας Επενδύσεων και την ιδιότητά της ως Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου·

(γ) το σκοπό της εταιρείας, από τον οποίο πρέπει να προκύπτουν οι επενδυτικοί και οικονομικοί της στόχοι, η επενδυτική πολιτική της, στα πλαίσια των Διατάξεων του Μέρους VI, Κεφάλαιο I του παρόντος Νόμου, και η πολιτική και μέθοδοι δανειοδότησης της στα πλαίσια του άρθρου 111 και το είδος των κινητών αξιών, τραπεζικών καταθέσεων ή άλλου είδους επενδύσεων, στις οποίες δύναται να επενδύει το κεφάλαιο της·

(δ) κάθε ζήτημα που αφορά στη διαδικασία διορισμού, παραίτησης και αντικατάστασης των διοικητικών της συμβούλων και τις εξουσίες και τα καθήκοντά τους·

(ε) τις κατηγορίες μετοχών που η εταιρεία δύναται να εκδίδει και τα συναπτόμενα σε αυτές δικαιώματα·

(στ) τη διαδικασία διορισμού Θεματοφύλακα και Εταιρείας Διαχειρίσεως και τους όρους του διορισμού τους-

(ζ) την αμοιβή που καταβάλλει η Εταιρεία Επενδύσεων στο Θεματοφύλακα και την Εταιρεία Διαχειρίσεως, τη μέθοδο υπολογισμού της και κάθε άλλα έξοδα που βαρύνουν την Εταιρεία Επενδύσεως·

(η) την τιμή των μετοχών κατά το χρόνο της συστάσεως της Εταιρείας Επενδύσεων, και τον τρόπο προσδιορισμού της αξίας της μετοχής κατά την εξαγορά·

(θ) την προμήθεια που καταβάλλει ο μέτοχος κατά τη διάθεση και εξαγορά μετοχών-

(ι) το χρόνο και τη διαδικασία διανομής στους μετόχους των κερδών της Εταιρείας·

(ια) τους όρους έκδοσης, διάθεσης και εξαγοράς μετοχών

(ιβ) τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις σύγκλησης συνελεύσεων των μετόχων·

(ιγ) μνεία της διάρκειας της εταιρείας και κατά πόσο αυτή είναι ορισμένης ή αόριστης χρονικής διάρκειας.

(2) Τα καταστατικά έγγραφα της Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου δύνανται να περιέχουν και άλλες διατάξεις, κάθε διάταξη όμως που αντιβαίνει στις διατάξεις του παρόντος Νόμου είναι άκυρη.

Τροποποίηση των καταστατικών εγγράφων

83.—(1) Για την τροποποίηση των καταστατικών εγγράφων της Εταιρείας Επενδύσεων απαιτείται άδεια της Επιτροπής, για τη χορήγηση της οποίας ελέγχεται η νομιμότητα των τροποποιήσεων και κατά πόσο λαμβάνεται επαρκής μέριμνα για την προστασία των μετόχων.

(2) Οι τροποποιήσεις των καταστατικών εγγράφων γνωστοποιούνται κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 36.

(3) Οι μέτοχοι Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα εντός τριών μηνών από τη γνωστοποίηση της τροποποίησης των καταστατικών εγγράφων της εταιρείας, να ζητήσουν εξαγορά των μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις των καταστατικών εγγράφων προτού τροποποιηθούν.

Ενημερωτικό δελτίο Εταιρείας Επενδύσεων

84.—(1) Κάθε Εταιρεία Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου συντάσσει και δημοσιεύει ενημερωτικό δελτίο, το ελάχιστο περιεχόμενο του οποίου καθορίζεται στον Τύπο II του συνημμένου στον παρόντα Νόμο Πρώτου Παραρτήματος.

(2) Για το ενημερωτικό δελτίο των Εταιρειών Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 37.

Θεματοφύλακας Εταιρείας Επενδύσεων

85.—(1) Το ενεργητικό της Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου κατατίθεται προς φύλαξη σε ένα Θεματοφύλακα, κατά τα οριζόμενα με απόφαση της Επιτροπής, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Καθήκοντα Θεματοφύλακα Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου δύναται να αναλάβει τραπεζικός οργανισμός ή άλλο νομικό πρόσωπο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 51(2).

Υποκατάσταση Θεματοφύλακα

86.—(1) Ο Θεματοφύλακας επιτρέπεται να αναθέτει τη φύλαξη στοιχείων του ενεργητικού της Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου σε άλλο πρόσωπο νομιμοποιούμενο να ασκεί καθήκοντα Θεματοφύλακα, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στα καταστατικά έγγραφα της εταιρείας που να το επιτρέπει.

(2) Ο Θεματοφύλακας επιτρέπεται να αναθέτει τη φύλαξη αλλοδαπών κινητών αξιών ή κυπριακών κινητών αξιών εισηγμένων σε αλλοδαπό Χρηματιστήριο σε αρμοδίως εξουσιοδοτημένο Θεματοφύλακα της αλλοδαπής.

(3) Η κατά τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) ανάθεση σε τρίτο της φύλαξης των στοιχείων του ενεργητικού της Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου γνωστοποιείται στην Εταιρεία Επενδύσεων ή την Εταιρεία Διαχειρίσεως, αν αυτή τελεί υπό διαχείριση.

(4) Ο Θεματοφύλακας δικαιούται οποτεδήποτε να ανακαλεί τον υποκατάστατο του και ανάκληση ή παραίτηση του Θεματοφύλακα επάγεται συγχρόνως την ανάκληση ή την παραίτηση του υποκατάστατού του.

Γενικά καθήκοντα Θεματοφύλακα

87.—(1) Ο Θεματοφύλακας φέρει την ευθύνη για την ασφαλή φύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού της Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου και εκτελεί καθήκοντα ταμία, σύμφωνα με τις εντολές της Εταιρείας Επενδύσεων ή της Εταιρείας Διαχειρίσεως, αν αυτή τελεί υπό διαχείριση.

(2) Ο Θεματοφύλακας οφείλει να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, για να διασφαλίζει ότι διενεργούνται κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των καταστατικών εγγράφων της Εταιρείας Επενδύσεων—

(α) Η έκδοση, η πώληση, η εξαγορά ή εξόφληση και η ακύρωση των μετοχών της εταιρείας·

(β) η διανομή των κερδών της εταιρείας·

(γ) η καταβολή του αντιτίμου για τις συναλλαγές που διενεργούνται για λογαριασμό της Εταιρείας Επενδύσεων μέσα στις συνήθεις προθεσμίες.

Ευθύνη του Θεματοφύλακα

88.—(1) Ο Θεματοφύλακας ευθύνεται έναντι της Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου και των μετόχων για κάθε ζημιά που τους προσγίνεται από αμέλεια ως προς την εκπλήρωση των καθηκόντων του.

(2) Οι μέτοχοι έχουν ατομικό δικαίωμα έγερσης αγωγής κατά του Θεματοφύλακα για τη ζημιά που υπέστησαν από αμέλεια κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων του.

(3) Ο Θεματοφύλακας ευθύνεται εις ολόκληρον με τον υποκατάστατο του, στον οποίο ανέθεσε κατά τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 86 τη φύλαξη των στοιχείων ενεργητικού της Εταιρείας Επενδύσεων.

Ανεξαρτησία Θεματοφύλακα Εταιρείας Επενδύσεων και Εταιρείας Διαχειρίσεως

89.—(1) Ο Θεματοφύλακας και η Εταιρεία Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου ή και η Εταιρεία Διαχειρίσεως, αν αυτή τελεί υπό διαχείριση, οφείλουν να ενεργούν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους κατά τρόπο ανεξάρτητο μεταξύ τους και αποκλειστικά προς το συμφέρον του συνόλου των μετόχων:

Νοείται ότι δε δύναται να ασκεί τα καθήκοντα Εταιρείας Διαχειρίσεως και τα καθήκοντα Θεματοφύλακα η ίδια εταιρεία.

(2) Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για τη διασφάλιση της πιο πάνω διάταξης καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Δικαιώματα του Θεματοφύλακα

90. Ο Θεματοφύλακας της Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου κατά την άσκηση των καθηκόντων του έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

(α) Να του κοινοποιείται κάθε έγγραφο αναφορικά με γενική συνέλευση που κατά νόμο κοινοποιείται στους μετόχους·

(β) να παρίσταται στις γενικές συνελεύσεις και να λαμβάνει το λόγο για κάθε ζήτημα υπό συζήτηση, το οποίο αφορά στην άσκηση των καθηκόντων του·

(γ) να συγκαλεί γενική συνέλευση οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο·

(δ) να λαμβάνει από τους διευθύνοντες την εταιρεία κάθε πληροφορία αναγκαία για την άσκηση των καθηκόντων του·

(ε) να έχει πρόσβαση σε εκθέσεις, καταστάσεις ή άλλα έγγραφα υπό εξέταση σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου, γενική συνέλευση ή συνέλευση μετόχων ειδικής κατηγορίας, εκτός αν τα πιο πάνω έγγραφα αφορούν στο διορισμό ή την ανάκληση του διορισμού του.

Παραίτηση Θεματοφύλακα

91.—(1) Θεματοφύλακας Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου, που προτίθεται να παραιτηθεί των καθηκόντων του, οφείλει να γνωστοποιεί εγγράφως την πρόθεση του στην Εταιρεία Επενδύσεων ή την Εταιρεία Διαχειρίσεως αν αυτή τελεί υπό διαχείριση, τρεις τουλάχιστο μήνες πριν από την παραίτησή του.

(2) Οι διατάξεις του άρθρου 57(2) έως (6) ισχύουν κατά πάντα στην περίπτωση παραίτησης Θεματοφύλακα Εταιρείας Επενδύσεων, νοουμένου ότι σε περίπτωση που η Εταιρεία Επενδύσεων δεν τελεί υπό τη διαχείριση Εταιρείας Διαχειρίσεως, την πρόταση προς διορισμό νέου Θεματοφύλακα υποβάλλει η ίδια η Εταιρεία Επενδύσεων.

Αντικατάσταση του Θεματοφύλακα

92.—(1) Σε περίπτωση σοβαρής παράβασης των υποχρεώσεών του ή προς προστασία των συμφερόντων των μετόχων, σε περίπτωση που ο Θεματοφύλακας δεν ασκεί τα καθήκοντά του προς το συμφέρον του συνόλου των μετόχων, με επαρκώς αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής ο Θεματοφύλακας της Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου δύναται να αντικατασταθεί από νέο Θεματοφύλακα.

(2) Οι διατάξεις του άρθρου 58(2) έως (4) ισχύουν κατά πάντα στην περίπτωση αντικατάστασης Θεματοφύλακα Εταιρείας Επενδύσεων, νοουμένου ότι σε περίπτωση που η Εταιρεία Επενδύσεων δεν τελεί υπό τη διαχείριση Εταιρείας Διαχειρίσεως, την πρόταση προς αντικατάσταση του Θεματοφύλακα υποβάλλει η ίδια η Εταιρεία Επενδύσεων.

Εξαίρεση από την υποχρέωση προς διορισμό Θεματοφύλακα

93.—(1) Εξαιρούνται της υποχρέωσης προς διορισμό Θεματοφύλακα οι Εταιρείες Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου που διαθέτουν τις μετοχές τους αποκλειστικά μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ή ενός ή περισσότερων Χρηματιστηρίων Αξιών τρίτων Κρατών που εκάστοτε εγκρίνονται από τον Υπουργό κατόπιν γνώμης της Επιτροπής στα οποία είναι επισήμως εισηγμένες οι μετοχές αυτές, εφόσον οι κανόνες που ισχύουν για την αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού τους αναγράφονται στα καταστατικά τους έγγραφα:

Νοείται ότι επί των εταιρειών αυτών δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 71, 74, 109 και 112 του παρόντος Νόμου.

(2) Η Επιτροπή δύναται να χορηγεί άδεια λειτουργίας σε Εταιρεία Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου και να την εξαιρεί από την υποχρέωση προς διορισμό Θεματοφύλακα, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Η εταιρεία διαθέτει τουλάχιστο το ογδόντα επί τοις εκατόν (80%) των μετοχών της μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ή ενός ή περισσότερων Χρηματιστηρίων Αξιών τρίτων Κρατών, εγκεκριμένων κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1), και καθορισμένων στα καταστατικά της έγγραφα·

(β) οι μετοχές είναι επισήμως εισηγμένες στα χρηματιστήρια αξιών των χωρών στο έδαφος των οποίων διατίθενται·

(γ) οι εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές της εταιρείας γίνονται σε τιμές χρηματιστηρίου αποκλειστικά·

(δ) στα καταστατικά έγγραφα της εταιρείας αναγράφεται το χρηματιστήριο της χώρας εμπορίας, του οποίου οι τιμές καθορίζουν τις τιμές των εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών της εταιρείας σε αυτή τη χώρα·

(ε) παρέχεται στους μετόχους της εταιρείας αυτής προστασία, αντίστοιχη προς αυτή που παρέχεται στους μετόχους μιας Εταιρείας Επενδύσεων που έχει Θεματοφύλακα.

Υποχρεώσεις εταιρειών που στερούνται Θεματοφύλακα

94. Οι Εταιρείες Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου που κατά τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου εξαιρούνται της υποχρέωσης προς διορισμό Θεματοφύλακα, έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

(α) Να αναγράφουν στα καταστατικά τους έγγραφα τις μεθόδους υπολογισμού της καθαρής αξίας του ενεργητικού των μετοχών·

(β) να παρεμβαίνουν στην αγορά ώστε η χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών τους να μην αποκλίνει κατά ποσοστό ανώτερο του πέντε επί τοις εκατόν (5%) από την καθαρή αξία του ενεργητικού των μετοχών αυτών

(γ) να καταρτίζουν την καθαρή αξία του ενεργητικού των μετοχών, να την ανακοινώνουν στην Επιτροπή τουλάχιστο δύο φορές την εβδομάδα και να τη δημοσιεύουν κατά τον καθορισμένο από την Επιτροπή τρόπο δύο φορές το μήνα· και

(δ) ένας ανεξάρτητος εγκεκριμένος ελεγκτής να ελέγχει τουλάχιστο δύο φορές το μήνα αν ο υπολογισμός της αξίας των μετοχών γίνεται σύμφωνα με το νόμο και τα καταστατικά έγγραφα της εταιρείας και αν το ενεργητικό της εταιρείας έχει επενδυθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και τα καταστατικά έγγραφα της εταιρείας.

Εταιρεία Διαχειρίσεως Εταιρειών Επενδύσεων

95.—(1) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του επόμενου άρθρου του παρόντος Νόμου, η διαχείριση της Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου ανατίθεται σε Εταιρεία Διαχειρίσεως κατά την έννοια του άρθρου 41.

(2) Οι διατάξεις των άρθρων 42 έως 50 ισχύουν κατά πάντα, νοουμένου ότι κάθε μνεία στις διατάξεις αυτές σε «αμοιβαίο κεφάλαιο» και «Κανονισμό» λογίζεται ως μνεία σε «Εταιρεία Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου» ή «καταστατικά έγγραφα» αντιστοίχως.

(3) Η διαδικασία διορισμού της Εταιρείας Διαχειρίσεως προβλέπεται στα καταστατικά έγγραφα της Εταιρείας Επενδύσεων.

(4) Με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου καθορίζονται τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις της Εταιρείας Διαχειρίσεως των Εταιρειών Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου.

Εξαίρεση από την υποχρέωση προς διορισμό Εταιρείας Διαχειρίσεως

96.—(1) Η Επιτροπή δύναται να εξαιρεί την Εταιρεία Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου από την υποχρέωση προς διορισμό Εταιρείας Διαχειρίσεως, αν ικανοποιείται ότι οι διευθύνοντες την Εταιρεία Επενδύσεων είναι ικανοί να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις υποθέσεις της εταιρείας και ότι παρέχεται στους μετόχους της εταιρείας αυτής προστασία, αντίστοιχη με αυτή που παρέχεται στους μετόχους μιας Εταιρείας Επενδύσεων, η διαχείριση της οποίας ανατίθεται σε Εταιρεία Διαχειρίσεως.

(2) Με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου καθορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν για την εξαίρεση της Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου από την υποχρέωση προς διορισμό Εταιρείας Διαχειρίσεως.

(3) Σε περίπτωση που η Επιτροπή εξαιρεί την Εταιρεία Επενδύσεων από την υποχρέωση προς διορισμό Εταιρείας Διαχειρίσεως, όλες οι κατά νόμο υποχρεώσεις και τα καθήκοντα μιας Εταιρείας Διαχειρίσεως αναλαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Επενδύσεων.

ΜΕΡΟΣ VI ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Επενδυτική πολιτική οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες

97.—(1) Το ενεργητικό ενός οργανισμού επενδύσεων σε κινητές αξίες, ΟΣΕΚΑ, επιτρέπεται να επενδύεται μόνο—

(α) Σε κινητές αξίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου·

(β) σε κινητές αξίες εισηγμένες σε Χρηματιστήριο της αλλοδαπής, το οποίο εκάστοτε εγκρίνεται από τον Υπουργό, μετά από γνώμη της Επιτροπής·

(γ) σε κινητές αξίες που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε άλλη ελεγχόμενη αγορά της αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή λειτουργεί κανονικά, είναι αναγνωρισμένη και ανοικτή στο κοινό και εγκρίνεται εκάστοτε από τον Υπουργό μετά από γνώμη της Επιτροπής·

(δ) σε νεοεκδιδόμενες κινητές αξίες, υπό τον όρο ότι η έκδοση τούτων περιλαμβάνει την υποχρέωση εισαγωγής τους εντός ενός έτους το αργότερο στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ή σε Χρηματιστήριο της αλλοδαπής ή σε άλλη ελεγχόμενη αγορά κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους (β) και (γ), εφόσον η επιλογή του Χρηματιστηρίου ή της αγοράς προβλέπεται στον Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου ή στα καταστατικά έγγραφα της Εταιρείας Επενδύσεων·

(ε) Υπό την προϋπόθεση ότι το άθροισμα των πιο κάτω αξιών και τίτλων δεν υπερβαίνει κατά την τοποθέτηση το δέκα επί τοις εκατόν (10%) του ενεργητικού του, ο οργανισμός επενδύσεων επιτρέπεται να επενδύει, ύστερα από ειδική άδεια της Επιτροπής—

(i) Σε λοιπές κινητές αξίες, εκτός από τις αναφερόμενες στο προηγούμενο εδάφιο·

(ii) σε πιστωτικούς τίτλους, οι οποίοι για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, εξομοιώνονται με κινητές αξίες εφόσον είναι μεταβιβάσιμοι, ρευστοποιήσιμοι και των οποίων η αξία δύναται να προσδιοριστεί με ακρίβεια ημερησίως. Η Επιτροπή καθορίζει εκάστοτε με απόφασή της τους τίτλους που πληρούν τα ως άνω κριτήρια. Ο κατάλογος των πιστωτικών τίτλων, η τυχόν τροποποίηση και οι λόγοι που επέβαλαν την εξομοίωση των τίτλων με κινητές αξίες καθώς και οι τυχόν μεταβολές, νέες εξομοιώσεις και τα αίτια αυτών δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και ανακοινώνονται από την Επιτροπή σε ενδιαφερόμενες αρμόδιες εποπτικές αρχές της αλλοδαπής·

(στ) δευτερευόντως σε μετρητά, τραπεζικές καταθέσεις και ισοδυνάμου ρευστότητας πιστωτικούς τίτλους, υπό τον όρο ότι η επένδυση στα στοιχεία αυτά δεν αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του οργανισμού επενδύσεων. Η Επιτροπή καθορίζει εκάστοτε με απόφασή της που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας τα κριτήρια προς εφαρμογή της παραγράφου αυτής:

Νοείται ότι η Επιτροπή έχει εξουσία να ελέγχει κατά πόσο το ενεργητικό ενός ΟΣΕΚΑ επενδύθηκε πράγματι, σε δευτερεύοντα μόνο βαθμό, σε μετρητά, τραπεζικές καταθέσεις και ισοδυνάμου ρευστότητας πιστωτικούς τίτλους και, επιπλέον, η Επιτροπή δύναται να επιβάλλει διορθωτικά μέτρα.

(2) Η αποτίμηση της αξίας των ως άνω κινητών αξιών γίνεται ως ακολούθως:

(α) Στις προβλεπόμενες στις παραγράφους (α), (β) και (δ)(ii) του προηγούμενου εδαφίου περιπτώσεις σε τρέχουσες τιμές·

(β) στις προβλεπόμενες στην παράγραφο (γ) του προηγούμενου εδαφίου περιπτώσεις σε τιμές κτήσεως· και

(γ) στις προβλεπόμενες στην παράγραφο (δ)(i) του προηγούμενου εδαφίου περιπτώσεις, σε τιμές κτήσεως, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 112.

(3) Οι οργανισμοί επενδύσεων δεν επιτρέπεται να αποκτούν πολύτιμα μέταλλα ή παραστατικούς τους τίτλους.

(4) Η Εταιρεία Επενδύσεων επιτρέπεται να αποκτά τα κινητά και ακίνητα πράγματα που είναι απαραίτητα για την άμεση άσκηση των δραστηριοτήτων της.

Μέσα και τεχνικές για αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου

98.—(1) Οι οργανισμοί επενδύσεων δύνανται να χρησιμοποιούν μέσα και τεχνικές ΟΣΕΚΑ με αντικείμενο κινητές αξίες για τη σωστή και αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου τους.

(2) Οι οργανισμοί επενδύσεων δύνανται να χρησιμοποιούν μέσα και τεχνικές ΟΣΕΚΑ που αποσκοπούν στην κάλυψη των συναλλαγματικών κινδύνων στα πλαίσια της διαχείρισης της περιουσίας τους.

(3) Η Επιτροπή καθορίζει εκάστοτε με απόφασή της που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσεως των μέσων και των τεχνικών που προβλέπονται στα εδάφια (1) και (2) του άρθρου αυτού.

Τοποθέτηση ενεργητικού οργανισμού επενδύσεων ΟΣΕΚΑ

99.—(1) Ένας οργανισμός επενδύσεων ΟΣΕΚΑ δεν επιτρέπεται να τοποθετεί πέραν του δέκα επί τοις εκατόν (10%) του ενεργητικού του σε κινητές αξίες του ίδιου εκδότη και πέραν του σαράντα επί τοις εκατόν (40%) του ενεργητικού του σε κινητές αξίες εκδοτών, σε καθένα από τους οποίους έχει επενδύσει ποσοστό μεγαλύτερο του πέντε επί τοις εκατόν (5%) του ενεργητικού του.

(2)(α) Επιτρέπεται η τοποθέτηση, μέχρι του τριάντα πέντε επί τοις εκατόν (35%) του ενεργητικού του οργανισμού επενδύσεων σε δημόσια χρεόγραφα·

(β) κατ' εξαίρεση από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, το σύνολο των τοποθετήσεων σε δημόσια χρεόγραφα επιτρέπεται να αυξηθεί μέχρι το εκατό επί τοις εκατόν του ενεργητικού του οργανισμού επενδύσεων, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις:

(i) κάθε οργανισμός επενδύσεων να κατέχει δημόσια χρεόγραφα που ανήκουν τουλάχιστο σε έξι διαφορετικές εκδόσεις και τα δημόσια χρεόγραφα που ανήκουν στην ίδια έκδοση να μη υπερβαίνουν το τριάντα επί τοις εκατόν (30%) των στοιχείων του ενεργητικού του·

(ii) τα κράτη, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης ή οι δημόσιοι διεθνείς οργανισμοί που εκδίδουν ή εγγυούνται τα δημόσια χρεόγραφα, στα οποία προτίθεται ο οργανισμός επενδύσεων να τοποθετήσει πέραν του τριάντα πέντε επί τοις εκατόν (35%) του ενεργητικού του, να αναγράφονται αναλυτικά στον Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου ή στα καταστατικά έγγραφα της Εταιρείας Επενδύσεων που εγκρίνονται από την Επιτροπή. Σχετική αναφορά της άδειας της Επιτροπής και των ως άνω Κρατών, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και δημόσιων διεθνών οργανισμών να συμπεριλαμβάνεται, σε εμφανή θέση, που να επισύρει την προσοχή του κοινού, στο ενημερωτικό δελτίο ή στα διαφημιστικά δημοσιεύματα του οργανισμού επενδύσεων·

(γ) επιτρέπεται η τοποθέτηση μέχρι του είκοσι πέντε επί τοις εκατόν (25%) του ενεργητικού του οργανισμού επενδύσεων ΟΣΕΚΑ σε κινητές αξίες του ίδιου εκδότη, όταν πρόκειται για ομολογίες που εκδίδονται από τραπεζικό πιστωτικό ίδρυμα που έχει την έδρα του στη Δημοκρατία ή την αλλοδαπή και υπόκειται διά νόμου σε ειδικό κρατικό έλεγχο, που διαφυλάσσει την προστασία των κατόχων των ομολογιών αυτών. Ιδιαίτερα, εφόσον τα ποσά που προέρχονται από την έκδοση των ομολογιών αυτών δυνάμει νόμου επενδύονται σε στοιχεία του ενεργητικού, τα οποία καλύπτουν επαρκώς και για όλη τη διάρκεια της ισχύος των ομολογιών τις απορρέουσες από αυτές υποχρεώσεις, προορίζονται δε να ικανοποιήσουν προνομιακώς τις απαιτήσεις αποπληρωμής του κεφαλαίου και των δεδουλευμένων τόκων, σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής εκ μέρους του εκδότη.

Σε περίπτωση που ένας οργανισμός επενδύσεων ΟΣΕΚΑ έχει επενδύσει πέραν του πέντε επί τοις εκατόν του ενεργητικού του σε ομολογίες που έχουν εκδοθεί από τον ίδιο εκδότη δυνάμει της παραγράφου αυτής, η συνολική αξία αυτών των επενδύσεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ογδόντα επί τοις εκατόν (80%) των στοιχείων ενεργητικού του οργανισμού αυτού.

(3) Η Επιτροπή έχει εξουσία να μην επιτρέπει την επένδυση κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) του άρθρου αυτού, εάν κρίνει ότι στους μεριδιούχους δεν παρέχεται προστασία ανάλογη με αυτή που παρέχεται στους μεριδιούχους δυνάμει των εδαφίων (1) και 2(α) και (γ) του παρόντος άρθρου.

(4) Η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο των κατηγοριών ομολογιών και των εκδοτών που κρίνει ότι ικανοποιούν τα τιθέμενα στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (2), κριτήρια το δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τον κοινοποιεί σε αρμόδιες εποπτικές αρχές της αλλοδαπής.

(5) Οι κινητές αξίες που αναφέρονται στις παραγράφους (β) και (γ) του εδαφίου (2) δε συνυπολογίζονται για την εφαρμογή του ορίου του σαράντα επί τοις εκατόν (40%) που αναφέρεται στο εδάφιο (1).

(6) Τα προβλεπόμενα στα εδάφια (1) και (2) όρια, δεν επιτρέπεται να εφαρμοστούν αθροιστικώς και ως εκ τούτου, οι επενδύσεις σε κινητές αξίες του ίδιου εκδότη δυνάμει των διατάξεων αυτών δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να υπερβαίνουν συνολικά το τριάντα πέντε επί τοις εκατόν (35%) των στοιχείων του ενεργητικού τους.

(7) Για τον υπολογισμό του επιτρεπόμενου ύψους τοποθετήσεων κατά τα προηγούμενα εδάφια η αξία του συνόλου των κινητών αξιών του ίδιου εκδότη υπολογίζεται κατά την ημέρα της τοποθετήσεως, με βάση τους κανόνες αποτιμήσεως του εδαφίου (1) του άρθρου 112.

Επένδυση σε μερίδια άλλου οργανισμού επενδύσεων

100.—(1) Ένας οργανισμός ΟΣΕΚΑ δεν επιτρέπεται να επενδύει σε μερίδια άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων εκτός αν αυτός είναι οργανισμός που εμπίπτει στην έννοια του άρθρου 8. Η συνολική αξία των εν λόγω μεριδίων δε δύναται να υπερβαίνει το πέντε επί τοις εκατόν (5%) της καθαρής αξίας του ενεργητικού του.

(2) Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να αποκτά μερίδια αμοιβαίου κεφαλαίου, που διαχειρίζεται η ίδια Εταιρεία Διαχειρίσεως ή κάθε άλλη Εταιρεία Διαχειρίσεως με την οποία συνδέεται η Εταιρεία Διαχειρίσεως στα πλαίσια μιας κοινής διαχείρισης ή κοινού ελέγχου ή λόγω σημαντικής συμμετοχής, άμεσης ή έμμεσης.

(3) Επιτρέπεται, ύστερα από άδεια της Επιτροπής και εφόσον υπάρχει σχετική ρητή αναφορά στον Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου, η απόκτηση από αμοιβαίο κεφάλαιο μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου που υπόκειται στην απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου, όταν το τελευταίο αμοιβαίο κεφάλαιο είναι σύμφωνα με τον Κανονισμό του, εξειδικευμένο σε επενδύσεις σε συγκεκριμένο γεωγραφικό ή οικονομικό τομέα:

Νοείται ότι στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία Διαχειρίσεως δεν εισπράττει οποιαδήποτε αμοιβή ή προμήθεια για πράξεις επί των μεριδίων των εν λόγω αμοιβαίων κεφαλαίων.

(4) Τα εδάφια (2) και (3) ισχύουν και στην περίπτωση που μία Εταιρεία Επενδύσεων αποκτά μετοχές άλλης Εταιρείας Επενδύσεων, με την οποία συνδέεται κατά την έννοια του εδαφίου (2).

(5) Τα εδάφια (2) και (3) ισχύουν επίσης και στην περίπτωση που μία Εταιρεία Επενδύσεων αποκτά μερίδια αμοιβαίου κεφαλαίου με το οποίο συνδέεται και στην περίπτωση που ένα αμοιβαίο κεφάλαιο αποκτά μετοχές Εταιρείας Επενδύσεων με την οποία συνδέεται.

Απόκτηση μετοχών

101.—(1) Εταιρεία Διαχειρίσεως, για το σύνολο των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται και Εταιρεία Επενδύσεων δεν επιτρέπεται να αποκτά μετοχές με δικαίωμα ψήφου μιας εταιρείας που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του δέκα επί τοις εκατόν (10%), ποσοστό το οποίο της επιτρέπει την άσκηση σημαντικής επιρροής στη διαχείριση του εκδότη.

(2) Υπό την επιφύλαξη του προηγούμενου εδαφίου, ο οργανισμός επενδύσεων δεν επιτρέπεται να αποκτά ποσοστό μεγαλύτερο του δέκα επί τοις εκατόν (10%)—

(α) Των μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου του ίδιου εκδότη·

(β) του συνόλου των ανεξόφλητων κατά το χρόνο κτήσεως από τον οργανισμό ομολογιών του ίδιου εκδότη·

(γ) των κατά το χρόνο κτήσεως κυκλοφορούντων μεριδίων ενός οργανισμού επενδύσεων ανοικτού τύπου, κατά την έννοια του άρθρου 8·

(δ) των μετοχών εταιρειών συμβούλων επενδύσεων.

(3) Τα όρια που προβλέπονται στις παραγράφους (β) και (γ) του προηγούμενου εδαφίου δυνατό να μην τηρηθούν κατά την απόκτηση, αν κατά το χρόνο εκείνο δεν μπορεί να υπολογιστεί το ακαθάριστο ύψος των ομολογιών ή το καθαρό ύψος των εκδοθέντων μεριδίων.

(4) Οι περιορισμοί των προηγούμενων εδαφίων δεν ισχύουν για τα δημόσια χρεόγραφα που εμπίπτουν στην εφαρμογή της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 98 και στις μετοχές που κατέχει μια Εταιρεία Επενδύσεων στο κεφάλαιο θυγατρικών εταιρειών που ασκούν αποκλειστικά προς όφελος της, ορισμένες δραστηριότητες διαχείρισης, παροχής συμβουλών ή εμπορίας.

Εγκυρότητα συμβάσεων

102.—(1) Συμβάσεις που συνήφθησαν κατά παράβαση των διατάξεων των τριών προηγούμενων άρθρων είναι άκυρες.

(2) Σε περίπτωση διαπιστώσεως παραβάσεως των διατάξεων των άρθρων 99, 100 και 101, η Επιτροπή προτού να λάβει τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 μέτρα, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα της παραβάσεως, δύναται να θέσει στην Εταιρεία Διαχειρίσεως ή την Εταιρεία Επενδύσεων εύλογη προθεσμία για να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(3) Κατόπιν εγκρίσεως της Επιτροπής οι νεοϊδρυθέντες οργανισμοί επενδύσεων επιτρέπεται να υπερβούν τα όρια που καθορίζονται στα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 99 για χρονικό διάστημα έξι κατ' ανώτατο όριο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας τους.

(4) Κατά την άσκηση της αρμοδιότητάς της που προβλέπει το εδάφιο (2), η Επιτροπή συνεκτιμά και το αν οι υπερβάσεις των ορίων των άρθρων 99, 100 και 101 οφείλονται σε λόγους ανεξάρτητους από τη θέληση του οργανισμού επενδύσεων.

Παρέκκλιση από τα όρια των άρθρων 99, 100 και 101

103.—(1) Επιτρέπεται παρέκκλιση από τις διατάξεις των άρθρων 99, 100 και 101 προκειμένου περί μετοχών που αποκτά ο οργανισμός επενδύσεων κατά την άσκηση του προτιμησιακού δικαιώματος κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας, της οποίας κατέχει μετοχές.

(2) Ο οργανισμός επενδύσεων οφείλει να εκποιεί τις μετοχές αυτές που κατέχει καθ' υπέρβαση των ορίων που τίθενται στα άρθρα 99, 100 και 101, εντός ενός έτους από την απόκτησή τους, έστω και αν προβλέπει, μετά την πάροδο του χρονικού αυτού διαστήματος, σημαντική αύξηση στην τιμή της μετοχής.

(3) Παράλειψη εκποίησης των μετοχών συνιστά παράβαση υποχρεώσεως του οργανισμού και επισύρει τις προβλεπόμενες στο άρθρο 133 κυρώσεις.

Επενδυτική πολιτική οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε τραπεζικές καταθέσεις

104.—(1) Υπό την επιφύλαξη του ορίου που προβλέπεται στην παράγραφο (ε) του εδαφίου (3) του άρθρου 97, οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε τραπεζικές καταθέσεις επιτρέπεται να επενδύει όλα τα στοιχεία ενεργητικού του σε καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα, εφόσον—

(α) Αναφέρει ρητά στον Κανονισμό του ή στα καταστατικά του έγγραφα και στο ενημερωτικό του δελτίο και στα διαφημιστικά του έντυπα ότι είναι οργανισμός επενδύσεων σε τραπεζικές καταθέσεις·

(β) δεν έχει τοποθετήσει περισσότερο από το είκοσι πέντε επί τοις εκατόν (25%) των καταθέσεών του στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα ή σε πιστωτικά ιδρύματα του ίδιου ομίλου.

(2) Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε κατάθεση στο Θεματοφύλακα του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε τραπεζικές καταθέσεις.

ΜΕΡΟΣ VII ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ
Δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου και περιοδικών εκθέσεων

105.—(1) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως, για κάθε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που διαχειρίζεται και η Εταιρεία Επενδύσεων οφείλουν να δημοσιεύουν—

(α) Ενημερωτικό δελτίο κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 37 και 84·

(β) ετήσια έκθεση ανά διαχειριστική χρήση·

(γ) εξαμηνιαία έκθεση για τους πρώτους έξι μήνες της διαχειριστικής χρήσης· και

(δ) τριμηνιαίες εκθέσεις.

(2) Η ετήσια, η εξαμηνιαία και οι τριμηνιαίες εκθέσεις δημοσιεύονται μέσα στις ακόλουθες προθεσμίες που αρχίζουν από το τέλος της περιόδου στην οποία αναφέρονται—

(α) Τέσσερις μήνες προκειμένου περί της ετήσιας έκθεσης·

(β) δυο μήνες προκειμένου περί της εξαμηνιαίας έκθεσης·

(γ) ένα μήνα προκειμένου περί τριμηνιαίας έκθεσης.

Διαχειριστική χρήση και ετήσιες εκθέσεις

106.—(1) Η διαχειριστική χρήση του οργανισμού επενδύσεων έχει τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη διαχειριστική χρήση δύναται να ορισθεί για διάστημα μικρότερο του ημερολογιακού έτους με λήξη την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου.

(2) Η ετήσια έκθεση περιέχει ισολογισμό ή περιουσιακή κατάσταση, αναλυτικό λογαριασμό των εσόδων και των δαπανών της χρήσης, έκθεση για τις δραστηριότητες της προηγούμενης χρήσης, τα στοιχεία τα προβλεπόμενα στον Τύπο III του Πρώτου Παραρτήματος και κάθε σημαντική πληροφορία που επιτρέπει στους επενδυτές να μορφώσουν γνώμη για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων του οργανισμού επενδύσεων.

(3) Με απόφαση της Επιτροπής, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να διευρύνεται το πληροφοριακό περιεχόμενο της ετήσιας έκθεσης του οργανισμού επενδύσεων.

Εξαμηνιαίες και τριμηνιαίες εκθέσεις

107.—(1) Η εξαμηνιαία έκθεση καταρτίζεται στο τέλος του πρώτου εξαμήνου κάθε ημερολογιακού έτους, και περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο τα στοιχεία, τα προβλεπόμενα στα Κεφάλαια I έως IV του Τύπου III του Πρώτου Παραρτήματος. Σε περίπτωση που ο οργανισμός επενδύσεων έχει καταβάλει ή προτίθεται να καταβάλει προκαταβολές επί του μερίσματος, τα αριθμητικά στοιχεία πρέπει να δεικνύουν το αποτέλεσμα, αφού αφαιρεθούν οι φόροι για το σχετικό εξάμηνο και οι προκαταβολές επί του μερίσματος που ο οργανισμός έχει καταβάλει ή προτίθεται να καταβάλει.

(2) Στις τριμηνιαίες εκθέσεις περιέχεται κατάλογος όλων των επενδύσεων με αξία πέραν του πέντε επί τοις εκατόν (5%) του ενεργητικού του οργανισμού επενδύσεων και τουλάχιστο των δέκα μεγαλύτερων επενδύσεων, η αποτίμηση της αξίας των επενδύσεων και η καθαρή αξία του μεριδίου.

Έλεγχος εκθέσεων

108.—(1) Οι ετήσιες, εξαμηνιαίες και τριμηνιαίες εκθέσεις ελέγχονται από εγκεκριμένο ελεγκτή, υποβάλλονται στην Επιτροπή και τίθενται στη διάθεση των μεριδιούχων μέσα στις προθεσμίες που τάσσονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 105. Οι εκθέσεις αυτές διατίθενται δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο στους τόπους που ορίζει προς τούτο το ενημερωτικό δελτίο.

(2) Στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσεως δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες παγκυπρίου κυκλοφορίας συνοπτική κατάσταση του ενεργητικού του οργανισμού, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και η διάθεση των κερδών.

(3) Με απόφαση της Επιτροπής δύναται να καθορίζεται ενιαίος τύπος των ετήσιων, εξαμηνιαίων και τριμηνιαίων εκθέσεων και της συνοπτικής καταστάσεως του προηγούμενου εδαφίου, έτσι ώστε να εμφανίζεται με απόλυτη σαφήνεια ή πραγματική εικόνα της περιουσιακής κατάστασης και των αποτελεσμάτων χρήσεως του οργανισμού επενδύσεων.

Δημοσίευση άλλων στοιχείων

109.—(1) Ο οργανισμός επενδύσεων κάθε φορά που εκδίδει, διαθέτει, εξαγοράζει ή εξοφλεί μερίδιά του και τουλάχιστο δύο φορές το μήνα, οφείλει να δημοσιεύει σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα παγκυπρίου κυκλοφορίας την τιμή έκδοσης, πώλησης, εξαγοράς ή εξόφλησης των μεριδίων.

(2) Κατ' εξαίρεση η Επιτροπή δύναται να επιτρέπει στον οργανισμό επενδύσεων να δημοσιεύει τις τιμές αυτές μια φορά κάθε μήνα, εφόσον κρίνει ότι η παρέκκλιση αυτή δεν παραβλάπτει τα συμφέροντα των μεριδιούχων.

Διαφήμιση οργανισμού επενδύσεων

110.—(1) Η διαφήμιση ενός οργανισμού επενδύσεων πρέπει να είναι αληθής και να παρέχει την πραγματική εικόνα του οργανισμού επενδύσεων.

(2) Στη διαφήμιση αναγράφεται η ονομασία του οργανισμού επενδύσεων και ο αριθμός της άδειας σύστασής του.

(3) Η διαφήμιση περιέχει αναφορά του τόπου όπου διατίθεται το ενημερωτικό δελτίο του οργανισμού επενδύσεων και αναφέρει ότι η επένδυση σε μερίδια του οργανισμού δεν έχει εγγυημένη απόδοση.

(4) Με απόφαση της Επιτροπής καθορίζονται οι ειδικότεροι κανόνες που οφείλει να τηρεί ένας οργανισμός επενδύσεων κατά τη διενέργεια διαφημίσεων της απόδοσης του.

(5) Οι διαφημίσεις του οργανισμού υποβάλλονται στην Επιτροπή. Σε περίπτωση που η Επιτροπή διαπιστώσει παράβαση, έχει εξουσία να επιβάλλει κυρώσεις ή να ζητά την τροποποίησή τους.

ΜΕΡΟΣ VIII ΜΕΡΟΣ VIII
Σύναψη δανείων

111.—(1) Δεν επιτρέπεται να δανείζονται—

(α) Η Εταιρεία Επενδύσεων

(β) η Εταιρεία Διαχειρίσεως και ο Θεματοφύλακας όταν ενεργούν για λογαριασμό αμοιβαίων κεφαλαίων.

Επιτρέπεται εν τούτοις στον οργανισμό επενδύσεων να δανείζεται σε ξένο νόμισμα με δάνεια αντιστήριξης («back to back»). Οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης αυτής καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του εδαφίου (1), επιτρέπεται στην Εταιρεία Επενδύσεων και στην Εταιρεία Διαχειρίσεως αμοιβαίου κεφαλαίου να συνάπτουν προσωρινά, μέχρι τριών μηνών, δάνεια μέχρι ποσού ίσου προς το δέκα τοις εκατόν (10%) των στοιχείων ενεργητικού προκειμένου περί Εταιρείας Επενδύσεων ή της καθαρής αξίας του αμοιβαίου κεφαλαίου προκειμένου περί αμοιβαίου κεφαλαίου και μόνο για την ικανοποίηση αιτήσεων εξαγοράς μεριδίων, εφόσον κρίνεται ασύμφορη η πώληση κινητών αξιών:

Νοείται ότι προς εξασφάλιση των δανείων αυτών δύναται να συνιστάται ενέχυρο επί κινητών αξιών του οργανισμού επενδύσεων.

(3) Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του εδαφίου (1) η Εταιρεία Επενδύσεων δύναται να συνάπτει δάνεια μέχρι ποσού ίσου προς το δέκα επί τοις εκατόν (10%) των στοιχείων του ενεργητικού της, για απόκτηση ακινήτων τα οποία είναι απαραίτητα για την άμεση συνέχιση των δραστηριοτήτων της. Τα δάνεια αυτά και τα αναφερόμενα στο εδάφιο (2) δε δύνανται να υπερβαίνουν συνολικά το δεκαπέντε επί τοις εκατόν (15%) του ενεργητικού της.

(4) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως δύναται να συνάπτει δάνεια για λογαριασμό της, μέχρι ποσού ίσου προς το δεκαπέντε επί τοις εκατόν (15%) των ίδιων κεφαλαίων της για την απόκτηση ακινήτων, τα οποία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της.

(5) Δάνεια αντιστήριξης («back to back») κατά την έννοια του εδαφίου (1), νοούνται όσα συνάπτονται σε συνάλλαγμα για την απόκτηση από τον οργανισμό επενδύσεων κινητών αξιών αλλοδαπών εκδοτών, με τη σύγχρονη κατάθεση στο δανειστή ή σε άλλο πρόσωπο που κατονομάζεται από το δανειστή ενός ποσού σε ημεδαπό νόμισμα ίσου ή μεγαλύτερου από το ποσό του δανείου.

Αποτίμηση της αξίας των στοιχείων ενεργητικού του οργανισμού επενδύσεων

112.—(1) Η αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού του οργανισμού επενδύσεων γίνεται κατά τους ακόλουθους κανόνες:

(α) Η αξία των εισηγμένων σε χρηματιστήριο κινητών αξιών αποτιμάται με βάση την τιμή κλεισίματος αγοράς των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της ίδιας ημέρας, ή εφόσον αυτό δεν είναι πρακτικώς εφικτό για λόγους διαφοράς ώρας, με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας·

(β) αν δεν έχει καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή την ημέρα της αποτίμησης, λαμβάνεται υπόψη η τιμή της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης του χρηματιστηρίου και, αν δεν έχει γίνει ούτε και εκείνη την ημέρα χρηματιστηριακή συναλλαγή, η τιμή της αμέσως προηγούμενης συνεδρίασης. Εάν ούτε και εκείνη την ημέρα δεν έχει γίνει χρηματιστηριακή συναλλαγή, λαμβάνεται υπόψη η τελευταία τιμή προσφοράς ή ζητήσεως·

(γ) Αν στο χρηματιστήριο στο οποίο είναι εισηγμένες οι κινητές αξίες του οργανισμού επενδύσεων ισχύει το σύστημα της ενιαίας τιμής, για τον προσδιορισμό της αξίας τους λαμβάνεται υπόψη η ενιαία τιμή·

(δ) Η αποτίμηση της αξίας των κινητών αξιών, που δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, γίνεται κατά τους κανόνες που θεσπίζονται με απόφαση της Επιτροπής, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Για τον προσδιορισμό της καθαρής αξίας του αμοιβαίου κεφαλαίου, ή του ενεργητικού της Εταιρείας Επενδύσεων αφαιρούνται οι αμοιβές ή οι προμήθειες της Εταιρείας Διαχειρίσεως, του Θεματοφύλακα, των μελών του Χρηματιστηρίου, οι δαπάνες του οργανισμού που ορίζονται στον Κανονισμό του ή στα καταστατικά του έγγραφα ότι τον βαρύνουν και τα κατά την αποτίμηση της 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους διανεμόμενα στους μεριδιούχους κέρδη.

(3) Με εξαίρεση τις υποχρεωτικές από το νόμο δημοσιεύσεις που βαρύνουν το αμοιβαίο κεφάλαιο, κάθε δημοσίευση σχετικά με το αμοιβαίο κεφάλαιο γίνεται με δαπάνη της Εταιρείας Διαχειρίσεως.

Διανομή κερδών οργανισμού επενδύσεων

113. Οι πρόσοδοι του οργανισμού επενδύσεων από τόκους, μερίσματα και κέρδη προκύπτοντα από κλήρωση ομολογιών υπέρ το άρτιον, δύνανται να διανέμονται ετησίως στους μεριδιούχους, αφού αφαιρεθεί το σύνολο των δαπανών της διαχειριστικής χρήσεως, που καθορίζονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 112. Τα κέρδη από την πώληση κινητών αξιών διανέμονται στους μεριδιούχους κατά την κρίση της Εταιρείας Διαχειρίσεως, προκειμένου περί αμοιβαίου κεφαλαίου ή της Εταιρείας Επενδύσεων κατά το μέτρο που αυτά δεν εξουδετερώνονται από τυχόν συντελεσθείσες μέχρι το τέλος της χρήσεως κεφαλαιακές ζημιές. Σε περίπτωση που οι πρόσοδοι και/ή τα κέρδη του οργανισμού επενδύσεων δε διανέμονται στους μεριδιούχους κατά τα προαναφερθέντα, το γεγονός αυτό πρέπει να δηλώνεται στον Κανονισμό και/ή στα καταστατικά έγγραφα του οργανισμού επενδύσεων.

Απαγόρευση πιστώσεων εγγυήσεων και ακάλυπτων πωλήσεων

114.—(1) Υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 97 και 98, δεν έχουν δικαίωμα να χορηγούν πιστώσεις ή να εγγυώνται υπέρ τρίτων και να πραγματοποιούν ακάλυπτες πωλήσεις («short selling») κινητών αξιών—

(α) Η Εταιρεία Επενδύσεων·

(β) η Εταιρεία Διαχειρίσεως ή ο Θεματοφύλακας όταν ενεργούν για λογαριασμό του αμοιβαίου κεφαλαίου.

(2) Η διάταξη του εδαφίου (1) δεν αποκλείει την απόκτηση από μέρους των οργανισμών επενδύσεων κινητών αξιών που δεν έχουν εξοφληθεί στο ακέραιο.

ΜΕΡΟΣ IX ΜΕΡΟΣ IX
Διάθεση μεριδίων αλλοδαπού οργανισμού επενδύσεων στη Δημοκρατία

115.—(1) Ένας οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, ΟΣΕΚΑ, κατά την έννοια του άρθρου 9, που έχει την έδρα του σε Κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει λάβει άδεια λειτουργίας από τις αρμόδιες αρχές του Κράτους αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινοτικής Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ, δύναται να διαθέτει τα μερίδιά του στη Δημοκρατία, τηρώντας τις ισχύουσες στη Δημοκρατία νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που δεν εμπίπτουν στον τομέα που ρυθμίζεται από την πιο πάνω Κοινοτική Οδηγία.

(2) ΟΣΕΚΑ που εμπίπτει στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου—

(α) Δύναται να διαφημίζεται στη Δημοκρατία υποκείμενος στις ισχύουσες διατάξεις της κειμένης στη Δημοκρατία νομοθεσίας που αφορούν στη διαφήμιση·

(β) υποχρεούται να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, ώστε να εξασφαλίζονται στους μεριδιούχους που βρίσκονται στη Δημοκρατία οι πληρωμές, η εξαγορά ή η εξόφληση των μεριδίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κανονισμού του, προκειμένου περί αμοιβαίου κεφαλαίου ή των καταστατικών εγγράφων προκειμένου περί Εταιρείας Επενδύσεων, και η δημοσίευση των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 117.

Προϋποθέσεις για διάθεση μεριδίων στη Δημοκρατία

116.—(1) Οργανισμός ΟΣΕΚΑ που εμπίπτει στις διατάξεις του εδαφίου (1) του προηγούμενου 115 και προτίθεται να διαθέσει τα μερίδιά του στη Δημοκρατία, υποχρεούται να ειδοποιήσει προηγουμένως την Επιτροπή, υποβάλλοντας συγχρόνως τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

(α) Βεβαίωση των αρμόδιων αρχών της έδρας του, από την οποία να προκύπτει ότι ο οργανισμός αυτός ικανοποιεί τις προϋποθέσεις που τίθενται στην Κοινοτική Οδηγία 85/611/ΕΟΚ,

(β) τον Κανονισμό του προκειμένου περί αμοιβαίου κεφαλαίου ή τα καταστατικά του έγγραφα προκειμένου περί Εταιρείας Επενδύσεων,

(γ) το ενημερωτικό δελτίο,

(δ) την τελευταία ετήσια και εξαμηνιαία έκθεσή του,

(ε) πληροφοριακά στοιχεία για τον προβλεπόμενο τρόπο διάθεσης των μεριδίων του στη Δημοκρατία.

(2) Ένας οργανισμός ΟΣΕΚΑ, κατά την έννοια του εδαφίου (1) του άρθρου 115, δύναται να αρχίσει τη διάθεση των μεριδίων του στη Δημοκρατία δύο μήνες μετά την κοινοποίηση των πιο πάνω δικαιολογητικών, εκτός αν η Επιτροπή διαπιστώσει με επαρκώς αιτιολογημένη απόφασή της που θα λάβει και θα κοινοποιήσει πριν τη λήξη της προθεσμίας των δύο μηνών, ότι ο προβλεπόμενος τρόπος διάθεσης των μεριδίων στη Δημοκρατία αντίκειται στις ισχύουσες διατάξεις της κειμένης στη Δημοκρατία νομοθεσίας.

(3) Η διάθεση μεριδίων ή μετοχών ενός ΟΣΕΚΑ με έδρα κράτος μέλος της EE που δεν υπόκειται στην Οδηγία 85/611/ΕΟΚ ή ενός ΟΣΕΚΑ με έδρα τρίτο κράτος, προϋποθέτει προηγούμενη άδεια της Επιτροπής, βάσει διαδικασίας που καθορίζει αυτή, με ειδική προς τούτο Απόφασή της. Στην απόφασή της αυτή εξειδικεύονται τα στοιχεία που θα υποβάλλονται στην Επιτροπή για τη χορήγηση της άδειας. Η Επιτροπή δύναται να υποβάλλει τη διάθεση των μεριδίων ή μετοχών σε οποιοδήποτε όρο κρίνει σκόπιμο κατά περίπτωση.

Δημοσίευση πληροφοριών.

117.—(1) Οργανισμός ΟΣΕΚΑ που εμπίπτει στις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 115 που διαθέτει τα μερίδιά του στη Δημοκρατία, υποχρεούται να δημοσιεύει στην επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας τα έγγραφα και τις πληροφορίες που δημοσιεύει υποχρεωτικά στο Κράτος της έδρας του και με τον ίδιο τρόπο που προβλέπεται στο Κράτος αυτό.

(2) Για την άσκηση των δραστηριοτήτων του ο οργανισμός αυτός δύναται να χρησιμοποιεί την ίδια επωνυμία, όπως «εταιρεία επενδύσεων» ή «αμοιβαίο κεφάλαιο» που χρησιμοποιεί στο Κράτος που έχει την έδρα του. Αν υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθεί σύγχυση, η Επιτροπή δύναται να απαιτήσει, για λόγους σαφήνειας, να προστεθεί στην επωνυμία επεξηγηματική ένδειξη.

Διάθεση μεριδίων οργανισμών επενδύσεων ΟΣΕΚΑ με έδρα τη Δημοκρατία στην αλλοδαπή

118. Οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες ΟΣΕΚΑ, κατά την έννοια του άρθρου 9 με έδρα στη Δημοκρατία που επιθυμεί να διαθέτει τα μερίδιά του στην αλλοδαπή, υποχρεούται να ειδοποιήσει προηγουμένως την Επιτροπή και να ζητήσει βεβαίωση ανάλογη με την προβλεπόμενη στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 115.

ΜΕΡΟΣ X ΜΕΡΟΣ IX
Αποφάσεις της Επιτροπής

119.—(1) Η Επιτροπή οφείλει να αιτιολογεί επαρκώς κάθε απόφασή της, με την οποία απορρίπτει αίτηση για χορήγηση άδειας σύστασης ή μετατροπής και λειτουργίας οργανισμού επενδύσεων, με την οποία ανακαλεί άδεια λειτουργίας και κάθε άλλη δυσμενή απόφαση που λαμβάνει σχετικά με τις δραστηριότητες ενός οργανισμού επενδύσεων και να τις ανακοινώνει στον αιτούντα.

(2) Ως απόρριψη της αίτησης για χορήγηση άδειας σύστασης και λειτουργίας ενός οργανισμού επενδύσεων λογίζεται η άπρακτη πάροδος περιόδου τριών μηνών από την υποβολή της αιτήσεως που περιλαμβάνει όλα τα κατά νόμο απαιτούμενα προς τούτο στοιχεία.

(3) Οι αποφάσεις της Επιτροπής έναντι ενός οργανισμού επενδύσεων κατ' εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου δυνάμει των διατάξεων του Άρθρου 146 του Συντάγματος.

Ανάκληση της άδειας λειτουργίας

120.—(1) Η Επιτροπή έχει εξουσία να ανακαλεί την άδεια λειτουργίας που χορηγήθηκε σε έναν οργανισμό επενδύσεων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Αν οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις που απαιτούνται προς χορήγηση της άδειας δεν ικανοποιείται πλέον·

(β) όταν το επιβάλλει το συμφέρον των μεριδιούχων ή

(γ) όταν η Εταιρεία Διαχειρίσεως ή η Εταιρεία Επενδύσεων ή ένας από τους διευθύνοντες την Εταιρεία Επενδύσεων ή το Θεματοφύλακα ή την Εταιρεία Διαχειρίσεως παραβεί οποιαδήποτε κατά νόμο υποχρέωσή του ή κατά την εκπλήρωση των κατά νόμο υποχρεώσεών του προβεί σε ψευδείς, ανακριβείς ή παραπλανητικές δηλώσεις.

(2) Πριν εκδώσει την απόφασή της προς ανάκληση της άδειας λειτουργίας οργανισμού επενδύσεων η Επιτροπή μεριμνά ώστε να διασφαλιστεί η λήψη των αναγκαίων μέτρων προς εκκαθάριση του οργανισμού μέσω δικαστηρίου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

Παραστάσεις κατά της ανάκλησης της άδειας

121.—(1) Πριν προβεί στην έκδοση της απόφασής της προς ανάκληση της άδειας λειτουργίας ενός οργανισμού επενδύσεων, η Επιτροπή οφείλει να κοινοποιεί εγγράφως την πρόθεση της προς τούτο στην Εταιρεία Διαχειρίσεως, την Εταιρεία Επενδύσεων, το Θεματοφύλακα και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο πρόσωπο, να παραθέτει τους λόγους που κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 120, δικαιολογούν την απόφασή της και να επισημάνει τα δικαιώματα που τους παρέχονται δυνάμει του επόμενου εδαφίου.

(2) Το πρόσωπο προς το οποίο κοινοποιήθηκε έγγραφο κατά τα ανωτέρω, έχει το δικαίωμα εντός προθεσμίας είκοσι και μιας ημερών από της κοινοποιήσεως του εγγράφου να προβεί σε γραπτές και εφόσον το επιθυμεί προφορικές παραστάσεις προς την Επιτροπή.

(3) Η Επιτροπή οφείλει να λάβει υπόψη τις παραστάσεις αυτές, πριν προβεί στην έκδοση της απόφασής της προς ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας του οργανισμού επενδύσεων.

Δημοσίευση ανάκλησης άδειας

122. Η ανάκληση της άδειας λειτουργίας ενός οργανισμού επενδύσεων δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Έκδοση οδηγιών από την Επιτροπή

123.—(1) Η Επιτροπή έχει εξουσία να εκδίδει οδηγίες προς την Εταιρεία Διαχειρίσεως ή την Εταιρεία Επενδύσεων οποτεδήποτε κρίνει ότι συντρέχει οποιαδήποτε προϋπόθεση από τις αναφερόμενες στις υποπαραγράφους (α) έως (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 120.

(2) Οδηγία που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου αυτού δύναται να επιβάλλει στην Εταιρεία Διαχειρίσεως ή την Εταιρεία Επενδύσεων—

(α) Την αναστολή της έκδοσης ή της εξαγοράς ή και των δύο μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου ή μετοχών ή ορισμένης κατηγορίας μετοχών της Εταιρείας Επενδύσεων για το καθορισμένο στην οδηγία διάστημα·

(β) την υποβολή αιτήσεως προς διάλυση και εκκαθάριση του οργανισμού από το Δικαστήριο·

(γ) την εκούσια ή την υπό την εποπτεία του Δικαστηρίου εκκαθάριση της Εταιρείας Επενδύσεων

(δ) τη λήψη οποιουδήποτε άλλου μέτρου κρίνει αναγκαίο προς προστασία των συμφερόντων των μεριδιούχων.

(3) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (4) η ανάκληση της άδειας λειτουργίας του οργανισμού επενδύσεων δεν επηρεάζει την ισχύ προηγουμένως εκδοθείσας οδηγίας της Επιτροπής που τελούσε σε ισχύ κατά την ανάκληση.

(4) Σε περίπτωση που εκδίδεται δικαστικό διάταγμα εκκαθάρισης του οργανισμού επενδύσεων, κάθε προηγουμένως εκδοθείσα οδηγία της Επιτροπής παύει να ισχύει.

(5) Η Επιτροπή δύναται να ανακαλεί ή να τροποποιεί προηγουμένως εκδοθείσα οδηγία, αν κρίνει την ανάκληση ή την τροποποίηση δικαιολογημένη υπό τις περιστάσεις. Η Επιτροπή ενεργεί προς ανάκληση ή τροποποίηση της οδηγίας αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήσεως της Εταιρείας Επενδύσεων, της Εταιρείας Διαχειρίσεως ή του Θεματοφύλακα.

Κοινοποίηση και δημοσίευση οδηγιών

124.—(1) Οι οδηγίες που εκδίδει η Επιτροπή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 123, κοινοποιούνται εγγράφως στην Εταιρεία Διαχειρίσεως, στην Εταιρεία Επενδύσεων και το Θεματοφύλακα και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Κατά τον αυτό τρόπο κοινοποιείται και δημοσιεύεται κάθε απόφαση της Επιτροπής προς ανάκληση ή τροποποίηση προηγουμένως εκδοθείσας οδηγίας της.

Αίτηση στο δικαστήριο

125.—(1) Σε κάθε περίπτωση που η Επιτροπή έχει εξουσία προς έκδοση οδηγιών δυνάμει του άρθρου 123, η Επιτροπή δύναται να υποβάλει αίτηση στο Δικαστήριο προς έκδοση διατάγματος αντικατάστασης ενός από τους διευθύνοντες την Εταιρεία Διαχειρίσεως, την Εταιρεία Επενδύσεων ή το Θεματοφύλακα.

(2) Η Επιτροπή γνωστοποιεί εγγράφως την υποβολή της αιτήσεως προς κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο και μεριμνά ώστε το γεγονός να περιέλθει σε γνώση των μεριδιούχων.

(3) Το διάταγμα του Δικαστηρίου επί της αιτήσεως δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Ανακοινώσεις στην Επιτροπή

126.—(1) Σε περίπτωση που ανακοινώνονται στην Επιτροπή από την Εταιρεία Διαχειρίσεως προκειμένου περί αμοιβαίου κεφαλαίου ή από την Εταιρεία Επενδύσεων προτάσεις της προς έγκριση—

(α) Τροποποίησης του Κανονισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου ή των καταστατικών εγγράφων της Εταιρείας Επενδύσεων

(β) σημαντικής αλλαγής στο ενημερωτικό δελτίο·

(γ) αναδιοργάνωσης ή συγχώνευσης του οργανισμού-

(δ) εκκαθάρισης άλλως πως ή μέσω δικαστηρίου-

(ε) αντικατάστασης ενός από τους διευθύνοντες την Εταιρεία Διαχειρίσεως, την Εταιρεία Επενδύσεων ή το Θεματοφύλακα, το διορισμό νέου, τη μείωση ή την αύξηση των μελών του διοικητικού συμβουλίου-

(στ) αντικατάστασης του Θεματοφύλακα ή της Εταιρείας Διαχειρίσεως· ή

(ζ) οποιουδήποτε άλλου ζητήματος που κατά τον παρόντα Νόμο απαιτείται η έγκριση της Επιτροπής,

η Επιτροπή οφείλει να γνωστοποιεί την απόφασή της μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από την ανακοίνωση της προτάσεως. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, η πρόταση λογίζεται εγκριθείσα.

(4) Δεν εγκρίνεται οποιαδήποτε πρόταση της Εταιρείας Διαχειρίσεως ή της Εταιρείας Επενδύσεων, εφόσον τυχόν αποδοχή της θα προσέκρουε στις διατάξεις του παρόντος Νόμου που καθορίζουν τις προϋποθέσεις προς χορήγηση της άδειας σύστασης και λειτουργίας του οργανισμού επενδύσεων.

Ανακοίνωση πληροφοριών στην Επιτροπή από ελεγκτές

127.—(1) Ελεγκτής που ελέγχει τις εκθέσεις οργανισμού επενδύσεων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 108, έχει υποχρέωση να ανακοινώνει αμέσως στην Επιτροπή οποιοδήποτε στοιχείο ή απόφαση που αφορά τον οργανισμό επενδύσεως, το οποίο περιέρχεται σε γνώση του κατά την άσκηση του ελέγχου των εκθέσεων που δυνατό—

(α) Να συνιστά ουσιώδη παράβαση του περί Εταιρειών Νόμου, του παρόντος Νόμου, των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού ή οποιασδήποτε Απόφασης της Επιτροπής που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας· ή

(β) να επηρεάσει τη συνεχή λειτουργία του οργανισμού επενδύσεων· ή

(γ) οδηγήσει στην άρνησή του να πιστοποιήσει τις εκθέσεις ή να εκφράσει επιφυλάξεις σ' αυτές.

(2) Ο εν λόγω ελεγκτής έχει την ίδια υποχρέωση όσον αφορά οποιοδήποτε στοιχείο ή απόφαση που περιέρχεται σε γνώση του κατά την άσκηση του ελέγχου των εκθέσεων όπως προβλέπεται στο άρθρο 108 σχετικά με επιχείρηση που συνδέεται στενά με οργανισμό επενδύσεων ως αποτέλεσμα σχέσης ελέγχου.

Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου «σχέση ελέγχου» σημαίνει τη σχέση μητρικής και θυγατρικής επιχείρησης ή παρόμοια σχέση μεταξύ ενός φυσικού ή νομικού προσώπου και επιχειρήσεως. Θυγατρική επιχείρηση θυγατρικής επιχείρησης θεωρείται ως θυγατρική επιχείρηση της μητρικής επιχείρησης που είναι επικεφαλής εκείνων των επιχειρήσεων.

(3) Η καλή τη πίστει ανακοίνωση πληροφοριών στην Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) δε συνιστά παράβαση οποιουδήποτε επαγγελματικού απόρρητου που επιβάλλεται δυνάμει σύμβασης ή Νόμου, Κανονισμών ή Αποφάσεων της Επιτροπής και ο εν λόγω ελεγκτής που προβαίνει στην ανακοίνωση αυτή δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη.

Ανάθεση ελέγχου σε εγκεκριμένους ελεγκτές

128.—(1) Η Επιτροπή έχει εξουσία να αναθέτει σε εγκεκριμένους ελεγκτές την άσκηση ελέγχου των Εταιρειών Διαχειρίσεως, των Εταιρειών Επενδύσεων και του Θεματοφύλακα ως προς τη διαχείριση των αμοιβαίων κεφαλαίων και των Εταιρειών Επενδύσεων.

(2) Οι Εταιρείες Διαχειρίσεως, οι Εταιρείες Επενδύσεων και οι Θεματοφύλακες υποχρεούνται να θέτουν στη διάθεση της Επιτροπής και των εντεταλμένων ελεγκτών όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την άσκηση του ανωτέρω ελέγχου.

Υποβολή δημοσιεύσεων στην Επιτροπή

129.—(1) Όλες οι δημοσιεύσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων, των Εταιρειών Διαχειρίσεως και των Εταιρειών Επενδύσεων, υποχρεωτικές ή προαιρετικές, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που γίνονται για διαφημιστικούς λόγους, υποβάλλονται το ταχύτερο στην Επιτροπή.

(2) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως ή η Εταιρεία Επενδύσεων οφείλει, εφόσον της ζητηθεί από την Επιτροπή να προβαίνει με δικά της έξοδα σε διευκρινιστικές ή διορθωτικές δημοσιεύσεις, αν από τις προηγούμενες δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις της υπάρχει κίνδυνος παραπλάνησης ή εσφαλμένης πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού.

Εξουσία Επιτροπής προς συλλογή πληροφοριών και επιβολή διοικητικού προστίμου

130.—(1) Η Επιτροπή, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της δυνάμει του παρόντος Νόμου, έχει εξουσία να συλλέγει πληροφορίες απαραίτητες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της και για τη διερεύνηση ενδεχόμενης παραβίασης των υποχρεώσεων που επιβάλλει ο παρών Νόμος και να απευθύνει σχετικό προς τούτο γραπτό αίτημα προς κάθε πρόσωπο που ευλόγως εικάζεται ότι είναι σε θέση να δώσει τις πληροφορίες.

(2) Στο αίτημα της Επιτροπής καθορίζονται επακριβώς οι αιτούμενες πληροφορίες, οι θεμελιούσες το αίτημα διατάξεις του παρόντος Νόμου, η αιτιολογία του αιτήματος, η τασσόμενη προς παροχή των πληροφοριών εύλογη προθεσμία και οι ενδεχόμενες κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμορφώσεως προς την ως άνω υποχρέωση προς παροχή πληροφοριών.

(3) Πρόσωπο, προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα της Επιτροπής έχει υποχρέωση προς έγκαιρη πλήρη και επακριβή παροχή των αιτούμενων πληροφοριών, εκτός εάν με την παροχή της πληροφορίας θίγεται οποιοδήποτε τραπεζικό ή επαγγελματικό ή άλλο απόρρητο προστατευόμενο από νόμο.

(4) Σε περίπτωση—

(α) Παράλειψης παροχής των αιτούμενων πληροφοριών μέσα στην τακτή προθεσμία· ή

(β) εκ προθέσεως ή εξ αμελείας παροχής ανακριβών πληροφοριών,

η Επιτροπή, αφού προηγουμένως καλέσει σε απολογία τον υπαίτιο της παράβασης έχει εξουσία επιβολής προστίμου ύψους εκατό μέχρι δύο χιλιάδων λιρών ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.

(5) Σε περίπτωση παράλειψης παροχής των αιτούμενων πληροφοριών μέσα στην τακτή προθεσμία, η Επιτροπή έχει επιπρόσθετα την εξουσία να επιβάλλει πρόστιμο, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, από είκοσι μέχρι πεντακόσιες λίρες για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης.

(6) Οι πληροφορίες που παρέχονται στην Επιτροπή κατά την άσκηση της εξουσίας της αυτής είναι εμπιστευτικής φύσεως και δύνανται να χρησιμοποιηθούν μόνο για το σκοπό για τον οποίο ζητήθηκαν οι πληροφορίες.

(7) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού η «υποχρέωση προς παροχή πληροφοριών» περιλαμβάνει και την υποχρέωση προς προσκόμιση και κατάθεση κάθε είδους γραπτών στοιχείων και τη διάθεση πληροφοριών εναποθηκευμένων εις ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Εξουσία της Επιτροπής προς είσοδο και έρευνα

131.—(1) Η Επιτροπή κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της δυνάμει του παρόντος Νόμου, έχει εξουσία να διενεργεί έρευνες απαραίτητες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της και για τη διερεύνηση ενδεχόμενης παραβίασης των δυνάμει του παρόντος Νόμου υποχρεώσεων και προς τούτο—

(α) Να ελέγχει αρχεία, βιβλία, λογαριασμούς και άλλα επαγγελματικά έγγραφα καθώς και στοιχεία εναποθηκευμένα σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές κάθε προσώπου που ευλόγως εικάζεται πως κατέχει στοιχεία δυνάμενα να βοηθήσουν την Επιτροπή στην έρευνά της·

(β) να λαμβάνει αντίγραφα ή αποσπάσματα των πιο πάνω·

(γ) να εισέρχεται σε γραφεία και επαγγελματικούς χώρους.

Διαδικασία εισόδου και έρευνας, επιβολή διοικητικού προστίμου

132.—(1) Οι κατά το άρθρο 131 έρευνες διενεργούνται κατ' εντολή της Επιτροπής ύστερα από προειδοποίηση ή σε εξαιρετικές και επείγουσες, ειδικά αιτιολογημένες στην εντολή περιπτώσεις, χωρίς την προηγούμενη ειδοποίηση του προσώπου προς το οποίο απευθύνεται η εντολή.

(2) Η εντολή της Επιτροπής είναι γραπτή και καθορίζει επακριβώς το αντικείμενο και το σκοπό της έρευνας, ορίζει την ημερομηνία έναρξης της έρευνας, τη διάταξη πάνω στην οποία στηρίζεται η εξουσία αυτή της Επιτροπής και τις ενδεχόμενες κυρώσεις σε περίπτωση άρνησης του προσώπου προς το οποίο απευθύνεται η εντολή να συμμορφωθεί προς την εντολή.

(3) Το πρόσωπο, στο οποίο διενεργείται η έρευνα, δύναται να συμβουλευθεί το συνήγορο του κατά τη διάρκεια της έρευνας, η παρουσία όμως αυτού δε συνιστά νομική προϋπόθεση για το έγκυρο της έρευνας.

(4) Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε κατοικία ή η διεξαγωγή έρευνας σε κατοικία για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου παρά μόνον κατόπιν δικαστικού εντάλματος.

(5) Η Επιτροπή, αφού προηγουμένως καλέσει σε απολογία τον υπαίτιο της παράβασης έχει εξουσία να του επιβάλλει πρόστιμο ύψους εκατό μέχρι δύο χιλιάδων λιρών ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, σε περίπτωση που αυτό εκ προθέσεως επιδεικνύει ελλιπή τα αιτηθέντα αρχεία, βιβλία, λογαριασμούς ή άλλα επαγγελματικά έγγραφα ή σε περίπτωση άρνησής του να συμμορφωθεί προς εντολή της Επιτροπής για έρευνα.

(6) Η Επιτροπή έχει εξουσία να επιβάλλει πρόστιμο ύψους είκοσι μέχρι πεντακόσιων λιρών ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης για κάθε ημέρα παράλειψης αυτού να συμμορφωθεί προς εντολή της Επιτροπής για διενέργεια έρευνας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό.

(7) Οι πληροφορίες που αποκτά η Επιτροπή κατά την άσκηση της εξουσίας της αυτής είναι εμπιστευτικής φύσεως και δύνανται να χρησιμοποιηθούν μόνο για το σκοπό για τον οποίο διενεργήθηκε η έρευνα.

Διοικητικές κυρώσεις

133.—(1) Σε περίπτωση παραβάσεως των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών και/ή των Αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του, η Επιτροπή έχει εξουσία να επιβάλλει στην Εταιρεία Διαχειρίσεως, στο Θεματοφύλακα ή στην Εταιρεία Επενδύσεων διοικητικό πρόστιμο ύψους μέχρι και πενήντα χιλιάδων λιρών ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.

(2) Η Επιτροπή έχει εξουσία να επιβάλλει στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, στους διευθύνοντες ή σε άλλους αξιωματούχους των Εταιρειών Διαχειρίσεως, του Θεματοφύλακα ή των Εταιρειών Επενδύσεων που παραβαίνουν εν γνώσει τους τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή τις Αποφάσεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του, διοικητικό πρόστιμο ύψους μέχρι είκοσι χιλιάδων λιρών ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.

Είσπραξη διοικητικού προστίμου

134.—(1) Το διοικητικό πρόστιμο που επιβάλλεται κατά τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου λογίζεται στα έσοδα της Επιτροπής.

(2) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής του, η Δημοκρατία λαμβάνει δικαστικά μέτρα προς είσπραξή του και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.

ΜΕΡΟΣ XI ΜΕΡΟΣ IX
Ψευδείς δηλώσεις ή ανακοινώσεις προς το κοινό

135. Οποιοδήποτε Πρόσωπο εν γνώσει του προβαίνει σε ψευδείς δηλώσεις ή ανακοινώσεις προς το κοινό σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία οργανισμού επενδύσεων, με σκοπό την προσέλκυση επενδυτών, διαπράττει αδίκημα τιμωρούμενο με φυλάκιση μέχρι δέκα ετών ή με χρηματική ποινή μέχρι διακοσίων χιλιάδων λιρών ή και με τις δύο αυτές ποινές.

Ψευδείς πληροφορίες ή απόκρυφη πληροφοριών

136. Οποιοδήποτε Πρόσωπο προβαίνει, κατά την παροχή πληροφορίας για οποιοδήποτε από τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών σε δήλωση ψευδή, παραπλανητική ή απατηλή ως προς ουσιώδες στοιχείο της ή αποκρύπτει οτιδήποτε ουσιώδες, διαπράττει αδίκημα τιμωρούμενο με φυλάκιση μέχρι πέντε ετών ή με χρηματική ποινή μέχρι εκατό χιλιάδων λιρών ή και με τις δύο αυτές ποινές.

Παράβαση διατάξεων του παρόντος Νόμου

137. Οι οργανισμοί επενδύσεων, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Διευθυντές και οι υπάλληλοι Εταιρειών Διαχειρίσεως, του Θεματοφύλακα και των Εταιρειών Επενδύσεων καθώς και οι αντιπρόσωποι των Εταιρειών Διαχειρίσεων και οι ελεγκτές που παραβαίνουν εν γνώσει τους τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, διαπράττουν αδίκημα τιμωρούμενο με φυλάκιση μέχρι πέντε ετών ή με χρηματική ποινή μέχρι εκατό χιλιάδων λιρών ή και με τις δύο αυτές ποινές.

Ποινική ευθύνη για αδικήματα τελούμενα από νομικά πρόσωπα

138. Ποινική ευθύνη για τα κατά τον παρόντα Νόμο προβλεπόμενα αδικήματα τα τελούμενα από νομικό πρόσωπο, υπέχει, εκτός από το ίδιο το νομικό πρόσωπο και οποιοσδήποτε από τους διευθύνοντες, ο Γενικός Διευθυντής, ο Γραμματέας ή άλλος αξιωματούχος του νομικού προσώπου, που αποδεικνύεται ότι συναίνεσε ή συνέπραξε στην τέλεση του αδικήματος.

ΜΕΡΟΣ XII ΜΕΡΟΣ IX
Φορολόγηση οργανισμών επενδύσεων ως «οργανισμών προσώπων»

139. Οι οργανισμοί επενδύσεων που λειτουργούν κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου υπέχουν φορολογική υποχρέωση «οργανισμού προσώπου» όπως ο όρος αυτός καθορίζεται στον εκάστοτε ισχύοντα—

(α) Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο.

(β) Περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμο.

(γ) Περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμο.

(δ) Περί Φορολογίας Ακίνητης Ιδιοκτησίας Νόμο.

Ειδικό φορολογικό καθεστώς οργανισμών επενδύσεων ΟΣΕΚΑ

140. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη του εκάστοτε σε ισχύ περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, τα κέρδη των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, ΟΣΕΚΑ που λειτουργούν κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου φορολογούνται με το πενήντα τοις εκατόν (50%) των φορολογικών συντελεστών όπως αυτοί καθορίζονται στην παράγραφο (2) του Δεύτερου Παραρτήματος, που προνοείται στο άρθρο 34 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου:

Νοείται ότι η επιφύλαξη της παραγράφου (2) του Δευτέρου Παραρτήματος που προνοείται στο άρθρο 34 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, και η παράγραφος (2) του άρθρου 34 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου δεν εφαρμόζονται και ουδεμία ισχύ έχουν στην περίπτωση των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, ΟΣΕΚΑ, που λειτουργούν κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου:

Νοείται περαιτέρω ότι οργανισμός προσώπων ο οποίος συστήνεται στη Δημοκρατία ή του οποίου ο έλεγχος και η διεύθυνση ασκούνται στη Δημοκρατία που καταβάλλει μέρισμα προς οργανισμό συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, ΟΣΕΚΑ, δεν υποχρεούται στην παρακράτηση φόρου εισοδήματος ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου.

Για σκοπούς εφαρμογής της διάταξης αυτής ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, ΟΣΕΚΑ που λαμβάνει μέρισμα, υποχρεούται να εφοδιάσει τον καταβάλλοντα το μέρισμα με βεβαίωση από την Επιτροπή που να πιστοποιεί την έγκριση και λειτουργία του οργανισμού κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Απαλλαγή μεριδιούχων από φορολογία

141. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη οποιουδήποτε άλλου νόμου που επιβάλλει φορολογία ή εισφορά, εξαιρουμένης της έκτακτης αμυντικής εισφοράς που καταβάλλεται σύμφωνα με τον περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμο, οι μεριδιούχοι ενός οργανισμού ΟΣΕΚΑ απαλλάσσονται της φορολογίας ή εισφοράς αναφορικά με εισόδημα ή κέρδος ή οποιοδήποτε άλλο όφελος που προσπορίζονται από την επένδυση και διάθεση μεριδίων σε Οργανισμό Επενδύσεων όπως αυτός καθορίζεται στο Μέρος αυτό.

Απαλλαγή οργανισμών επενδύσεων ΟΣΕΚΑ από υποχρέωση παρακράτηση φόρου

142. Ο Οργανισμός Επενδύσεων ΟΣΕΚΑ ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου, εξαιρουμένου του περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμου, απαλλάσσεται οποιασδήποτε υποχρέωσης για αποκοπή φόρου ή εισφοράς από πληρωμές που κάνει προς μεριδιούχους.

Ισχύς διατάξεων του παρόντος μέρους έναντι άλλων Νόμων

143. Οι διατάξεις των άρθρων 139, 140, 141 και 142 του παρόντος Νόμου υπερισχύουν οποιαδήποτε διάταξης άλλου νόμου προς την οποία τυχόν προσκρούουν.

ΜΕΡΟΣ XIII ΜΕΡΟΣ IX
Δικαιώματα και ετήσιες εισφορές

144.—(1) Για την εξέταση αιτήσεων που υποβάλλονται στην Επιτροπή κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου καταβάλλονται με την υποβολή της σχετικής αίτησης τα δικαιώματα που προβλέπονται στο Μέρος I του συνημμένου στον παρόντα Νόμο, Δεύτερου Παραρτήματος.

(2) (α) Οι οργανισμοί επενδύσεων που λειτουργούν κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου καταβάλλουν στο τέλος κάθε έτους ετήσια εισφορά υπολογιζόμενη με βάση τη συνολική αξία του ενεργητικού τους, κατά τα οριζόμενα στο Μέρος II του συνημμένου στον παρόντα Νόμο Δεύτερου Παραρτήματος.

Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου συνολική αξία του ενεργητικού των οργανισμών επενδύσεων σημαίνει την κατά μέσο όρο αξία του ενεργητικού του επενδυτικού οργανισμού κατά το έτος στο τέλος του οποίου καταβάλλεται η ετήσια εισφορά.

(β) Οι εταιρείες Διαχειρίσεως που λειτουργούν κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου καταβάλλουν στο τέλος κάθε έτους ετήσια εισφορά κατά τα οριζόμενα στο Μέρος II του συνημμένου στον παρόντα Νόμο, Δεύτερου Παραρτήματος.

(3) Τα δικαιώματα και οι ετήσιες εισφορές που καταβάλλονται δυνάμει του άρθρου αυτού λογίζονται στα έσοδα της Επιτροπής.

Μεταβατική διάταξη

145.—(1) Μέχρι την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επί των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, ΟΣΕΚΑ, θα ισχύει η ακόλουθη διάταξη που προστίθεται αμέσως μετά το τέλος του εδαφίου (1) του άρθρου 99 του παρόντος Νόμου, ως παράγραφος (β), του υφιστάμενου κειμένου του εδαφίου (1) αναριθμούμενου σε εδάφιο (1) παράγραφος (α):

«Κατ' εξαίρεση από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, ένας οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, επιτρέπεται να τοποθετεί πέραν του δέκα επί τοις εκατόν (10%) του ενεργητικού του σε κινητές αξίες του ίδιου εκδότη, ο οποίος διαθέτει τις αξίες του μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ή ενός ή περισσότερων Χρηματιστηρίων τρίτων κρατών που εκάστοτε εγκρίνονται από τον Υπουργό, στα οποία είναι επισήμως εισηγμένες οι αξίες αυτές, υπό την προϋπόθεση ότι ο εκδότης συμμετέχει στη συνολική χρηματιστηριακή αξία της αγοράς πέραν του δέκα επί τοις εκατόν (10%). Σε τέτοια περίπτωση ο οργανισμός επενδύσεων επιτρέπεται να τοποθετεί ποσοστό του ενεργητικού του σε κινητές αξίες του εκδότη μέχρι το ποσοστό της συμμετοχής του εκδότη στη χρηματιστηριακή αγορά:

Νοείται ότι στις πιο πάνω περιπτώσεις, όπου το ποσό της επένδυσης υπερβαίνει το δέκα επί τοις εκατόν (10%) του ενεργητικού ενός οργανισμού επενδύσεων, το ποσό που υπερβαίνει το δέκα επί τοις εκατόν δεν προσμετράται προς συνυπολογισμό του ποσοστού του σαράντα επί τοις εκατόν (40%) που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου αυτού».

(2) Με την προσχώρηση της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση παύει να ισχύει η πιο πάνω διάταξη και το κείμενο του εδαφίου (1) του άρθρου 99 ισχύει υπό την αρχική του διατύπωση.

Έκδοση Κανονισμών

146.—(1) Ανεξάρτητα από τις επί μέρους διατάξεις του παρόντος Νόμου που παρέχουν εξουσία στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προς έκδοση συγκεκριμένων και ειδικών κανονισμών, το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία προς έκδοση κανονισμών για τη ρύθμιση οποιουδήποτε άλλου θέματος που κατά τον παρόντα Νόμο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού.

(2) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου δύνανται να προβλέπουν ποινή φυλακίσεως μέχρι δύο έτη ή χρηματική ποινή μέχρι πέντε χιλιάδες λίρες ή και τις δύο αυτές ποινές για τα προβλεπόμενα στους κανονισμούς αυτούς, αδικήματα.

(3) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αν εντός εξήντα ημερών από την κατάθεση αυτή η Βουλή των Αντιπροσώπων με απόφασή της δεν τροποποιήσει ή ακυρώσει τους κανονισμούς αυτούς εν όλω ή εν μέρει, τότε αυτοί αμέσως μετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία της δημοσιεύσεως αυτής. Σε περίπτωση τροποποίησής τους εν όλω ή εν μέρει από τη Βουλή των Αντιπροσώπων αυτοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας όπως ήθελαν τροποποιηθεί από αυτή και τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία της δημοσίευσης αυτής.

Έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου

147.—(1) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου αυτού, ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία που θα ορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο με Απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, αλλά όχι πριν την πάροδο δύο μηνών από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και οπωσδήποτε μετά την έναρξη ισχύος του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Σύσταση και Αρμοδιότητες) Νόμου του 2001, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), οι διατάξεις του Μέρους IX, άρθρα 115 έως 117 του παρόντος Νόμου τίθενται σε ισχύ, ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες διατάξεις, κατά την ημερομηνία που θα ορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο με Απόφασή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΥΠΟΣ I

(άρθρο 37(1))

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Ονομασία αμοιβαίου κεφαλαίου και αριθμός της άδειας της Επιτροπής.

2. Η ημερομηνία σύστασης του αμοιβαίου κεφαλαίου.

3. Μνεία της διάρκειας, αν είναι περιορισμένη.

4. Μνεία του τόπου όπου διατίθενται στο κοινό ο Κανονισμός του αμοιβαίου κεφαλαίου και οι περιοδικές εκθέσεις.

5. Σύντομες πληροφορίες σχετικά με το ισχύον φορολογικό καθεστώς που εφαρμόζεται στο αμοιβαίο κεφάλαιο και κυρίως πληροφορίες για την ύπαρξη παρακρατήσεων στην πηγή επί των εσόδων και των κεφαλαιϊκών κερδών, τα οποία καταβάλλονται από το αμοιβαίο κεφάλαιο στους μεριδιούχους.

6. Ημερομηνία κλεισίματος των λογαριασμών και συχνότητα των διανομών.

7. Ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο των λογιστικών στοιχείων των ετησίων, εξαμηνιαίων και τριμηνιαίων εκθέσεων.

8. Μνεία του είδους και των κυριότερων χαρακτηριστικών των μεριδίων, με τη διευκρίνιση ιδίως—

(α)Της νομικής μορφής του δικαιώματος (εμπράγματο, ενοχικό ή άλλο) που αντιπροσωπεύει το μερίδιο·

(β)των πρωτότυπων τίτλων ή των παραστατικών πιστοποιητικών αυτών των τίτλων, της εγγραφής σε Μητρώο Μεριδιούχων

(γ)των χαρακτηριστικών των τίτλων ως ονομαστικών. Μνεία τυχόν κλασμάτων, που τυχόν προβλέπονται·

(δ)της περιγραφής του δικαιώματος ψήφου των μεριδιούχων σε Συνέλευση Μεριδιούχων

(ε)των προϋποθέσεων, υπό τις οποίες δύναται να αποφασιστεί η λύση και η εκκαθάριση του αμοιβαίου κεφαλαίου και τις τεχνικές λεπτομέρειες της εκκαθάρισης, ιδίως όσον αφορά τα δικαιώματα των μεριδιούχων.

9. Τεχνικές λεπτομέρειες και όροι έκδοσης ή/και πώλησης μεριδίων.

10. Τεχνικές λεπτομέρειες και όροι εξαγοράς των μεριδίων και περιπτώσεις στις οποίες δύναται να ανασταλεί η εξαγορά.

11. Περιγραφή των κανόνων που διέπουν τον καθορισμό και τον τρόπο διάθεσης των εσόδων.

12. Περιγραφή των επενδυτικών στοιχείων του αμοιβαίου κεφαλαίου, της επενδυτικής του πολιτικής, όρια αυτής της επενδυτικής πολιτικής και μνεία των μεθόδων και μέσων ή των δανειοληπτικών δυνατοτήτων που δύνανται να χρησιμοποιούνται στη διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου.

13. Κανόνες για την εκτίμηση του ενεργητικού.

14. Καθορισμός των τιμών πώλησης ή έκδοσης και εξαγοράς των μεριδίων και ειδικότερα—

(α) Μέθοδος και συχνότητα του υπολογισμού των τιμών

(β) μνεία των εξόδων για την πώληση, έκδοση ή εξαγορά μεριδίων·

(γ) στοιχεία σχετικά με τα μέσα, τους τόπους και τη συχνότητα δημοσίευσης των τιμών αυτών.

15. Στοιχεία σχετικά με τον τρόπο, το ύψος και τον υπολογισμό των αμοιβών που οφείλει το αμοιβαίο κεφάλαιο στην Εταιρεία Διαχειρίσεως, το Θεματοφύλακα ή τρίτους και των εξόδων που επιστρέφει το αμοιβαίο κεφάλαιο στην Εταιρεία Διαχειρίσεως, το Θεματοφύλακα και τρίτους.

Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

1. Εταιρική επωνυμία, νομική μορφή, εταιρική έδρα και κύρια διοικητική έδρα, αν είναι διαφορετική από την εταιρική.

2. Ημερομηνία σύστασης της Εταιρείας Διαχειρίσεως και μνεία της διάρκειας, αν είναι περιορισμένη.

3. Μνεία των άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, που τυχόν διαχειρίζεται η Εταιρεία Διαχειρίσεως.

4. Το ύψος των ίδιων κεφαλαίων της Εταιρείας Διαχειρίσεως, με διάκριση του μετοχικού κεφαλαίου.

5. Ταυτότητα και καθήκοντα στην Εταιρεία Διαχειρίσεως των μελών των οργάνων διοίκησης, διεύθυνσης και εποπτείας. Μνεία των κυριοτέρων δραστηριοτήτων που ασκούν τα πρόσωπα αυτά έξω από την Εταιρεία Διαχειρίσεως, εφόσον οι δραστηριότητες αυτές έχουν σημασία για την Εταιρεία Διαχειρίσεως.

6. Σε περίπτωση που η Εταιρεία Διαχειρίσεως είναι θυγατρική εταιρεία άλλης εταιρείας, πληροφορίες, κατά τα (1) - (5) πιο πάνω, αναφορικά με τη μητρική της εταιρεία.

Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ

1. Εταιρική επωνυμία, νομική μορφή, εταιρική έδρα και κύρια διοικητική έδρα, αν είναι διαφορετική από την εταιρική.

2. Κύρια δραστηριότητα.

3. Σε περίπτωση που ο Θεματοφύλακας είναι θυγατρική εταιρεία άλλης εταιρείας, πληροφορίες, κατά τα (1) - (5) πιο πάνω, αναφορικά με τη μητρική του εταιρεία.

Δ. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Μνεία των γραφείων παροχής συμβουλών ή των εξωτερικών συμβούλων επενδύσεων, εφόσον η προσφυγή στις υπηρεσίες τους προβλέπεται με σύμβαση και η αμοιβή τους καταβάλλεται από το αμοιβαίο κεφάλαιο.

(α) Όνομα ή εταιρική επωνυμία του γραφείου ή όνομα του συμβούλου·

(β) τα κύρια σημεία της σύμβασης με την Εταιρεία Διαχειρίσεως, με εξαίρεση εκείνα που αφορούν την αμοιβή του·

(γ) άλλες σημαντικές δραστηριότητες.

2. Πληροφορίες για τα μέτρα που λαμβάνονται ώστε να πραγματοποιούνται οι πληρωμές στους μεριδιούχους, η εξαγορά των μεριδίων και η δημοσίευση των πληροφοριών που αφορούν το αμοιβαίο κεφάλαιο.

ΤΥΠΟΣ II

(άρθρο 84(1))

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

1. Εταιρική επωνυμία, νομική μορφή και μνεία του γεγονότος ότι είναι μεταβλητού κεφαλαίου· Εταιρική έδρα και κύρια διοικητική έδρα, αν είναι διαφορετική από την εταιρική.

2. Ημερομηνία σύστασης. Μνεία της διάρκειας αν είναι περιορισμένη.

3. Μνεία του τόπου όπου διατίθενται στο κοινό τα καταστατικά έγγραφα και οι περιοδικές εκθέσεις.

4. Σύντομες πληροφορίες σχετικά με το φορολογικό καθεστώς που εφαρμόζεται στην εταιρεία. Πληροφορίες για την ύπαρξη παρακρατήσεων στην πηγή επί των εσόδων και των κεφαλαιουχικών κερδών, τα οποία καταβάλλει η Εταιρεία Επενδύσεων στους μετόχους.

5. Ημερομηνία κλεισίματος των λογαριασμών και συχνότητα των διανομών.

6. Ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο των λογιστικών στοιχείων των ετησίων, εξαμηνιαίων και τριμηνιαίων εκθέσεων.

7. Ενδεχομένως μνεία των χρηματιστηρίων ή των αγορών όπου οι μετοχές έχουν εισαχθεί ή αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

8. Τεχνικές λεπτομέρειες και όροι έκδοσης ή πώλησης μετοχών και τεχνικές λεπτομέρειες και όροι εξαγοράς των μετοχών και προϋποθέσεις που η εξαγορά δύναται να ανασταλεί.

9. Περιγραφή των κανόνων που διέπουν τον καθορισμό και τον τρόπο διάθεσης των εσόδων.

10. Περιγραφή των επενδυτικών στόχων της Εταιρείας Επενδύσεων, της επενδυτικής της πολιτικής, όρια αυτής της επενδυτικής πολιτικής και μνεία των μεθόδων και μέσων ή των δανειοληπτικών δυνατοτήτων που δύνανται να χρησιμοποιούνται στη διαχείριση της Εταιρείας Επενδύσεων.

11. Κανόνες για την εκτίμηση του ενεργητικού.

12. Καθορισμός των τιμών έκδοσης, πώλησης και εξαγοράς των μετοχών και ειδικότερα—

(α) Μέθοδος και συχνότητα υπολογισμού των τιμών

(β) μνεία των εξόδων για την έκδοση, πώληση, εξαγορά των μετοχών

(γ) στοιχεία σχετικά με τα μέσα, τους τόπους και τη συχνότητα δημοσίευσης των τιμών αυτών.

13. Προκειμένου περί Εταιρειών Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου, που εξαιρούνται της υποχρέωσης προς διορισμό Θεματοφύλακα δυνάμει του άρθρου 93(2) του παρόντος Νόμου—

(α) Η μέθοδος και η συχνότητα του υπολογισμού της καθαρής αξίας του ενεργητικού των μετοχών

(β) ο τρόπος, ο τύπος και η συχνότητα της δημοσίευσης αυτής της αξίας·

(γ) το χρηματιστήριο της χώρας εμπορίας, στο οποίο διαμορφώνεται η τιμή βάσει της οποίας καθορίζεται η τιμή των εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών στη χώρα αυτή.

14. Στοιχεία αναφορικά με τον τρόπο, το ύψος και τον υπολογισμό των αμοιβών που καταβάλλει η εταιρεία στους διευθύνοντες και στα μέλη των οργάνων διοίκησης, διεύθυνσης και εποπτείας, στο Θεματοφύλακα ή τρίτους και όλων των εξόδων που επιστρέφει η εταιρεία στους διευθύνοντες, το Θεματοφύλακα ή τρίτους.

Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

(Εφόσον η Εταιρεία Επενδύσεων τελεί υπό διαχείριση)

1.Εταιρική επωνυμία, νομική μορφή, εταιρική έδρα και κύρια διοικητική έδρα, αν είναι διαφορετική από την εταιρική.

2. Ημερομηνία σύστασης της Εταιρείας Διαχειρίσεως και μνεία της διάρκειας, αν είναι περιορισμένη.

3. Μνεία των άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που τυχόν διαχειρίζεται η Εταιρεία Διαχειρίσεως.

4. Το ύψος των ίδιων κεφαλαίων της Εταιρείας Διαχειρίσεως με διάκριση του μετοχικού κεφαλαίου.

5. Ταυτότητα και καθήκοντα στην Εταιρεία Διαχειρίσεως των μελών των οργάνων διοίκησης, διεύθυνσης και εποπτείας. Μνεία των κυριότερων δραστηριοτήτων που ασκούν τα πρόσωπα αυτά έξω από την Εταιρεία Διαχειρίσεως, εφόσον οι δραστηριότητες αυτές έχουν σημασία για την Εταιρεία Διαχειρίσεως.

6. Σε περίπτωση που η Εταιρεία Διαχειρίσεως είναι θυγατρική εταιρεία άλλης εταιρείας, πληροφορίες, κατά τα (1) - (5) πιο πάνω, αναφορικά με τη μητρική της εταιρεία.

Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ (εκτός σε περίπτωση που εξαιρείται δυνάμει του άρθρου 93 (1) και (2) του παρόντος Νόμου)

1. Εταιρική επωνυμία, νομική μορφή, εταιρική έδρα και κύρια διοικητική έδρα, αν είναι διαφορετική από την εταιρική.

2. Κύρια δραστηριότητα.

3. Σε περίπτωση που ο Θεματοφύλακας είναι θυγατρική εταιρεία άλλης εταιρείας, πληροφορίες, κατά τα (1) - (5) πιο πάνω, αναφορικά με τη μητρική του εταιρεία.

Δ. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Μνεία των γραφείων παροχής συμβουλών ή των εξωτερικών συμβούλων επενδύσεων, εφόσον η προσφυγή στις υπηρεσίες τους προβλέπεται με σύμβαση και η αμοιβή τους καταβάλλεται από την Εταιρεία Επενδύσεων.

(α) Όνομα ή εταιρική επωνυμία του γραφείου ή  όνομα του συμβούλου·

(β) τα κύρια σημεία της σύμβασης με την Εταιρεία Επενδύσεων, με εξαίρεση εκείνα, που αφορούν την αμοιβή του·

(γ) άλλες σημαντικές δραστηριότητες

2. Πληροφορίες για τα μέτρα που λαμβάνονται ώστε να πραγματοποιούνται οι πληρωμές στους μετόχους, η εξαγορά των μετοχών και η δημοσίευση των πληροφοριών που αφορούν στην Εταιρεία Επενδύσεων.

ΤΥΠΟΣ III

(άρθρα 106 (2) και 107 (1))

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

I. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

(α) Κινητές αξίες·

(β) πιστωτικοί τίτλοι που κατά τις διατάξεις του άρθρου 97 (1)(δ)(ii) εξομοιώνονται με κινητές αξίες·

(γ) διαθέσιμα σε τράπεζες·

(δ) άλλα περιουσιακά στοιχεία·

(ε) σύνολο του ενεργητικού·

(στ) Παθητικό·

(ζ) καθαρή αξία ενεργητικού.

II. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

III. ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΜΕΡΙΔΙΟ

IV. ΤΙΤΛΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ, ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ—

(α) Των κινητών αξιών που έχουν εισαχθεί επίσημα σε χρηματιστήρια αξιών·

(β) των κινητών αξιών που είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε άλλη ελεγχόμενη αγορά·

(γ) των νεοεκδοθεισών κινητών αξιών που αναφέρονται στο άρθρο 97(1)(γ)·

(δ) των λοιπών κινητών αξιών, τις οποίες αναφέρει το άρθρο 97(1)(δ)·

(ε) των πιστωτικών τίτλων, που κατά τις διατάξεις του άρθρου 97 (1)(δ) (ii) εξομοιώνονται με κινητές αξίες.

ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟΙ σύμφωνα με τα πλέον κατάλληλα κριτήρια, που λαμβάνουν υπόψη την επενδυτική πολιτική του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων (π.χ. σύμφωνα με οικονομικά ή γεωγραφικά κριτήρια, κατά νόμισμα κ.λ.π.) σε ποσοστό του καθαρού ενεργητικού. Για καθεμία από τις αξίες που αναφέρονται ανωτέρω πρέπει να δηλώνεται το ποσοστό που συνυπολογίζεται στο σύνολο του ενεργητικού του οργανισμού.

ΜΝΕΙΑ των κινήσεων που σημειώθηκαν στη σύνθεση των τίτλων χαρτοφυλακίου κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς.

(α) Εισόδημα από επενδύσεις·

(β) άλλα εισοδήματα·

(γ) έξοδα Θεματοφύλακα-

(δ) άλλα βάρη και φόροι-

(ε) καθαρό εισόδημα·

(στ) διανεμόμενο και επανεπενδυόμενο εισόδημα·

(ζ) αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου·

(η) ανατίμηση ή υποτίμηση των επενδύσεων·

(θ) οποιεσδήποτε άλλες μεταβολές που επηρεάζουν το ενεργητικό και το παθητικό του οργανισμού.

VI. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ να περιέχει για κάθε χρήση στο τέλος, αυτής—

(α) Τη συνολική καθαρή αξία του ενεργητικού·

(β) την καθαρή αξία του ενεργητικού κατά μερίδιο

VII. ΜΝΕΙΑ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, που απορρέουν από καθεμιά κατηγορία πράξεων κατά την έννοια του άρθρου 98 που πραγματοποίησε ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΜΕΡΟΣ I

(άρθρο 144(1))

ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

1. Δικαίωμα για την εξέταση αιτήσεως προς χορήγηση άδειας σύστασης/ μετατροπής και λειτουργίας Οργανισμού Επενδύσεων £1.000.

2. Δικαίωμα για την εξέταση αιτήσεως για τροποποίηση του Κανονισμού Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή των καταστατικών εγγράφων Εταιρείας Επενδύσεων £500.

3. (α) Δικαίωμα για την εξέταση αιτήσεως προς χορήγηση άδειας λειτουργίας ή μετατροπής υφιστάμενης εταιρείας σε Εταιρεία Διαχειρίσεως £750.

(β) Δικαίωμα για την εξέταση αιτήσεως προς χορήγηση άδειας για τροποποίηση των καταστατικών εγγράφων ή/και μετοχικού κεφαλαίου Εταιρείας Διαχειρίσεως £250.

4. Δικαίωμα για την εξέταση οποιαδήποτε άλλης αιτήσεως που υποβάλλεται στην Επιτροπή £250.

ΜΕΡΟΣ II

(άρθρο 144(2))

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

(α) Επί της συνολικής καθαρής αξίας του ενεργητικού Οργανισμού Επενδύσεων, οι επιβαλλόμενες ετήσιες εισφορές είναι—
Κ£
- Για κάθε εκατομμύριο μέχρι τα πέντε εκατομμύρια: 500
- Για κάθε εκατομμύριο πέραν των πέντε και μέχρι τα δέκα εκατομμύρια: 300
- Για κάθε εκατομμύριο πέραν των δέκα εκατομμυρίων: 200
Νοείται ότι η εισφορά υπολογίζεται κατ' αναλογίαν, σε περίπτωση που μέρος της καθαρής αξίας του ενεργητικού Οργανισμού Επενδύσεων αποτελεί μέρος του εκατομμυρίου.
Κ£
(β)Ετήσια εισφορά Εταιρειών Διαχειρίσεως: 500
Σημείωση
148 του Ν. 225(Ι)/2002Κατάργηση

Ο περί των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2001 διά του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 225(Ι)/2002] καταργείται.

Σημείωση
149 του Ν. 225(Ι)/2002Έναρξη ισχύος του Ν. 225(Ι)/2002

Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των εδαφίων (2), (3) και (4), ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 225(Ι)/2002] τίθεται σε ισχύ τη 17η Μαρτίου 2003.