Απαγόρευση μετατροπής ή συγχώνευσης οργανισμού επενδύσεων ανοικτού τύπου

12. Απαγορεύεται η μετατροπή ενός οργανισμού επενδύσεων ανοικτού τύπου κατά την έννοια του άρθρου 8, σε οργανισμό που δεν εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου αυτού ή η συγχώνευσή του με τέτοιο οργανισμό.