Ορισμός και νομική μορφή αμοιβαίου κεφαλαίου

13.—(1) Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι ομάδα περιουσίας, αποτελούμενη από κινητές αξίες και μετρητά, της οποίας τα επί μέρους στοιχεία ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσότερα πρόσωπα και η λειτουργία του οποίου διέπεται από Κανονισμό. Το αμοιβαίο κεφάλαιο καθίσταται ύστερα από άδεια συστάσεως χορηγούμενη με απόφαση της Επιτροπής, αντικείμενο συλλογικής διαχειρίσεως από Εταιρεία Διαχειρίσεως αμοιβαίου κεφαλαίου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 41. Τα στοιχεία του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου κατατίθενται υποχρεωτικά προς φύλαξη σε Θεματοφύλακα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 51.

(2) Το αμοιβαίο κεφάλαιο στερείται νομικής προσωπικότητας. Οι μεριδιούχοι εκπροσωπούνται δικαστικώς και εξωδίκως από την Εταιρεία Διαχειρίσεως του αμοιβαίου κεφαλαίου, ως προς τις έννομες σχέσεις από τη διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου και τα δικαιώματα τους επί του ενεργητικού του.

(3) Οι μεριδιούχοι δεν ευθύνονται για πράξεις ή παραλείψεις της Εταιρείας Διαχειρίσεως και του Θεματοφύλακα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.