Άδεια σύστασης και λειτουργίας αμοιβαίου κεφαλαίου

14.—(1) Για τη σύσταση και λειτουργία αμοιβαίου κεφαλαίου απαιτείται άδεια που χορηγείται από την Επιτροπή κατόπιν σχετικής αιτήσεως της Εταιρείας Διαχειρίσεως, εφόσον ικανοποιούνται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 15 προϋποθέσεις.

(2) Η απόφαση της Επιτροπής προς χορήγηση της άδειας δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και ισχύει από την καθορισμένη στην άδεια, ημερομηνία.