Προϋποθέσεις προς χορήγηση της άδειας

15.—(1) Η άδεια προς σύσταση και λειτουργία του αμοιβαίου κεφαλαίου χορηγείται από την Επιτροπή μόνο εφόσον προηγουμένως εγκριθούν από την Επιτροπή ή Εταιρεία Διαχειρίσεως, ο Κανονισμός του αμοιβαίου κεφαλαίου και η εκλογή του Θεματοφύλακα.

(2) Για τη χορήγηση της άδειας ελέγχεται η νομιμότητα του Κανονισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου και αν με αυτόν λαμβάνεται επαρκής μέριμνα για τη διαφύλαξη των συμφερόντων των μεριδιούχων καθώς και η νόμιμη σύνθεση του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου.

(3) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως δεν εγκρίνεται εκτός εάν ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου VII του παρόντος Μέρους.

(4) Η επιλογή του Θεματοφύλακα δεν εγκρίνεται από την Επιτροπή παρά μόνο αν αυτή ικανοποιείται ότι η χρηματοοικονομική και η τεχνική οργάνωσή του καθιστά αυτόν ικανό για την άσκηση των καθηκόντων του, κατά τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο VIII του παρόντος Μέρους.

(5) Δε χορηγείται η άδεια σύστασης και λειτουργίας του αμοιβαίου κεφαλαίου όταν οι διευθύνοντες την Εταιρεία Διαχειρίσεως ή το Θεματοφύλακα δεν παρέχουν τα εχέγγυα ήθους ή δεν έχουν την πείρα που απαιτείται για την άσκηση των καθηκόντων τους. Για το σκοπό αυτό ανακοινώνονται στην Επιτροπή τόσο η ταυτότητα των διευθυνόντων την Εταιρεία Διαχειρίσεως και το Θεματοφύλακα, όσο και κάθε μεταβολή των προσώπων αυτών.

(6) Δε χορηγείται άδεια σύστασης και λειτουργίας του αμοιβαίου κεφαλαίου, αν η ονομασία του κρίνεται ανεπιθύμητη ή παραπλανητική ή αν οι στόχοι του κριθούν ως μη ευλόγως εφικτοί.

(7) Η Επιτροπή λαμβάνει την απόφασή της επί της αιτήσεως με αποκλειστικό γνώμονα τη διασφάλιση της προστασίας των επενδυτών και τη διατήρηση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη.

(8) Η Επιτροπή δύναται να αρνηθεί τη χορήγηση άδειας σύστασης και λειτουργίας αμοιβαίου κεφαλαίου, αν από τον Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου προκύπτει ότι το κόστος διαχείρισής του αντιβαίνει τις διατάξεις των Κανονισμών που εκδίδονται από την Επιτροπή δυνάμει του παρόντος Νόμου και οι οποίοι καθορίζουν τα επιτρεπόμενα όρια για το μέγεθος του κόστους διαχείρισης και τον τρόπο υπολογισμού του.