Αίτηση για χορήγηση άδειας σύστασης και λειτουργίας αμοιβαίου κεφαλαίου

16.—(1) Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας σύστασης και λειτουργίας αμοιβαίου κεφαλαίου υποβάλλεται κατά τον καθορισμένο από την Επιτροπή τύπο και περιέχει στοιχεία που αφορούν—

(α) Την ταυτότητα των προσώπων που κατονομάζονται στην αίτηση ως διευθύνοντες την Εταιρεία Διαχειρίσεως·

(β) την επωνυμία, το εγγεγραμμένο γραφείο και την ταυτότητα των προσώπων που κατονομάζονται στην αίτηση ως διευθύνοντες του Θεματοφύλακα του αμοιβαίου κεφαλαίου·

(γ) κάθε άλλο στοιχείο που εύλογα απαιτεί κατά περίπτωση η Επιτροπή.

(2) Η Επιτροπή δύναται οποτεδήποτε μετά την υποβολή της αιτήσεως να απαιτεί την προσκόμιση πρόσθετων στοιχείων.