Έγγραφα που συνυποβάλλονται με την αίτηση

17. Με την αίτηση για τη χορήγηση άδειας σύστασης και λειτουργίας αμοιβαίου κεφαλαίου η Εταιρεία Διαχειρίσεως υποβάλλει τα ακόλουθα:

(α) Αναλυτικό κατάλογο των στοιχείων ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου, το οποίο πρέπει να είναι συνολικής αξίας ενός εκατομμυρίου λιρών τουλάχιστο. Η αποτίμηση της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 112·

(β) δήλωση προσώπου που νομιμοποιείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 51(2) να είναι Θεματοφύλακας ότι δέχεται να κατατίθενται εις αυτόν τα περιουσιακά στοιχεία του αμοιβαίου κεφαλαίου και να ασκεί καθήκοντα Θεματοφύλακα του αμοιβαίου κεφαλαίου, κατά τα οριζόμενα στον παρόντα Νόμο·

(γ) Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου, που έχει υπογραφεί από την Εταιρεία Διαχειρίσεως και το Θεματοφύλακα· και

(δ) ενημερωτικό δελτίο του αμοιβαίου κεφαλαίου.