Βεβαίωση Θεματοφύλακα

18.—(1) Μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από τη χορήγηση της άδειας σύστασης και λειτουργίας του αμοιβαίου κεφαλαίου, η οποία δε δύναται να παραταθεί η Εταιρεία Διαχειρίσεως οφείλει να προσκομίσει στην Επιτροπή βεβαίωση του Θεματοφύλακα για την κατάθεση των στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου.

(2) Αν η Εταιρεία Διαχειρίσεως παραλείψει να το πράξει μέσα στην τακτή προθεσμία, η Επιτροπή ανακαλεί υποχρεωτικά την άδεια λειτουργίας του αμοιβαίου κεφαλαίου.