Απαγόρευση διάθεσης μεριδίων

19. Απαγορεύεται η διάθεση μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου πριν από τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της άδειας σύστασης και λειτουργίας του αμοιβαίου κεφαλαίου και πριν από την υποβολή στην Επιτροπή της βεβαίωσης του Θεματοφύλακα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 18.