Διαφήμιση αμοιβαίου κεφαλαίου

20. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να διαφημίζεται προς το κοινό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 110 μόνο μετά τη δημοσίευση της άδειας λειτουργίας του:

Νοείται ότι εκτός από την ονομασία του αμοιβαίου κεφαλαίου, πρέπει να αναγράφεται και ο αριθμός της αποφάσεως της Επιτροπής με την οποία χορηγήθηκε η άδεια.