Περιουσία αμοιβαίου κεφαλαίου

21. Η περιουσία του αμοιβαίου κεφαλαίου διαιρείται σε ισάξια μερίδια ή κλάσματα μεριδίων.