Τίτλοι μεριδίων

22.—(1) Η συμμετοχή στο αμοιβαίο κεφάλαιο αποδεικνύεται με ονομαστικό τίτλο, ο οποίος εκδίδεται από την Εταιρεία Διαχειρίσεως του αμοιβαίου κεφαλαίου και προσυπογράφεται από το Θεματοφύλακα.

(2) Οι τίτλοι μπορούν να εκδίδονται για ένα ή περισσότερα μερίδια ή κλάσματα μεριδίου και πρέπει να περιέχουν τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) Την ονομασία του αμοιβαίου κεφαλαίου·

(β) τον αριθμό της άδειας συστάσεως και λειτουργίας του αμοιβαίου κεφαλαίου·

(γ) την επωνυμία της Εταιρείας Διαχειρίσεως και την επωνυμία του Θεματοφύλακα-

(δ) τον αριθμό μεριδίων που αντιστοιχούν στον τίτλο·

(ε) το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση της κατοικίας του μεριδιούχου ή των μεριδιούχων και

(στ) βεβαίωση ότι καταβλήθηκε ολοσχερώς η αξία του μεριδίου.

(3) Τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων δεν έχουν ονομαστική αξία.