Συνδικαιούχοι μεριδίων

23.—(1) Σε περίπτωση που δικαιούχοι μεριδίων είναι περισσότερα πρόσωπα, εφαρμόζονται αναλόγως τα ισχύοντα προκειμένου περί καταθέσεως σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό.

(2) Καθένας από τους συνδικαιούχους έχει έναντι της Εταιρείας Διαχειρίσεως αξίωση επί του συνόλου των δικαιωμάτων που παρέχουν τα μερίδια, χωρίς να απαιτείται η σύμπραξη των λοιπών.

(3) Σε περίπτωση θανάτου οποιουδήποτε των συνδικαιούχων, οι λοιποί καθίστανται δικαιούχοι της ιδανικής μερίδας του θανόντος, χωρίς να επιβάλλεται η καταβολή φόρου κληρονομιάς ή άλλου φόρου.