Μεταβίβαση μεριδίων

24.—(1) Επιτρέπεται η συμβατική, κατόπιν κληρονομικής διαδοχής ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μεταβίβαση των μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου.

(2) Ο αποκτών υφιστάμενα μερίδια αμοιβαίου κεφαλαίου, οφείλει να ανακοινώσει το γεγονός στην Εταιρεία Διαχειρίσεως, η οποία εφόσον ικανοποιείται από τα προσκομισθέντα αποδεικτικά στοιχεία, εκδίδει νέο τίτλο σε αντικατάστασή του, τον οποίο ακυρώνει και καταχωρεί τη μεταβίβαση στο τηρούμενο, κατά τις διατάξεις του άρθρου 27, Μητρώο Μεριδιούχων.

(3) Έναντι της Εταιρείας Διαχειρίσεως, η μεταβίβαση μεριδίου ισχύει και παράγει αποτελέσματα από την ανακοίνωσή της προς αυτή.