Ενεχυρίαση τίτλων μεριδίων

25.—(1) Οι τίτλοι μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου δύνανται να ενεχυριάζονται προς εξασφάλιση απαιτήσεως.

(2) Έναντι της Εταιρείας Διαχειρίσεως η ενεχυρίαση ισχύει και παράγει αποτελέσματα από τη στιγμή που ανακοινώνεται σε αυτή από τον ενεχυρούχο δανειστή.

(3) Η ικανοποίηση του ενεχυριούχου δανειστή συντελείται με αίτηση του προς την Εταιρεία Διαχειρίσεως για εξαγορά των μεριδίων που έχουν ενεχυριαστεί και προς απόδοση της αξίας τους προς αυτόν:

Νοείται ότι ο ενεχυριούχο δανειστής παραδίδει στην Εταιρεία Διαχειρίσεως τον τίτλο μεριδίων που κατέχει προς ακύρωση.

(4) Σε περίπτωση μερικής ικανοποίησης της εξασφαλιζόμενης με το ενέχυρο απαίτησης, ο ενεχυριούχο δανειστής διατηρεί το δικαίωμά του από το ενέχυρο ως προς την υπόλοιπη, μη ικανοποιηθείσα απαίτηση, χωρίς να απαιτείται η σύναψη και ανακοίνωση νέας σύμβασης ενεχυρίασης.