Απώλεια τίτλων μεριδίων

26. Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής τίτλου μεριδίων, εφόσον η Εταιρεία Διαχειρίσεως βεβαιωθεί για το γεγονός, με την κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης του δικαιούχου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκδίδει νέο τίτλο σε αντικατάσταση αυτού που απωλέσθηκε ή καταστράφηκε και σημειώνει το γεγονός στα σχετικά αρχεία.