Μητρώο Μεριδιούχων

27.—(1) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως τηρεί Μητρώο Μεριδιούχων, στο οποίο αναγράφονται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση κάθε μεριδιούχου και ο αριθμός των μεριδίων που κατέχει, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που αποτελεί το ελάχιστο περιεχόμενο του τίτλου μεριδίου. Σε περίπτωση που δικαιούχοι μεριδίων είναι περισσότερα πρόσωπα, στο Μητρώο αναγράφονται τα ονόματα όλων των συνδικαιούχων.

(2) Με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου δύνανται να ρυθμισθούν θέματα που αφορούν στην ορθή τήρηση του Μητρώου, τα καταχωρισμένα σε αυτό στοιχεία, την επιθεώρησή του και την εξουσία προς διόρθωσή του.

(3) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως δύναται να αναθέτει την τήρηση του Μητρώου στο Θεματοφύλακα ή σε τρίτο πρόσωπο, διατηρεί όμως την υποχρέωση προς παροχή στο πρόσωπο αυτό κάθε δυνατής διευκόλυνσης για την καταχώριση των στοιχείων και για τη διενέργεια ελέγχου της ορθής τήρησης του Μητρώου.