Προϋποθέσεις για τη διάθεση μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου

28.—(1) Για την απόκτηση μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου απαιτείται—

(α) Γραπτή αίτηση προς την Εταιρεία Διαχειρίσεως·

(β) γραπτή αποδοχή του Κανονισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου· και

(γ) ολοσχερής καταβολή της τιμής διαθέσεως των μεριδίων σε μετρητά ή κινητές αξίες, εφόσον η Εταιρεία Διαχειρίσεως δεχθεί τις τελευταίες:

Νοείται ότι για τον υπολογισμό της αξίας των κινητών αξιών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 112.

(2) Η καταβολή της τιμής των μεριδίων σε κινητές αξίες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 23 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου.

(3) Επιτρέπεται η δωρεάν διανομή μεριδίων ύστερα από άδεια της Επιτροπής.