Τιμή διάθεσης μεριδίων

29.—(1) Η τιμή διάθεσης των μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου είναι αυτή της ημέρας υποβολής της αιτήσεως προς απόκτηση των μεριδίων ή, εναλλακτικά, της επόμενης ημέρας της υποβολής της αιτήσεως, εφόσον αυτό προβλέπεται στον Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου. Η τιμή αυτή προσδιορίζεται κατά τα οριζόμενα στο επόμενο εδάφιο του άρθρου αυτού, με βάση την αξία του μεριδίου της ημέρας αυτής.

(2) Για τον προσδιορισμό της αξίας κάθε μεριδίου διαιρείται το σύνολο της καθαρής αξίας του αμοιβαίου κεφαλαίου με τον αριθμό των μεριδίων. Ο προσδιορισμός της καθαρής αξίας του αμοιβαίου κεφαλαίου γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 112.

(3) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως ή ο οριζόμενος κατά το επόμενο άρθρο αντιπρόσωπος της, παραδίδει δωρεάν σ' αυτόν που υποβάλλει την αίτηση για απόκτηση μεριδίου, πριν από τη σύναψη της σύμβασης για την απόκτηση του μεριδίου, το τελευταίο ενημερωτικό δελτίο του αμοιβαίου κεφαλαίου, όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 37.