Διάθεση μεριδίων μέσω αντιπροσώπου

30.—(1) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως δύναται να διαθέτει τα μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου μέσω αντιπροσώπων της.

(2) Δύνανται να ενεργούν ως αντιπρόσωποι της Εταιρείας Διαχειρίσεως, μόνο τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, συνεργατικά ιδρύματα και μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Με απόφαση της Επιτροπής, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της διατάξεως αυτής.

(3) Η δυνατότητα διάθεσης μεριδίων μέσω αντιπροσώπου περιλαμβάνει και τη δυνατότητα εξαγοράς των μεριδίων μέσω αντιπροσώπου.

(4) Ο αντιπρόσωπος της Εταιρείας Διαχειρίσεως για τη διάθεση μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου ευθύνεται έναντι της και έναντι των μεριδιούχων για κάθε παράβαση των υποχρεώσεών του.