Καταβολή τιμής μεριδίων

31.—(1) Η καταβολή της τιμής διαθέσεως του μεριδίου διενεργείται κατά κανόνα στο Θεματοφύλακα, δεν αποκλείεται όμως να γίνει και στην Εταιρεία Διαχειρίσεως του αμοιβαίου κεφαλαίου ή σε αντιπρόσωπο της κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30.

(2) Σε περίπτωση που η τιμή διάθεσης του μεριδίου καταβάλλεται στην Εταιρεία Διαχειρίσεως, αυτή οφείλει να καταθέσει το χρηματικό ποσό ή τις κινητές αξίες, το βραδύτερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας στο Θεματοφύλακα. Αν η Εταιρεία Διαχειρίσεως καθυστερήσει την κατάθεση και ο μεριδιούχος υποστεί ζημιά, η Εταιρεία Διαχειρίσεως υποχρεούται να τον αποζημιώσει· την ίδια ευθύνη φέρει η Εταιρεία Διαχειρίσεως αν ο αντιπρόσωπος της παραλείψει ή καθυστερήσει την καταβολή.