Αποδοχή αιτήσεων για την απόκτηση μεριδίων σε αμοιβαίο κεφάλαιο

32. Η αποδοχή αιτήσεων για την απόκτηση μεριδίων σε αμοιβαίο κεφάλαιο αποφασίζεται από την Εταιρεία Διαχειρίσεως σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου.