Κατάρτιση Κανονισμού

33.—(1) Ο Κανονισμός του αμοιβαίου κεφαλαίου καταρτίζεται από την Εταιρεία Διαχειρίσεως και το Θεματοφύλακα του αμοιβαίου κεφαλαίου από κοινού και εγκρίνεται από την Επιτροπή.

(2) Ο Κανονισμός του αμοιβαίου κεφαλαίου διαλαμβάνει τους όρους λειτουργίας του αμοιβαίου κεφαλαίου, τους οποίους η Εταιρεία Διαχειρίσεως οφείλει σε κάθε περίπτωση να τηρεί.